گزارش پایش اقدام‌های پیشگیری و کنترل بیماری واگیر کروناویروس در محیط‌های کاری جهاددانشگاهی - تیرماه ۱۳۹۹

 • 0
 • نام و نام خانوادگی نماینده کارگروه عفونت‌های نوپدید:*
  1
 • نام واحد سازمانی :*
  2
 • تعداد کل نفرات:*
  3
 • کدملی:*
  4
 • شماره پست سازمانی:*
  5
 • عنوان پست سازمانی:*
  6
 • شماره موبایل:*
  7
 • شماره تلفن (با کد شهر):*
  8
 • ایمیل*برای دریافت رسید فرم
  9
 • ارزیابی سازمانی
  10
 • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
  1. آیا تب‌سنجی و بیماری‌یابی برای ممانعت از ورود کلیه اعضا و مراجعه‌کنندگان با احتمال ابتلا به بیماری‌های تنفسی به محیط کار انجام می‌شود؟
  11
 • در صورت انتخاب گزینه «خیر»، علت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
  12
 • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
  2. آیا از ورود و حضور افراد دارای علائم بیماری یا افراد مشکوک که دارای تماس نزدیک با فرد مبتلا هستند، ممانعت به عمل می‌آید؟
  13
 • در صـورت انتخاب گزینه «خیر»، علت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
  14
 • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
  3. آیا از سیستم‌های تشخیص چهره به‌جای کارت و یا اثرانگشت جهت ثبت ورود و خروج اعضا استفاده می‌شود؟
  15
 • در صورت انتخاب گزینه «خیر»، علت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
  16
 • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
  4. آیا در صورت استفاده از سیستم‌های کارت و یا اثرانگشت جهت ثبت ورود و خروج، ظرف محتوی الکل70 درصد برای ضدعفونی دست‌ها در اختیار اعضا گذاشته می‌شود؟
  17
 • در صورت انـتخاب گزینه «خیر»، علت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
  18
 • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
  5. آیا اعضا در مورد پروتکل‌های بهداشتی بیماری‌های تنفسی طبق بخشنامه‌های صادره اطلاع‌رسانی شده‌اند؟
  19
 • در صورت انتـخاب گزینه «خیر»، علت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
  20
 • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
  6. آیا پوسترهای آموزشی پیشگیری از انتقال بیماری‌های تنفسی به تعداد کافی در محیط کار نصب‌شده است؟
  21
 • در صورت انتخـاب گزینه «خیر»، علت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
  22
 • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
  7. آیا دستورالعمل شستن دست‌ها برای پیشگیری از انتقال بیماری‌های تنفسی به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویس‌های بهداشتی نصب‌شده است؟
  23
 • در صورت انتخاب گـزینه «خیر»، علت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
  24
 • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
  8. آیا وسایل حفاظت فردی (ماسک و محلول ضدعفونی) جهت پیشگیری از ابتلا به کروناویروس در اختیار اعضا قرار داده‌شده است؟
  25
 • در صورت انتخاب گزیـنه «خیر»، علت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
  26
 • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
  9. آیا مواد ضدعفونی‌کننده دست، سطح، دستمال‌کاغذی و... برای جلوگیری از تماس مستقیم به مقدار کافی در مکان‌های مناسب نصب‌شده اند؟
  27
 • در صورت انتخاب گزینـه «خیر»، علت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
  28
 • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
  10. آیا امکانات و تجهیزات نظافت برای گندزدایی موجود می‌باشد؟
  29
 • در صورت انتخاب گزینه «خـیر»، علت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
  30
 • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
  11. آیا از تهویه مطبوع و طبیعی (باز گذاشتن در و پنجره‌ها) در محیط کار استفاده می‌شود؟
  31
 • در صورت انتخاب گزینه «خیـر»، علت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
  32
 • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
  12. آیا از هواکش و سیستم تهویه مناسب در سرویس‌های بهداشتی، آبدارخانه‌ها و رستوران‌ها استفاده می‌شود؟
  33
 • در صورت انتخاب گزینه «خیر» ، علت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
  34
 • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
  13. آیا نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌شود؟
  35
 • در صورت انتخاب گزینه «خیر»، عـلـت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
  36
 • (چگونگی و نحوه نظارت بر پروتکل‌ها به‌صورت گزارش ضمیمه شود)* بارگذاری فایل
   37
  • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
   14. آیا گندزدایی سرویس‌های بهداشتی، رستوران، آشپزخانه، مکان‌های استراحت، مکان‌های با تردد افراد، مکان‌های با سطوح تماس مشترک، سرویس ایاب و ذهاب و ... انجام می‌شود؟
   38
  • در صورت انتخاب گزینه «خیر»، علت عـدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
   39
  • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
   15. آیا برای اعضای آسیب‌پذیر در مقابل کروناویروس که امکان دورکاری ندارند (نوع فعالیت، الزام حضور فیزیکی و...)، شرایط مناسب فاصله‌گذاری و تردد طبق بخشنامه شماره ۳۹۷۱/۹۹/ص فراهم شده است؟ (افراد آسیب‌پذیر در مقابل کروناویروس اعضاي داراي بيماري‌هاي زمينه‌اي، نقص ايمني و شرايط خاص طبق بخشنامه شماره ۳۹۷۱/۹۹/ص می‌باشد)
   40
  • در صورت انتخاب گزینه «خیر»، علت عدم انـجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
   41
  • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
   16. آیا برای اعضا آسیب‌پذیر در مقابل کروناویروس که امکان حضور در محیط کار را ندارند، شرایط استفاده از مرخصی استعلاجی فراهم شده است ؟
   42
  • در صورت انتخاب گزینه «خیر»، علت عدم انجـام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
   43
  • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
   17. آیا برای اعضای آسیب‌پذیر در مقابل کروناویروس که شرایط حضور در محیط کار و استفاده از مرخصی استعلاجی وجود نداشته باشد، شرایط دورکاری طبق بخشنامه شماره ۳۹۷۱/۹۹/ص برای اعضا فراهم ‌شده است ؟
   44
  • در صورت انتخاب گزینه «خیر»، علت عدم انجام و در صـورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
   45
  • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
   18. آیا موارد با احتمال ابتلا به کروناویروس توسط حوزه‌ها یا واحدهای کاری به نماینده کارگروه عفونت‌های نوپدید واحد گزارش می‌شود؟
   46
  • در صورت انتخاب گزینه «خیر»، علت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکر شـود:*
   47
  • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
   19. آیا مقررات بازگشت به کار اعضا با احتمال ابتلا به کروناویروس طبق بخشنامه شماره ۱۷۴۸/۹۹/ص رعایت می‌شود؟
   48
  • در صورت انتخاب گزینه «خیر»، علت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکـر شود:*
   49
  • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
   20. آیا ثبت‌نام واحدها و مراکز در سامانه اصناف و صنایع طبق بخشنامه شماره ۲۱۲۱/۹۹/ص انجام‌شده است؟ (در صورت ثبت‌نام کد سامانه نوشته شود)
   50
  • کد سامانه:*
   51
  • در صورت انتخاب گزینه «خیر»، علت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمیل دارد»، اقدامات ذکـر شـود:*
   52
  • *بلیخیرنیاز به تکمیل دارد
   21. آیا از سایت بهداشت حرفه‌ای و HSE حوزه معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع دفتری مرکزی جهاد دانشگاهی اطلاع دارید؟
   53
  • در صورت انتخاب گزینه «خیر»، علت عدم انجام و در صورت انتخاب گزینه « نیاز به تکمــیل دارد»، اقدامات ذکر شود:*
   54
  • ارزیابی فردی
   55
  • *خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
   22. چه تعدادی از اعضا «کاربرگ خود اظهاری برای حضور در محیط کار» را طبق بخشنامه شماره ۹۹ /۲۷۴۴/ص تکمیل‌ کرده‌اند؟
   23. چه تعدادی از اعضا در سایت www.salamat.gov.ir طبق بخشنامه شماره ۹۹ /۲۷۴۴/ص ارزیابی‌شده‌اند؟
   24. چه میزانی از پروتکل‌های بهداشتی توسط اعضای واحد سازمانی رعایت می‌شود؟ (رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، بهداشت فردی، رفتارهای پرخطر و...)
   25. چه میزانی از اعضا به نحو صحیح از وسایل حفاظت فردی مانند ماسک و دستکش استفاده می‌کنند؟
   26. چه میزانی از نیروهای خدماتی در حین نظافت و گندزدایی از ماسک، دستکش، چکمه و لباس کار استفاده می‌کنند؟
   56
  • آمار
   57
  • 27. تعداد اعضای مرد با احتمال ابتلا به کروناویروس*تشخیص با کادر درمان است
   58
  • تعداد اعضای زن با احتمال ابتلا به کروناویروس*تشخیص با کادر درمان است
   59
  • 28. تعداد اعضای مرد با احتمال ابتلا به کروناویروس تحت مراقبت در منزل*(قرنطینه)
   60
  • تعداد اعضای زن با احتمال ابتلا به کروناویروس تحت مراقبت در منزل*(قرنطینه)
   61
  • 29. تعداد اعضای مرد با احتمال ابتلا به کروناویروس تحت مراقبت در بیمارستان*
   62
  • تعداد اعضای زن با احتمال ابتلا به کروناویروس تحت مراقبت در بیمارستان*
   63
  • 30. تعداد اعضای مرد بهبودیافته از بیماری با گواهی عدم سرایت‌پذیری طبق بخشنامه شماره ۱۷۴۸/۹۹/ص*
   64
  • تعداد اعضای زن بهبودیافته از بیماری با گواهی عدم سرایت‌پذیری طبق بخشنامه شماره ۱۷۴۸/۹۹/ص*
   65
  • 31. تعداد شاغلین مرد فوت‌شده در اثر کروناویروس*
   66
  • تعداد شاغلین زن فوت‌شده در اثر کروناویروس*
   67
  • 32. تعداد مردان متعلق به گروه‌های آسیب‌پذیر در مقابل کروناویروس*
   68
  • تعداد زنان متعلق به گروه‌های آسیب‌پذیر در مقابل کروناویروس*
   69
  • (اسکن مستندات پزشکی، گواهی عدم سرایت پذیری، تاییدیه پزشک معتمد و پیوست های بخشنامه شماره ۱۷۴۸/۹۹/ص برای هر فرد در فولدرجداگانه ای آماده و فولدر تمام افراد در یک فایل فشرده تجمیع و در این قسمت ضمیمه شود)* بارگذاری
    70
   • سایر اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های آتی
    71
   • 33. سایر اقدامات انجام‌شده برای ارتقای سطح پیشگیری، کنترل و مقابله با کروناویروس در محیط کار را ذکر کنید: (روش‌ها، دستاوردها، زیرساخت‌ها و چالش‌ها)*
    72
   • 34. طرح‌های پیشنهادی (یا برنامه آتی) برای ارتقای سطح پیشگیری، کنترل و مقابله با کروناویروس در محیط کار را ذکر کنید:*
    73