فهرست پستهای تخصیصی به رشته شغلی تکنسین علوم پزشکی

 

بهیار

تکنسین آزمایشگاه

تکنسین دارویی

تکنسین نمونه گیر

تکنسین بهداشت

کمک کارشناس (نمونه گیر)

کمک کارشناس آزمایشگاه

کمک کارشناس(میکروبیولوژی)

متصدی انبار داروخانه

نسخه پیچ

نمونه‌گیر آزمایشگاه

تکنسین (CSR)

تکنسین اتاق عمل (100893)

تکنسین هوشبری (100893)