موافقت با کلیات پرداخت حق الزحمه مبتنی بر عملکرد پزشکان، متخصصان و کارکنان مرتبط با امور خدمات تشخیص و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

[1] هیات امنا محترم با توجه به درخواست رییس جهاددانشگاهی و بنا به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری با کلیات پرداخت حق الزحمه مبتنی بر عملکرد پزشکان، متخصصان و کارکنان مرتبط با امور خدمات تشخیص و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی موافقت نمود.

دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت توسط کارگروهی با حضور واحدهای اصلی فعال در بخش سلامت با انتخاب معاون پژوهش و فناوری و پشتیبانی تهیه شده و پس از تأیید رییس جهاددانشگاهی جهت تصویب به هیات امنا ارائه می گردد.


 

[1]- مصوب یکصد و چهل و دومین جلسه هیات امنا مورخ 29/03/1396 که طی شماره 96/6360/ص مورخ 19/04/1396 از سوی ریاست جهاددانشگاهی به معاونت پژوهش و فناوری ابلاغ گردید.