ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری

 

نمودار سازمانی پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری


پست های مصوب پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری

1 ـ‌ حوزه ریاست :

  

(1)          1 ـ‌ رئیس پژوهشکده

(2)          2 ـ‌ مسئول دفتر

(3)          3- ماشین نویس

(93)        4- کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات (04/05/1394)

 

(4)          5 ـ‌ مدیراداره روابط عمومی و حوزه ریاست

(5)          6 - کارشناس امور بین الملل

(6)          7 ـ‌ کمک کارشناس

 

(86)        8ـ‌ مدیر اداره حراست

(87)        9ـ‌ کارشناس حراست 

 

2 ـ‌ معاونت پژوهشی و آموزشی :

   

  (7)     1 ـ‌ معاون پژوهشی و آموزشی

  (8)     2- متصدی امور دفتری و تایپ

 

  (9)     3 ‌ـ مدیر اداره نشریات علمی

(10)     4 ـ‌ کارشناس تهیه و تدوین

(11)     5 ـ‌ کاردان فنی

 

(12)     6 ـ‌ مدیر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

(13)     7 ـ‌ کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی

(14)     8 ‌ـ کارشناس برگزاری دوره های تخصصی

(15)     9 ‌ـ کارشناس امور آموزشی

 

(16)     10 ـ‌ مدیر اداره اطلاع رسانی و کتابخانه

(17)     11 ـ‌ کارشناس امور شبکه

(18)     12 ـ‌ کارشناس اسناد و مدارک علمی

(19)     13 ‌ـ کتابدار

 

(20)     14 ـ‌ مدیر اداره امور پژوهشی

(21)     15 ـ کارشناس برنامه ریزی پژوهشی

(22)     16- کارشناس پروژه‌یابی پژوهشی

(23)     17- کارشناس نظارت و ارزیابی طرحها

(24)     18 ‌ـ کارشناس بررسی و پیگیری طرحها

(25)     19 ـ‌ کمک کارشناس امور پژوهشی

 

(79)     20- مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره یک

(80)     21- کارشناس گروه آموزشی فرهنگ و هنر

(81)     22- کارشناس خدمات آموزشی

(82)     23- کمک کارشناس امور عمومی

(83)     24- متصدی امور دفتری

(84)     25- متصدی ثبت نام

(85)     26- متصدی امتحانات و صدور گواهینامه

 

3 ـ‌ معاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی  :

   

(26)     1 ـ‌ معاون پشتیبانی  و خدمات تخصصی

(27)     2- متصدی امور دفتری و تایپ

 

(28)     3  ‌ـ مدیر اداره امور مالی

(29)     4 ـ‌ حسابدار

(30)     5 ـ‌ حسابدار

(31)     6- کارپرداز

(32)     7 ـ‌ جمعدار اموال

 

(33)     8 ـ‌ مدیر اداره امور اداری و عمومی

(34)     9 ـ‌ متصدی کارگزینی

(35)     10 ـ‌ متصدی دبیرخانه

(36)     11 ـ‌ متصدی خدمات عمومی

(37)     12 ـ‌ متصدی اطلاعات و نگهبانی

(38)     13- نگهبان

(39)     14- نگهبان

(40)     15- نگهبان

 

(41)     16 ـ‌ مدیر اداره خدمات تخصصی

(42)     17 ـ‌ کارشناس خدمات تخصصی

(43)     18 ـ‌ کارشناس سمعی و بصری

(44)     19 ـ‌ کاردان سمعی و بصری

 

4 ـ‌ گروه پژوهشی پژوهش هنر :

  

(45)     1ـ‌ مدیر گروه پژوهشی پژوهش هنر  

(46)     2- عضو هیأت علمی

(47)     3- عضو هیأت علمی

(48)     4- عضو هیأت علمی

(49)     5- عضو هیأت علمی

(50)     6- کارشناس هنر

(51)     7- متصدی امور دفتری و تایپ

 

5-گروه پژوهشی جامعه شناسی فرهنگی :

 

(52)     1- مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی فرهنگی

(53)     2- عضو هیأت علمی

(54)     3- عضو هیأت علمی

(55)     4- عضو هیأت علمی

(56)     5- عضو هیأت علمی

(57)     6- کارشناس جامعه شناسی

(58)     7- متصدی امور دفتری و تایپ

 

6 ـ‌ گروه پژوهشی مدیریت فرهنگی :

  

(59)     1- مدیر گروه پژوهشی مدیریت فرهنگی

(60)     2- عضو هیأت علمی

(61)     3- عضو هیأت علمی

(62)     4- عضو هیأت علمی

(63)     5- عضو هیأت علمی

(64)     6- کارشناس مدیریت

(65)     7- متصدی امور دفتری و تایپ

 

7 ـ‌ مرکز خدمات تخصصی فعالیتهای هنری :

  

(66)     1- مدیر مرکز خدمات تخصصی فعالیتهای هنری

(67)     2- کارشناس هنری

(68)     3- کارشناس هنری

(69)     4- کاردان هنری

(70)     5- کاردان هنری

(71)     6- متصدی امور دفتری و تایپ

 

8 ـ‌ گروه پژوهشی منظر شهری  :

  

(72)     1- مدیر گروه پژوهشی منظر شهری (تغییر عنوان از:  مدیر گروه پژوهشی طراحی شهری - 24/01/1395)

(73)     2- عضو هیات علمی

(74)     3- عضو هیات علمی

(75)     4- عضو هیات علمی

(76)     5- عضو هیات علمی

(77)     6- کارشناس طراحی شهری

(78)     7- متصدی امور دفتری و تایپ

 

9 ـ‌ مرکز خدمات تخصصی ارزیابی تأثیرات فرهنگی - اجتماعی :

  

(88)     1- مدیر مرکز خدمات تخصصی ارزیابی تأثیرات فرهنگی - اجتماعی (کارشناس)(25/2/1392)

(89)     2- کارشناس ارزیابی (25/2/1392)

(90)     3- کارشناس ارزیابی (25/2/1392)

(91)     4- کمک کارشناس (25/2/1392)

(92)     5- متصدی امور دفتری و تایپ (25/2/1392)

 

10 ـ‌ گروه پژوهشی شهر اسلامی:  

(01)     1- حذف (24/01/1395) (عنوان قبلی: عضو هیات علمی)

(01)     1- حذف (24/01/1395) (عنوان قبلی: عضو هیات علمی)

 

9 ـ‌ مرکز خدمات تخصصی آسیب های فرهنگی :

  

(94)     1- مدیر مرکز خدمات تخصصی آسیب های فرهنگی (15/2/1394)

(95)     2- کارشناس علوم اجتماعی (15/2/1394)

(96)     3- کارشناس علوم اجتماعی (15/2/1394)

(97)     5- متصدی امور دفتری (15/2/1394)

 

توضیحات:

1-    تبدیل موافقت اصولی به قطعی و یا انحلال و حذف گروه پژوهشی از تشکیلات بدلیل عدم احراز شرایط لازم، بر اساس اعلام شورای نظارت بر گسترش تشکیلات پژوهشی صورت خواهد گرفت.

2-      استخدام نیروی رسمی جدید و تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء به رسمی در گروه پژوهشی منوط به اخذ موافقت قطعی است.