ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

 

نمودار سازمانی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیائی ایران


پست های مصوب پژوهشکده توسعه صنایع شیمیائی ایران

ریاست :

   

150201000001                               رئیس پژوهشکده

 

اداره حوزه ریاست و روابط عمومی:

150201001001                               مدیر اداره حوزه ریاست و روابط عمومی

150201001002                               مسئول دفتر

150201001003                               کارشناس روابط عمومی

150201001004                               کارشناس برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی

 

اداره حراست:

150201002001                               مدیر اداره حراست

 

معاونت پشتیبانی :

 

150206000001                               معاون پشتیبانی

150206000002                               کارشناس فناوری اطلاعات

150206000003                               کارشناس خدمات فنی ومهندسی

 

اداره امور اداری و عمومی:

150206001001                               مدیر اداره امور اداری و عمومی

150206001002                               کارشناس امور اداری

150206001003                               کمک کارشناس رفاهی و امور بیمه

150206001004                               کارشناس دبیرخانه و بایگانی

150206001005                               مسئول قسمت خدمات عمومی

150206001006                               راننده (برونسپاری)

150206001007                               متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)

150206001008                               متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)

150206001009                               متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)

150206001010                               متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)

 

اداره امور مالی:

150206002001                               مدیر اداره امور مالی

150206002002                               کارشناس امور مالی

150206002003                               حسابدار

150206002004                               جمعدار اموال

150206002005                               کارپرداز

150206002006                               انباردار

 

150206000000                               عضو (پاره وقت)

 

معاونت پژوهشی و آموزشی :

 

150207000001                               معاون پژوهشی و آموزشی

150207000002                               کارشناس امور نشریات تخصصی

150207000003                               کارشناس مدیریت دانش

 

اداره امور پژوهشی:

150207001001                               مدیر اداره امور پژوهشی

150207001002                               کارشناس برنامه ریزی پژوهشی

150207001003                               کارشناس پیگیری طرحها

150207001004                               کارشناس امور پژوهشی

150207001005                               کمک کارشناس امور پژوهشی

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی:

150207002001                               مدیر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

150207002002                               کارشناس برنامه ریزی آموزشی

150207002003                               کارشناس امور آموزشی

 

گروه نیازسنجی و پروژه یابی:

150207003001                               مدیر گروه نیازسنجی و پروژه یابی

150207003002                               کارشناس نیازسنجی و پروژه یابی

 

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 1:

150207004001                               مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 1

150207004002                               کارشناس گروه آموزشی فنی و مهندسی

150207004003                               کمک کارشناس امور آموزشی

150207004004                               کمک کارشناس امور اجرایی

 

گروه پژوهشی صنایع شیمیائی معدنی:

150207005001                               مدیر گروه پژوهشی صنایع شیمیائی معدنی

150207005002                               عضو هیأت علمی

150207005003                               عضو هیأت علمی

150207005004                               عضو هیأت علمی

150207005005                               عضو هیأت علمی

150207005006                               پژوهشگر

150207005007                               پژوهشگر

150207005008                               مسئول فنی تولید محصولات شیمیایی

150207005009                               کارشناس مهندسی شیمی

150207005010                               کارشناس مهندسی شیمی

150207005011                               تکنسین تولید محصولات شیمیایی

150207005012                               تکنسین تولید محصولات شیمیایی

150207005013                               مسئول آزمایشگاه شیمی

150207005014                               کارشناس شیمی

150207005015                               کارشناس آزمایشگاه شیمی

150207005016                               تکنسین آزمایشگاه شیمی

 

گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی:

150207006001                               مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی

150207006002                               عضو هیأت علمی

150207006003                               عضو هیأت علمی

150207006004                               عضو هیأت علمی

150207006005                               عضو هیأت علمی

150207006006                               پژوهشگر

150207006007                               پژوهشگر

150207006008                               مسئول فنی آزمایشگاه میکروبیولوژی

150207006009                               کارشناس میکروبیولوژی

150207006010                               مسئول فنی آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

150207006011                               کارشناس زمایشگاه بیولوژی مولکولی

150207006012                               کارشناس مهندسی شیمی

150207006013                               تکنسین آزمایشگاه میکروبیولوژی

 

گروه پژوهشی مهندسی فرآیند:

150207007001                               مدیر گروه پژوهشی مهندسی فرآیند

150207007002                               عضو هیأت علمی

150207007003                               عضو هیأت علمی

150207007004                               عضو هیأت علمی

150207007005                               عضو هیأت علمی

150207007006                               پژوهشگر

150207007007                               پژوهشگر

150207007008                               کارشناس مهندسی مکانیک

150207007009                               کارشناس مهندسی شیمی

150207007010                               کارشناس مهندسی شیمی

150207007011                               کارشناس مهندسی انرژی

 

گروه پژوهشی جاذب‌ها و کاتالیست‌ها در صنعت نفت:

150207008001                               مدیر گروه پژوهشی جاذب‌ها و کاتالیست‌ها در صنعت نفت

150207008002                               عضو هیأت علمی

150207008003                               عضو هیأت علمی

150207008004                               عضو هیأت علمی

150207008005                               عضو هیأت علمی

150207008006                               پژوهشگر

150207008007                               پژوهشگر

150207008008                               کارشناس شیمی

150207008009                               کارشناس مهندسی شیمی

 

مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی:

150207009001                               مدیر مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی

150207009002                               متصدی امور دفتری و تایپ

150207009003                               ‌مسئول فنی آزمایشگاه‌های فرآورده‎‌ های نفتی و تعیین ماهیت

150207009004                               مسئول فنی آزمایشگاه‌های غذایی و محیط زیست

150207009005                               مسئول فنی آزمایشگاه کنترل کیفیت سموم دفع آفات نباتی

150207009006                               مسئول قسمت تحقیق و توسعه

150207009007                               مسئول قسمت تضمین کیفیت

150207009008                               کارشناس مواد غذایی

150207009009                               کارشناس میکروبیولوژی

150207009010                               کارشناس نفت

150207009011                               کارشناس محیط زیست

150207009012                               کارشناس شیمی

150207009013                               کارشناس شیمی

150207009014                               کارشناس شیمی

150207009015                               کارشناس شیمی

150207009016                               کارشناس شیمی

150207009017                               کارشناس شیمی

150207009018                               کارشناس شیمی

150207009019                               کارشناس شیمی

150207009020                               کارشناس شیمی

150207009021                               متصدی خدمات فنی و مهندسی

 

مرکز خدمات تخصصی تحقیق و تجاری سازی فرآورده های شیمیایی:

150207010001                               مدیر مرکز خدمات تخصصی تحقیق و تجاری سازی فرآورده های شیمیایی

150207010002                               پژوهشگر

150207010003                               کارشناس تجاری سازی فناوری

150207010004                               کارشناس بازرگانی

150207010005                               کارشناس شیمی

150207010006                               کارشناس مهندسی شیمی

150207010007                               مسئول قسمت تولید

150207010008                               تکنسین تولید فرآورده های شیمیایی

150207010009                               تکنسین تولید فرآورده های شیمیایی

150207010010                               تکنسین تولید فرآورده های شیمیایی

150207010012                               متصدی خدمات فنی و مهندسی

150207010013                               متصدی خدمات فنی و مهندسی

150207010014                               متصدی خدمات فنی و مهندسی

150207010015                               متصدی خدمات فنی و مهندسی

150207010016                               متصدی خدمات فنی و مهندسی

 

مرکز خدمات تخصصی مهندسی و ساخت جاذب ها و کاتالیست های جامد:

150207011001                               مدیر مرکز خدمات تخصصی مهندسی و ساخت جاذب ها و کاتالیست های جامد

150207011002                               مسئول فنی مرکز خدمات تخصصی مهندسی و ساخت جاذب ها و کاتالیست های جامد

150207011003                               پژوهشگر

150207011004                               کارشناس شیمی

150207011005                               کارشناس مهندسی شیمی

150207011006                               تکنسین صنایع شیمیایی

150207011007                               تکنسین صنایع شیمیایی

150207011008                               تکنسین صنایع شیمیایی

 

مرکز خدمات تخصصی تولید عصاره‌ها و مواد موثره گیاهی:

150207012001                               مدیر مرکز خدمات تخصصی تولید عصاره‌ها و مواد موثره گیاهی

150207012002                               مسئول فنی  مرکز خدمات تخصصی تولید عصاره‌ها و مواد موثره گیاهی

150207012003                               پژوهشگر

150207012004                               کارشناس مهندسی شیمی

150207012005                               مسئول قسمت تولید

150207012006                               تکنسین تولید عصاره‌ها و مواد موثره گیاهی

150207012007                               تکنسین تولید عصاره‌ها و مواد موثره گیاهی

150207012008                               تکنسین تولید عصاره‌ها و مواد موثره گیاهی

150207012009                               تکنسین تولید عصاره‌ها و مواد موثره گیاهی

150207012010                               تکنسین تولید عصاره‌ها و مواد موثره گیاهی

150207012011                               متصدی خدمات فنی و مهندسی

150207012012                               متصدی خدمات فنی و مهندسی