فهرست پستهای تخصیصی به رشته شغلی کارشناس امور اداری

 

کارشناس (امور رفاهی و بیمه)

کارشناس اجرایی (پشتیبانی)

کارشناس اداری، مالی (اداری)

کارشناس ارزشیابی عملکرد

کارشناس امور اداری

کارشناس امور ارزیابی

کارشناس امور رفاهی

کارشناس امور کارگزینی و رفاه

کارشناس تدوین مقررات و استانداردها

کارشناس ساختار وتشکیلات

کارشناس طبقه بندی مشاغل

کارشناس مسئول صدور احکام اعضاء غیرهیات‌ علمی

کارشناس مسئول صدور احکام اعضاء هیات علمی

کارشناس مستندسازی (ریاست)

کارشناس هماهنگی امور شعب

کارشناس (امور توسعه منابع انسانی و پشتیبانی)

کارشناس امور اجرایی ثبت نوآوری

کارشناس پیگیری (پشتیبانی و ریاست)

کارشناس بایگانی و حفاظت پرسنلی

مترجم

بازرس

کارشناس صدور کارت

کارشناس هماهنگی و توسعه

کارشناس امور مدیران

کارشناس امور استخدامی

کارشناس امور اداری و خدمات رفاهی

کارشناس امور ماموران وظیفه

کارشناس امور بیمه و بازنشستگی

کارشناس دبیرخانه و بایگانی

کارشناس امور ترجمه

کارشناس امور اجرایی و پشتیبانی خدمات آموزشی

کارشناس امور حراست اسناد

کارشناس اموررسیدگی به شکایات

کارشناس خدمات پشتیبانی پژوهشی

مدیر دفتر رئیس (310692)

مدیر امور اداری و عمومی (170792)

مسئول قسمت دبیرخانه، کارگزینی و رفاه (170792)

مدیر دفتر نشریه تخصصی (170792)

کارشناس امور اجرایی(ریاست) (170792)

مدیر اجرایی - شعبه افکارسنجی (151092)

مسئول قسمت کارگزینی و رفاه (191192)

کارشناس پشتیبانی و خدمات پژوهشی (100893)

مدیر اداره منابع انسانی(100893)

مسئول قسمت کارگزینی(100893)

مسئول قسمت رفاه(100893)

مدیراداره اموراداری و عمومی  (100893) 

مسئول قسمت دبیرخانه(100893)

مسئول قسمت خدمات عمومی(100893)

مدیر اجرایی شعبه انتشارات (100893)

مدیر جهاددانشگاهی دانشگاه(120993)

مدیر جهاددانشگاهی دانشکده (120993)

کارشناس خدمات رفاهی و اجتماعی (251195)

کارشناس خدمات (211195)

کارشناس امور شعب (211195)

 

فهرست رشته های تحصیلی مرتبط

گروه‌های:

امور اداری و مدیریت

علوم تربیتی

روانشناسی

حقوق

آمار

اقتصاد (230193)

برنامه ریزی آموزشی (230193)

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها (230193)

علوم اجتماعی (گرایش برنامه ریزی علوم اجتماعی) (111293)

علوم اجتماعی (گرایش پژوهشگر علوم اجتماعی) (111293)

علوم اجتماعی (گرایشتعاون و رفاه علوم اجتماعی) (111293)

 

تبصره : گرایش‌های گروه‌های فوق بر حسب پست مورد تصدی مورد قبول می‌باشد.