ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی

 

نمودار سازمانی پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی


پست های مصوب پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی

1 ـ‌ حوزه ریاست :

 

  (1)     1 ـ‌ رئیس پژوهشکده

  (2)     2 ـ‌ متصدی امور دفتری و تایپ

  (3)     3 ـ‌ کارشناس روابط عمومی

 

2 ـ‌ معاونت پژوهشی و آموزشی :  

  

  (4)     1 ـ‌ معاون پژوهشی و آموزشی

  (5)     2 ـ متصدی امور دفتری و تایپ

  (6)     3 ‌ـ کارشناس آموزشی

  (7)     4 ـ‌ کارشناس پژوهشی

 

3 ـ‌ معاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی:

   

  (8)     1 ـ‌ معاون پشتیبانی  و خدمات تخصصی

  (9)     2 ـ متصدی امور دفتری و تایپ

 

 (10)     3  ‌ـ کارشناس امور مالی

 (11)     4 ـ‌ کارشناس امور اداری

 (12)     5 ـ‌ کارشناس خدمات تخصصی

 

4 ـ‌ گروه پژوهشی مدیریت توسعه (تغییر عنوان از : مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی) :

   

 (13)     1 ـ‌ مدیر گروه پژوهشی مدیریت توسعه (تغییر عنوان از: مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی- 02/09/1394)

 (14)     2 ـ‌ عضو هیأت علمی

 (15)     3 ـ‌ عضو هیأت علمی

 (16)     4 ـ‌ عضو هیأت علمی

 (17)     5 ـ‌ عضو هیأت علمی

 (18)     6 ـ‌ کارشناس مدیریت صنعتی

 

5 ـ‌ گروه پژوهشی جامعه شناسی توسعه:

   

 (19)     1 ـ‌ مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی توسعه

 (20)     2 ـ‌ عضو هیأت علمی

 (21)     3 ـ‌ عضو هیأت علمی

 (22)     4 ـ‌ عضو هیأت علمی

 (23)     5 ـ‌ عضو هیأت علمی

 (24)     6 ـ‌ کارشناس جامعه شناسی

 

6 ـ‌ گروه پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای:

  

 (25)     1 ـ‌ مدیر گروه پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای

 (26)     2 ـ‌ عضو هیأت علمی

 (27)     3 ـ‌ عضو هیأت علمی

 (28)     4 ـ‌ عضو هیأت علمی

 (29)     5 ـ‌ عضو هیأت علمی

 (30)     6 ـ‌ کارشناس برنامه ریزی