فهرست پستهای تخصیصی به رشته شغلی کاردان علوم پزشکی

 

کاردان (ژنتیک انسانی)

کاردان آزمایشگاه

کاردان اتاق عمل

کاردان بیهوشی

کاردان رادیولوژی

کاردان مامائی

کاردان (ارتوپدی فنی)

کاردان (بهداشت دهان و دندان)

کاردان (بیوتکنولوژی)

کاردان (پرستاری)

کاردان (پروتزهای دندانی)

کاردان (دارویی)

کاردان (دندانپزشکی)

کاردان دامپزشکی (100893)

کمک کارشناس بهداشت حرفه ای (090494)

کمک کارشناس دامپزشکی (090494)