آیین نامه شورای نشریات جهاددانشگاهی

[1] مقدمه:                                        

با عنایت به بند 4 ماده 10 اساسنامه جهاددانشگاهی و لزوم تقویت نظام‌ انتشار نشریات جهاددانشگاهی و به‌روزرسانی مفاد آیین‌نامه‌های قبلی (مورخ 17/10/90 و 9/7/79) مصوب شورای علمی بر اساس نیازهای جدید، این آیین‌نامه با عنوان "آیین نامه شورای نشریات جهاددانشگاهی" به شرح زیر تصویب گردید:

ماده 1)  تعریف نشریات :
به مجموعه​های مکتوب و الکترونیک با زمان انتشار منظم یا گاهنامه​هایی گفته می​شود که نام و عنوان ثابت و تاریخ و شماره پیاپی و شناسنامه دارند و در زمینه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و خبری منتشر می​شوند.
تبصره :
نشریات دانشجویی که توسط تشکل‌های دانشجویی جهاددانشگاهی منتشر می شوند از شمول این آیین نامه خارج می باشند.

ماده 2) ترکیب شورا :
به منظور ایجاد هماهنگی، بررسی درخواست​های نشر و صدور مجوز و نیز نظارت مستمر، شورای نشریات با ترکیب اعضای زیر تشکیل می​شود:
1-  معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی به عنوان رئیس شورا
2-  معاون فرهنگی جهاددانشگاهی به عنوان نایب رئیس شورا
3- یک نفر از رؤسای پژوهشگاه​ها یا پژوهشکده​های جهاددانشگاهی دارای نشریه سراسری به انتخاب معاون پژوهش و فناوری
4- دو نفر از رؤسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی که ترجیحاً تجربه کار در نشریه به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر یا عضو هیأت تحریریه دارند به انتخاب رؤسای واحدهای سازمانی
5- یک نفر از اعضای هیأت علمی جهاددانشگاهی به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری و انتخاب شورای علمی
6- یک نفر از اعضای هیأت علمی جهاددانشگاهی به پیشنهاد معاون فرهنگی و انتخاب شورای علمی
7- رییس مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID)
8-  مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی (دبیر شورا)

تبصره : احکام اعضا توسط رییس جهاددانشگاهی به مدت 2سال صادر خواهد شد و انتصاب مجدد هریک بلامانع است.


ماده 3) اختیارات و وظایف شورا :
1- تصویب دستورالعمل​های لازم برای انتشار نشریات براساس سیاست​های تفصیلی و اولویت‌های انتشاراتی مصوب شورای علمی
2-  بررسی درخواست​ها و صدور مجوز نشریات
3-  نظارت و ارزشیابی مستمر بر انتشار نشریات براساس دستورالعمل​های مربوطه
4-  اتخاذ تصمیم در مورد تعلیق یا لغو مجوز های قبلی شورا
5-  ارائه گزارش عملکرد سالیانه نشریات جهاددانشگاهی و عملکرد شورا به شورای علمی جهاددانشگاهی
6-  تعیین صاحبان امتیاز نشریات
تبصره : شورا مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را به سایر شوراهای ذی‌صلاح تفویض نماید.

ماده 4) اهداف انتشار نشریات :
اهداف انتشار نشریات جهاددانشگاهی، در چارچوب اهداف و وظایف این نهاد بدین شرح می​باشد:
1- اطلاع رسانی مستمر در زمینه​های علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری به طور عام و فعالیت​های جهاددانشگاهی به طور خاص
2-  گسترش ارتباطات علمی – فرهنگی در سطح ملی و بین المللی
3-  بسط اندیشه‌ها و نشر آراء و دیدگاه​های علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری
4-  انتشار نتایج طرح​های پژوهشی، پایان​نامه​ها و فعالیت​های برگزیده علمی
5-  معرفی مفاخر علمی و فرهنگی با تأکید و توجه به شخصیت​های ایرانی و اسلامی
6-  ایجاد بستر مناسب نقد و بررسی فعالیت​های علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری

ماده 5) صاحب امتیاز :
صاحب امتیاز نشریات موضوع این آیین نامه، جهاددانشگاهی یا آن دسته از واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی است که تابع مقررات مصوب هیات امنای این نهادند.

ماده 6) پروانه انتشار:
نشریاتی که نیاز به اخذ مجوزهای قانونی از مراجعی غیر از شورا نشریات دارند پس از احراز شرایط مصرح در دستورالعمل اجرایی و اخذ تاییدیه شورا ، موظفند نسبت به اخذ مجوز از مراجع ذیربط اقدام نمایند.
این آیین نامه در 6 ماده و 3 تبصره در تاریخ  12/12/1396 به تصویب شورای علمی جهاددانشگاهی رسید.


 

[1]- طی شماره 1119/97/ص مورخ 02/02/1397 به واحدها ابلاغ گردید.