ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده فرآوری مواد معدنی

 

نمودار سازمانی پژوهشکده فرآوری مواد معدنی


پست های مصوب پژوهشکده فرآوری مواد معدنی

ریاست :

 

150701000001                               رئیس پژوهشکده

150701000002                               مسئول دفتر

150701000003                               کارشناس برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی

150701000004                               کارشناس امور مالی

150701000005                               کارشناس امور اجرایی

 

معاونت پژوهشی و آموزشی :

 

150707000001                               معاون پژوهشی و آموزشی

150707000002                               کارشناس امور پژوهشی

150707000003                               کارشناس امور آموزشی

150707000004                               کارشناس نیازسنجی و تجاری سازی

 

گروه پژوهشی کانه آرایی و هیدرومتالورژی:

150707001001                               مدیر گروه پژوهشی کانه آرایی و هیدرومتالورژی

150707001002                               عضو هیأت علمی

150707001003                               عضو هیأت علمی

150707001004                               عضو هیأت علمی

150707001005                               عضو هیأت علمی

150707001006                               عضو هیأت علمی

150707001007                               پژوهشگر

150707001008                               پژوهشگر

150707001009                               کارشناس فرآوری مواد معدنی

150707001010                               کارشناس فرآوری مواد معدنی

150707001011                               تکنسین آزمایشگاه فرآوری مواد معدنی

 

گروه پژوهشی کنترل، مدل سازی و سیستم‌های فرآوری مواد معدنی:

150707002001                               مدیر گروه پژوهشی کنترل، مدل سازی و سیستم‌های فرآوری مواد معدنی

150707002002                               عضو هیأت علمی

150707002003                               عضو هیأت علمی

150707002004                               عضو هیأت علمی

150707002005                               عضو هیأت علمی

150707002006                               پژوهشگر

150707002007                               پژوهشگر

150707002008                               کارشناس امور پژوهشی

 

گروه پژوهشی تکنولوژی نانو ذرات فلزی و اکسیدی:

150707003001                               مدیر گروه پژوهشی تکنولوژی نانو ذرات فلزی و اکسیدی

150707003002                               عضو هیأت علمی

150707003003                               عضو هیأت علمی

150707003004                               عضو هیأت علمی

150707003005                               پژوهشگر

150707003006                               پژوهشگر

150707003007                               کارشناس امور پژوهشی