ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده برق

 

نمودار سازمانی پژوهشکده برق


پست های مصوب پژوهشکده برق

 1 ـ‌ حوزه ریاست :

   

(1)       1 ـ‌ رئیس پژوهشکده

(2)       2 ـ‌ مسئول دفتر

(87)     3 ـ‌ کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات (04/05/1394)

 

(3)       4 ـ‌ مدیراداره روابط عمومی و حوزه ریاست

(4)       5 ـ‌ متصدی امور دفتری و تایپ

(5)       6 ـ‌ کارشناس روابط عمومی

(6)       7 ـ کارشناس روابط عمومی

 

2 ـ‌ معاونت پژوهشی و آموزشی :

   

(7)       1 ـ‌ معاون پژوهشی و آموزشی

(8)       2 ـ  متصدی امور دفتری و تایپ

 

(9)       3 ‌ـ مدیر اداره نشریات علمی

(10)     4 ـ‌ متصدی امور دفتری

(11)     5 ـ‌ کارشناس تهیه و تدوین

(12)     6 ـ‌ کاردان فنی

 

(13)     7 ـ‌ مدیر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

(14)     8 ـ‌ کارشناس آموزشی

(15)     9 ‌ـ کارشناس برگزاری دوره های تخصصی

(16)     10 ‌ـ کارشناس برگزاری دوره های تخصصی

(17)     11 ـ کمک کارشناس آموزشی

 

(18)     21 ـ‌ مدیر اداره اطلاع رسانی و کتابخانه

(19)     13 ـ‌ کارشناس اطلاع رسانی

(20)     14 ـ‌ کارشناس اسناد و مدارک علمی

(21)     15 ـ‌ کمک کارشناس اسناد و مدارک علمی

(22)     16 ‌ـ کتابدار

 

(23)     17 ـ‌ مدیر اداره امور پژوهشی

(24)     18 ـ کارشناس برنامه ریزی پژوهشی

(25)     19 ـ‌ کارشناس امور پژوهشی

(26)     20 ‌ـ کارشناس بررسی و پیگیری طرحها

(27)     21 ـ کارشناس امور پژوهشی

(28)     22 ـ‌ کمک کارشناس پژوهشی

 

3 ـ‌ معاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی :

   

(29)     1 ـ‌ معاون پشتیبانی  و خدمات تخصصی

(30)     2 ـ متصدی امور دفتری و تایپ

 

(31)     3  ‌ـ مدیر اداره امور مالی

(32)     4 ـ‌ حسابدار

(33)     5 ـ‌ حسابدار

(34)     6 ـ‌ جمعدار اموال

 

(35)     7 ـ‌ مدیر اداره امور اداری و عمومی

(36)     8 ـ‌ متصدی کارگزینی

(37)     9 ـ‌ متصدی دبیرخانه و تکثیر

(38)     10 ـ‌ متصدی خدمات عمومی

(39)     11 ‌ـ خدمتگزار

(40)     12 ـ‌ متصدی اطلاعات و نگهبانی

 

(41)     13 ـ‌ مدیر اداره خدمات تخصصی

(42)     14 ـ‌ کارشناس خدمات تخصصی

(43)     15 ـ‌ کارشناس خدمات تخصصی

(44)     16 ـ‌ کمک کارشناس خدمات تخصصی

 

4 ـ‌ گروه پژوهشی سنجش، پردازش و کنترل :

   

(45)     1 ـ‌ مدیر گروه پژوهشی سنجش، پردازش و کنترل (تغییر عنوان از : مدیر گروه پژوهشی مهندسی ارتباطات و فنآوری اطلاعات - 12/04/1395)

(46)     2 ـ ‌عضو هیأت علمی

(47)     3 ـ ‌عضو هیأت علمی

(48)     4 ـ ‌عضو هیأت علمی

(49)     5 ـ ‌عضو هیأت علمی

(50)     6 ـ‌کارشناس مهندسی بـرق

(51)     7 ـ‌ متصدی امور دفتری و تایپ

 

5 ـ‌ گروه پژوهشی مبدلهای الکتریکی و سیستمهای قدرت :

 

(52)     1 ـ‌ مدیر گروه پژوهشی مبدلهای الکتریکی و سیستمهای قدرت

(53)     2- عضو هیات علمی

(54)     3- عضو هیات علمی

(55)     4- عضو هیات علمی

(56)     5- عضو هیات علمی

(57)     6- کارشناس مهندسی برق

(58)     7- کارشناس مهندسی مکانیک

(59)     8- کاردان الکترونیک

(60)     9- کاردان الکترونیک

(61)     10- کاردان الکترونیک

(62)     11- کاردان مکانیک

(63)     12- تکنسین برق

(64)     13- تکنسین برق

(65)     14- تکنسین برق

(66)     15- تکنسین برق

(67)     16- تکنسین برق

(68)     17- متصدی امور دفتری

 

6 ـ‌ گروه پژوهشی منابع تغذیه صنعتی:

 

(69)     1- مدیر گروه پژوهشی منابع تغذیه صنعتی

(70)     2- عضو هیات علمی

(71)     3- عضو هیات علمی

(72)     4- عضو هیات علمی

(73)     5- عضو هیات علمی

(74)     6- کارشناس مهندسی برق

(75)     7- کارشناس مهندسی برق  

(76)     8- کارشناس مهندسی مکانیک

(77)     9- کاردان برق

(78)     10- کاردان برق

(79)     11- کاردان برق

(80)     12- کاردان مکانیک

(81)     13- تکنسین برق

(82)     14- تکنسین برق

(83)     15- تکنسین برق

(84)     16- تکنسین برق

(85)     17- تکنسین برق

(86)     18- متصدی امور دفتری

 

توضیحات: 

1-  تبدیل موافقت اصولی به قطعی و یا انحلال و حذف گروههای پژوهشی از تشکیلات به دلیل عدم احراز شرایط لازم، بر اساس اعلام شورای نظارت بر گسترش تشکیلات پژوهشی صورت خواهد گرفت.

2-  استخدام نیروی انسانی رسمی جدید و تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء به رسمی در گروههای پژوهشی منوط به اخذ موافقت قطعی است.