نحوه خرید از محل منابع دولتی

[1] به پیوست تصویر نامه شماره 11367 / 53 مورخ 29 / 01 / 1397 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مطابق با نامه فوق، کلیه خریدهای صورت گرفته از محل منابع دولتی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) انجام پذیرد.


 

[1]- طی شماره 1466/97/ص مورخ 09/02/1397 ابلاغ شد.

 

دانلود پیوست:


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل