بخشنامه پرداخت عیدی سال ۱۳۹۸

۰۴ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۶ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۵۹۴
بخشنامه پرداخت عیدی سال ۱۳۹۸

احتراماً، در اجرای ماده (51) آئین نامه استخدامی و با عنایت به موافقت رئیس محترم جهاددانشگاهی بدینوسیله ضوابط پرداخت پاداش (عیدی) پایان سال 1398 به شرح ذیل جهت اقدام  ابلاغ می گردد:

  1 - به کلیه اعضای محترم جهاددانشگاهی (رسمی، پیمانی، قراردادی و مدت معین) که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت دوازده میلیون (12.000.000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 98 به عنوان پاداش پایان سال( عیدی ) پرداخت گردد.

2- پرداخت پاداش (عیدی ) موضوع بند (1) این بخشنامه به اعضای رسمی، پیمانی ، قراردادی و مدت معین مشروط بر آنکه وجهی به عنوان پاداش (عیدی) پایان سال یا عناوین مشابه از خزانه و یا سایر دستگاهها دریافت نکرده باشند، مجاز خواهد بود.

3- به کلیه اعضای پاره وقت شاغل در جهاددانشگاهی به شرط عدم اشتغال در سایر دستگاههای اجرایی و عدم دریافت پاداش (عیدی) پایان سال از سایر محل ها، به نسبت مدت کارکرد ایشان در جهاددانشگاهی پاداش (عیدی ) پایان سال پرداخت گردد.

تبصره: در هر حال میزان عیدی اعضا از 50% رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

4- پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش پایان سال(عیدی) یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ موضوع بند (1) ممنوع است.

5- مأمورین از سایر سازمانها به این نهاد در صورت پرداخت حقوق آنها توسط جهاددانشگاهی و مشروط به عدم دریافت پاداش پایان سال(عیدی) از سایر سازمانها، مشمول دریافت پاداش موضوع این بخشنامه خواهند بود.

6- پرداخت پاداش پایان سال(عیدی) اعضای جهاددانشگاهی مأمور به سایر سازمان ها و شرکت های دولتی به شرط آنکه حقوق آنها توسط محل مأموریت تأمین گردد، بر عهده سازمان محل مأموریت آنان خواهد بود.

7- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این بخشنامه، تمام وقت محسوب می شود.

8- باتوجه به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی، پاداش پایان سال (عیدی) اعضای قراردادی مدت معین (کارگری) برابر سایر اعضا خواهد بود .


نظر شما :