ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده علوم پایه کاربردی

 

نمودار سازمانی پژوهشکده علوم پایه کاربردی


پست های مصوب پژوهشکده علوم پایه کاربردی

1 ـ‌ حوزه ریاست :

   

  (1)     1 ـ‌ رئیس پژوهشکده

  (2)     2 ـ‌ مسئول دفتر

  (3)     3- ماشین نویس

  (75)   4- کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات (04/05/1394)

 

  (4)     5 ـ‌ مدیراداره روابط عمومی و حوزه ریاست

  (5)     6 ـ‌  کمک کارشناس

 

2 ـ‌ معاونت پژوهشی:

   

  (6)     1 ـ‌ معاون پژوهشی

  (7)     2- متصدی امور دفتری و تایپ

 

  (8)     3 ‌ـ مدیر اداره نشریات علمی

  (9)     4 ـ‌ متصدی امور دفتری

(10)     5 ـ‌ کارشناس تهیه و تدوین

(11)     6 ـ‌ کاردان فنی

 

(12)     7 - مدیر اداره امور پژوهشی

(13)     8- کارشناس برنامه ریزی پژوهشی

(14)     9- کارشناس امور پژوهشی

(15)     10- کارشناس بررسی و پیگیری طرحها

(16)     11 ـ‌ کمک کارشناس

 

3 ـ‌ معاونت آموزشی :

  

(61)     1- معاون آموزشی

(62)     2- متصدی امور دفتری و تایپ

 

(17)     3ـ‌ مدیر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

(18)     4 ـ‌ کارشناس برنامه ریزی آموزشی

(19)     5 ‌ـ کارشناس برگزاری دوره های تخصصی

(20)     6 ‌ـ کارشناس امور آموزشی

 

(21)     7 ـ‌ ‌ مدیر اداره اطلاع رسانی و کتابخانه

(22)     8 ـ‌ کارشناس اطلاع رسانی

(23)     9 ـ‌ کارشناس اسناد و مدارک علمی

(24)     10- کتابدار

 

4 ـ‌ معاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی :

   

(25)     1 ـ‌ معاون پشتیبانی  و خدمات تخصصی

(26)     2- متصدی امور دفتری و تایپ

 

(27)     3  ‌ـ مدیر اداره امور مالی

(28)     4 ـ‌ حسابدار

(29)     5 ـ‌ حسابدار

(30)     6 ـ‌ جمعدار اموال

 

(31)     7 ـ‌ مدیر اداره امور اداری و عمومی

(32)     8 ـ‌ متصدی کارگزینی

(33)     9 ـ‌ متصدی دبیرخانه و تکثیر

(34)     10 ـ‌ متصدی خدمات عمومی

(35)     11 ـ‌ متصدی اطلاعات و نگهبانی

 

(36)     12 ـ‌ مدیر اداره خدمات تخصصی

(37)     13 ـ‌ کارشناس خدمات تخصصی

(38)     14 ـ‌ کارشناس خدمات تخصصی

(39)     15 ـ‌ کمک کارشناس

 

5 ـ‌ گروه پژوهشی فیزیک :

 

(40)     1ـ‌ مدیر گروه پژوهشی فیزیک

(41)     2- عضو هیأت علمی

(42)     3- عضو هیأت علمی

(43)     4- عضو هیأت علمی

(44)     5- عضو هیأت علمی

(45)     6- کارشناس مکانیک

(46)     7- متصدی امور دفتری و تایپ

 

6 ـ‌ گروه پژوهشی زمین شناسی :  

 

(47)     1- مدیر گروه پژوهشی زمین‌شناسی

(48)     2- عضو هیأت علمی

(49)     3- عضو هیأت علمی

(50)     4- عضو هیأت علمی

(51)     5- عضو هیأت علمی

(52)     6- کارشناس زمین شناسی

(53)     7- متصدی امور دفتری و تایپ

 

7 ـ‌ گروه پژوهشی  فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی :

 

(54)     1-  مدیر گروه پژوهشی فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی (تغییر عنوان از مدیر گروه پژوهشی اکولوژی و سیستماتیک گیاهی-30/06/1393)

(55)     2- عضو هیأت علمی

(56)     3- عضو هیأت علمی

(57)     4- عضو هیأت علمی

(58)     5- عضو هیأت علمی

(59)     6- کارشناس زیست شناسی

(60)     7- کارشناس شیمی

 

7 ـ‌ گروه پژوهشی میکروبیولوژی نفت :

 

(63)     1- مدیر گروه پژوهشی میکروبیولوژی نفت (عضو هیات علمی) (14/12/1391)

(64)     2- عضو هیأت علمی (14/12/1391)

(65)     3- عضو هیأت علمی (14/12/1391)

(66)     4- عضو هیأت علمی (14/12/1391)

(67)     5- عضو هیأت علمی (14/12/1391)

(68)     6- کارشناس میکروبیولوژی (14/12/1391)

(88)     7- مسئول آزمایشگاه (04/02/1396)

 

8 ـ‌ گروه پژوهشی زمین شناسی نفت :

 

(69)     1- مدیر گروه پژوهشی زمین شناسی نفت (30/06/1393)

(70)     2- عضو هیأت علمی (30/06/1393)

(71)     3- عضو هیأت علمی (30/06/1393)

(72)     4- عضو هیأت علمی (30/06/1393)

(73)     5- عضو هیأت علمی (30/06/1393)

(74)     6- کارشناس مهندسی نفت (30/06/1393)

 

9 ـ‌ گروه پژوهشی توسعه میادین نفت و گاز :

 

(76)     1- مدیر گروه پژوهشی توسعه میادین نفت و گاز (26/05/1395)

(77)     2- عضو هیأت علمی (26/05/1395)

(78)     3- عضو هیأت علمی (26/05/1395)

(79)     4- عضو هیأت علمی (26/05/1395)

(80)     5- عضو هیأت علمی (26/05/1395)

(81)     6- کارشناس مهندسی نفت (26/05/1395)

(82)     7- کارشناس مهندسی نفت (26/05/1395)

(83)     8- کارشناس مهندسی نفت (26/05/1395)

(84)     9- کارشناس پتروفیزیک (26/05/1395)

(85)     10- کارشناس پتروفیزیک (26/05/1395)

(86)     11- کارشناس مکانیک (26/05/1395)

(87)     12- کارشناس صنایع (26/05/1395)

 

توضیح :

- معاونت آموزشی به عنوان معاونت جدید طی موافقت مورخ 13/3/1386 رئیس جهاد دانشگاهی (هامش نامه شماره 218/50/28/پ‌‌‌‌ع مورخ 6/3/1386) از معاونت پژوهشی و آموزشی تفکیک گردید.