فرم ارزیابی دوره آموزشی ضمن خدمت

 • 0
 • نام :*
  1
 • نام خانوادگی :*
  2
 • کد ملی*
  3
 • نام واحد سازمانی*
  4
 • عنوان پست سازمانی*
  5
 • عنوان دوره آموزشی*دوره مورد نظر را انتخاب کنید
  6
 • نام مدرس*
  7
 • محتوا
  8
 • موارد زیر تا چه حدی در دوره آموزشی وجود داشت؟*کاملاً نامناسب (1)نامناسب (2)تا حدی مناسب(3)مناسب (4)کاملاً مناسب(5)
  كاربردی بودن محتوای ارائه شده (نظیر ارائه مثال و تمرین)
  تازگی و نو بودن محتوای ارائه شده
  تناسب مدت زمان دوره با محتوا ارائه شده
  ارتباط محتوای ارائه شده با مسئوليت های شغلی
  انسجام و پیوستگی محتوای دوره
  9
 • مدرس
  10
 • موارد زیر تا چه حدی در دوره آموزشی وجود داشت؟*کاملاً نامناسب (1)نامناسب(2)تاحدی مناسب(3)مناسب(4)کاملاً مناسب(5)
  قدرت بيان و تفهيم مطالب
  مشخص بودن اهداف آموزشی در هر جلسه
  استفاده از روش‌های متنوع برای تدريس
  تخصص و تسلط مدرس
  معرفي و ارائه منابع درسی
  توانايي مدیریت و رهبری كلاس
  مشارکت دادن فراگیران در مباحث
  پاسخ مناسب و اقناع کننده به سوالات
  مهارت و توانایی مدرس در برقراری ارتباطات
  رعايت اخلاق حرفه‌ای (برخورد محترمانه و حس مسئولیت اجتماعی)
  رعایت برنامه زمان‌بندی (زمان شروع و پایان دوره و ساعات مصوب دوره) توسط مدرس
  استفاده از شيوه‌های ارزيابی مناسب با توجه به اهداف دوره و ارائه بازخورد
  استفاده و بهره‌گیری از وسایل کمک آموزشی مناسب
  11
 • برنامه ریزی
  12
 • موارد زیر تا چه حدی در دوره آموزشی وجود داشت؟*کاملاً نامناسب (1)نامناسب(2)تاحدی مناسب(3)مناسب(4)کاملاً مناسب (5)
  نحوه اطلاع رسانی دوره
  زمان(ساعت) برگزاری دوره
  نظم و ترتیب در برگزاری دوره
  فضای آموزشی از نظر نور، صدا، تهویه و ...
  کیفیت پذیرایی
  13
 • خود ارزیابی
  14
 • موارد زیر تا چه حدی در دوره آموزشی وجود داشت؟*کاملاً نامناسب (1)نامناسب (2)تاحدی مناسب(3)مناسب(4)کاملاً مناسب (5)
  سطح دانش و مهارت خود را در زمینه موضوع این دوره قبل از شرکت در آن ارزیابی نمایید.
  سطح دانش و مهارت خود را در زمینه موضوع این دوره پس از شرکت در آن ارزیابی نمایید.
  ارزیابی کلی فراگیر از دوره آموزشی
  15
 • 16
 • نكات مثبت دوره :*
  17
 • نكات منفی دوره :*
  18
 • به نظر شما محتوای اين دوره در چه قسمتی از فعاليتهای شما اثر گذار خواهد بود ؟*
  19
 • به نظر شما اين دوره مناسب چه مشاغل ديگری می باشد ؟*
  20
 • 21