ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده علوم بهداشتی

 

نمودار سازمانی پژوهشکده علوم بهداشتی


پست های مصوب پژوهشکده علوم بهداشتی

1 ـ‌ حوزه ریاست :

   

  (1)     1 ـ‌ رئیس پژوهشکده

  (2)     2 ـ‌ مسئول دفتر

  (3)     3 ـ‌ ماشین نویس

  (85)   4 ـ‌ کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات (04/05/1394)

 

  (4)     5 ـ‌ مدیراداره روابط عمومی و حوزه ریاست

  (5)     6 ـ‌ کارشناس روابط عمومی

  (6)     7 ـ‌ کمک کارشناس

 

 (80)     8ـ‌ مدیر اداره حراست

 

2 ـ‌ معاونت پژوهشی و آموزشی :

   

  (7)     1 ـ‌ معاون پژوهشی و آموزشی

  (8)     2 ـ متصدی امور دفتری و تایپ

 

  (9)     3 ‌ـ مدیر اداره نشریات علمی

(10)     4 ـ‌ متصدی امور دفتری

(11)     5 ـ‌ کارشناس تهیه و تدوین

(12)     6 ـ‌ کاردان فنی

 

(13)     7 ـ‌ مدیر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

(14)     8 ـ‌ کارشناس برنامه ریزی آموزشی

(15)     9 ‌ـ کارشناس برگزاری دوره های تخصصی

(16)     10 ‌ـ کارشناس امور آموزشی

(17)     11 ـ‌ کارشناس امور آموزشی

(18)     12 ـ کمک کارشناس

 

(19)     13 ـ‌ مدیر اداره اطلاع رسانی و کتابخانه

(20)     14 ـ‌ کارشناس اطلاع رسانی

(21)     15 ـ‌ کارشناس اسناد و مدارک علمی

(22)     16 ‌ـ کتابدار

 

(23)     17 ـ‌ مدیر اداره امور پژوهشی

(24)     18 ـ کارشناس برنامه ریزی پژوهشی

(25)     19 ـ‌ کارشناس امور پژوهشی

(26)     20 ـ کارشناس بررسی و پیگیری طرحها

(27)     21 ‌ـ کارشناس امور پژوهشی

(28)     22 ـ‌ کمک کارشناس

 

3 ـ‌ معاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی :

   

(29)     1 ـ‌ معاون پشتیبانی  و خدمات تخصصی

(30)     2 ـ متصدی امور دفتری و تایپ

 

(31)     3  ‌ـ مدیر اداره امور مالی

(32)     4 ـ‌ حسابدار

(33)     5 ـ‌ حسابدار

(34)     6 ـ‌ جمعدار اموال

 

(35)     7 ـ‌ مدیر اداره امور اداری و عمومی

(36)     8 ـ‌ متصدی کارگزینی

(37)     9 ـ‌ متصدی دبیرخانه و تکثیر

(38)     10 ـ‌ متصدی خدمات عمومی

(39)     11 ‌ـ خدمتگزار

(40)     12 ـ‌ متصدی اطلاعات و نگهبانی

 

(41)     13 ـ‌ مدیر اداره خدمات تخصصی

(42)     14 ـ‌ کارشناس

(43)     15 ـ‌ کارشناس

(44)     16 ‌ـ کارشناس

(45)     17 ـ‌ کمک کارشناس

 

4 ـ‌ گروه پژوهشی ارتقای سلامت (تغییر عنوان از گروه پژوهشی بهداشت خانواده) :

 

(46)     1 ـ‌ مدیر گروه پژوهشی ارتقای سلامت (تغییر عنوان از مدیر گروه پژوهشی بهداشت خانواده - 09/08/1394)

(47)     2 ـ‌ عضو هیأت علمی

(48)     3 ـ‌ عضو هیأت علمی

(49)     4 ـ‌ عضو هیأت علمی

(50)     5 ـ‌ عضو هیأت علمی

(51)     6 ـ‌ کارشناس

(52)     7 ـ متصدی امور دفتری و تایپ

 

5 ـ‌ گروه پژوهشی  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی :

 

(53)     1 ـ‌ مدیر گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

(54)     2 ـ‌ عضو هیأت علمی

(55)     3 ـ‌ عضو هیأت علمی

(56)     4 ـ‌ عضو هیأت علمی

(57)     5 ـ‌ عضو هیأت علمی

(58)     6 ـ‌ کارشناس

(59)     7 ـ متصدی امور دفتری  و تایپ

 

6 ـ‌ گروه پژوهشی  آموزش و ارتقای سلامت:

 

(60)     1 ـ‌ حذف (09/08/1394) (عنوان قبلی:مدیر گروه پژوهشی آموزش و ارتقای سلامت)

(61)     2 ـ‌ حذف (09/08/1394) (عنوان قبلی:عضو هیأت علمی)

(62)     3 ـ‌ حذف (09/08/1394) (عنوان قبلی:عضو هیأت علمی)

(63)     4 ـ‌ حذف (09/08/1394) (عنوان قبلی:عضو هیأت علمی)

(64)     5 ـ‌ حذف (09/08/1394) (عنوان قبلی:عضو هیأت علمی)

(65)     6 ـ‌ حذف (09/08/1394) (عنوان قبلی:کارشناس)

(66)     7 ـ حذف (09/08/1394) (عنوان قبلی:متصدی امور دفتری و تایپ)

 

7- مرکز خدمات تخصصی پایش :

 

(67)     1- مدیر مرکز خدمات تخصصی پایش

(68)     2- عضو هیأت علمی

(69)     3- کارشناس پیرا پزشکی

(70)     4- کارشناس بهداشت

(71)     5- کمک کارشناس بهداشت

(72)     6- متصدی امور دفتری    

 

8-  گروه پژوهشی سلامت جامعه:

 

(73)     1- مدیر گروه پژوهشی سلامت جامعه (تغییر عنوان از: مدیر گروه پژوهشی سلامت روان - 17/07/1396)

(74)     2- عضو هیأت علمی

(75)     3- عضو هیأت علمی

(76)     4- عضو هیأت علمی

(77)     5- عضو هیأت علمی

(78)     6- کارشناس بهداشت

(79)     7- متصدی امور دفتری و تایپ

 

9- مرکز خدمات تخصصی برنامه ریزی:

 

(81)     1- حذف (17/12/1395) (عنوان قبلی: مدیر مرکز خدمات تخصصی برنامه ریزی )

(82)     2- حذف (17/12/1395) (عنوان قبلی: کارشناس مدیریت )

(83)     3- حذف (17/12/1395) (عنوان قبلی: کارشناس بهداشت )

(84)     4- حذف (17/12/1395) (عنوان قبلی: کارشناس برنامه ریزی )

 

10- مرکز خدمات تخصصی داده پردازی سلامت :

 

(86)     1- مدیر مرکز خدمات تخصصی داده پردازی سلامت (09/08/1394)

(87)     2- کارشناس اپیدمیولوژی (09/08/1394)

(88)     3- کارشناس بهداشت (09/08/1394)

(89)     4- کارشناس امور پژوهشی (09/08/1394)

(90)     5- متصدی امور دفتری و تایپ (09/08/1394)   

 

توضیحات :‌

1 ـ‌ تبدیل موافقت اصولی، ‌به قطعی و یا انحلال و حذف گروه پژوهشی از تشکیلات بدلیل عدم احراز شرایط لازم، ‌بر اساس اعلام شورای نظارت بر گسترش تشکیلات پژوهشی صورت خواهد گرفت.

2 ـ‌ استخدام نیروی رسمی جدید و تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء‌ به رسمی در گروه پژوهشی منوط به اخذ موافقت قطعی است.