فهرست پستهای تخصیصی به رشته شغلی کمک کارشناس امور ارتباطات

 

 کمک کارشناس (تبلیغات)

کمک کارشناس (روابط عمومی)

کمک کارشناس (روابط عمومی و بین الملل)

کمک کارشناس (ارتباطات و اطلاع رسانی)

کمک کارشناس (ارتباطات)

کمک کارشناس رسانه‌ای

کمک کارشناس اطلاع رسانی و کتابخانه