ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی زیرمجموعه سازمان جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی می باشد. برای مشاهده ساختار آن می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

ساختار سازمانی و تشکیلات سازمان جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی

 

کلید واژه ها: خراسان رضوی