فهرست پستهای تخصیصی به رشته شغلی کمک کارشناس امور پژوهشی

 

کاردان امور پژوهشی

کمک کارشناس (امور پژوهشی)

کمک کارشناس (پروژه یابی)

کمک کارشناس (‌اسناد و مدارک علمی پژوهشی)

کمک کارشناس(پروژه‏یابی و بهره‏برداری از طرحها)

کمک کارشناس (ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی)

کمک کارشناس پیگیری طرح‌ها (پژوهشی)

کمک کارشناس پیگیری قراردادها (پژوهشی)

کمک کارشناس بررسی طرحها (پژوهشی)

کمک کارشناس نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی

کمک کارشناس (خدمات تخصصی)

کمک کارشناس (بهره برداری از تحقیقات)

متصدی امور پیگیری قراردادها (پژوهشی)

کمک کارشناس خدمات پژوهشی

کمک کارشناس آرشیو اسناد

کمک کارشناس (پژوهشی) (090494)