فهرست پستهای تخصیصی به رشته شغلی کارشناس علوم انسانی و اجتماعی

 

کارشناس ( مدیریت)

کارشناس (اقتصاد)

کارشناس (الهیات و علوم قرآنی )

کارشناس (توسعه و برنامه ریزی)

کارشناس (جامعه شناسی)

کارشناس (زبان و ادبیات فارسی)

کارشناس (زبان)

کارشناس (علوم اجتماعی)

کارشناس (علوم تربیتی)

کارشناس (علوم سیاسی)

کارشناس علوم اجتماعی و ارتباطات

کارشناس علوم انسانی و اجتماعی

کارشناس علوم رفتاری

کارشناس (‌برنامه‌ریزی شهری)

کارشناس (مدیریت صنعتی)

 کارشناس روانشناسی (111293)

کارشناس مددکار اجتماعی (111293)

مسئول دفتر مددکاری (111293)

کارشناس ایران شناسی (251195)

 

رشته های تحصیلی مرتبط

گروه‌های :

علوم انسانی

علوم اجتماعی

 

تبصره : گرایش های گروه های فوق بر حسب پست مورد تصدی مورد قبول می‌باشد.