فهرست پستهای تخصیصی به رشته شغلی تکنسین علوم پایه

 

 تکنسین آزمایشگاهی (شیمی)

تکنسین فنی (شیمی)

کارپرداز فنی (شیمی)

کمک کارشناس (شیمی)

متصدی آزمایشگاه شیمی