ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

نمودار سازمانی پژوهشکده فنآوری اطلاعات و ارتباطات


پست های مصوب پژوهشکده فنآوری اطلاعات و ارتباطات

1- حوزه ریاست:

   

       (1)            1- رئیس پژوهشکده

       (2)            2- مسئول دفتر

       (3)            3- حذف (08/06/1394) (عنوان قبلی: کارشناس امور طرح و برنامه)

       (4)            4- کارشناس امور اجرایی

      (80)           5- کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات (04/05/1394)

 

       (5)            6- مدیر اداره روابط عمومی و حوزه ریاست

       (6)            7- متصدی امور دفتری و تایپ

       (7)            8- کارشناس امور روابط عمومی

       (8)            9- کارشناس امور ارتباطات و روابط بین‌الملل

 

      (76)           10- مدیر اداره حراست (کارشناس) (13/6/1392)

 

2- معاونت پژوهشی و آموزشی:

   

       (9)            1- معاون پژوهشی و آموزشی

     (10)            2-  کارشناس امور اجرایی (تغییر عنوان از: متصدی امور دفتری-03/07/1397)

 

     (11)            3- مدیر اداره نشریات علمی

     (12)            4- کارشناس امور نشریات علمی (تغییر عنوان از:متصدی امور دفتری و تایپ-03/07/1397)

     (13)            5- کارشناس امور تهیه و تدوین

     (14)            6- کارشناس امور نشریات علمی (تغییر عنوان از:کمک کارشناس تهیه و تدوین-03/07/1397)

     (15)            7-  مدیر اداره اطلاع‌رسانی و کتابخانه

     (16)            8- کارشناس امور اطلاع‌رسانی

     (17)            9- کارشناس امور اسناد و مدارک علمی

     (18)            10- کارشناس بهره برداری و تجاری سازی یافته های پژوهشی کمک کارشناس اسناد و مدارک علمی(تغییر عنوان از: -03/07/1397)

     (19)            11-  مدیر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

     (20)            12- کارشناس امور آموزشی (تغییر عنوان از : متصدی امور دفتری و تایپ - 29/08/1395)

     (21)            13- کارشناس امور مطالعه و برنامه‌ریزی آموزشی

     (22)            14- کارشناس امور آموزشی (تغییر عنوان از : کارشناس امور برگزاری دوره‌های تخصصی - 29/08/1395)

 

     (23)            15-  مدیر اداره امور پژوهشی

     (24)            16- کارشناس امور برنامه‌ریزی پژوهشی

     (25)            17- کارشناس امور پژوهشی (تغییر عنوان از : کارشناس امور بررسی و پیگیری طرح‌ها- 29/08/1395)

     (26)            18- کارشناس امور پژوهشی

     (27)            19- کارشناس امور پژوهشی (تغییر عنوان از : کمک کارشناس پژوهشی-29/08/1395)

 

3- معاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی:

   

     (28)            1- معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی

     (29)            2- کارشناس حقوقی و امور قراردادها ( تغییر عنوان از : متصدی امور دفتری و تایپ-29/08/1395)

     (30)            3- مدیر اداره امور مالی

     (31)            4- کارشناس امور مالی

     (32)            5- حسابدار

     (33)            6- کارپرداز

 

     (34)            7- مدیر اداره امور اداری

     (35)            8- کارشناس امور اداری

     (36)            9- متصدی امور کارگزینی

     (37)            10- متصدی دبیرخانه

     (38)            11- متصدی خدمات عمومی

     (39)            12- کارشناس فناوری اطلاعات (تغییر عنوان از: کمک کارشناس رایانه-29/08/1395)

     (40)            13- مدیر اداره خدمات تخصصی

     (41)            14- کارشناس امور خدمات تخصصی

     (42)            15- کمک کارشناس خدمات تخصصی

     (81)            16- متصدی اطلاعات (29/08/1395)

 

4- گروه پژوهشی مخابرات (انتقال به واحد خواجه نصیر):

  

     (43)            1-  حذف (18/09/1393) (عنوان قبلی:مدیر گروه پژوهشی مخابرات)

     (44)            2- حذف (18/09/1393) (عنوان قبلی:متصدی امور دفتری و تایپ)

     (45)            3- حذف (18/09/1393) (عنوان قبلی:عضو هیات علمی)

     (46)            4- حذف (18/09/1393) (عنوان قبلی:عضو هیات علمی)

     (47)            5- حذف (18/09/1393) (عنوان قبلی:عضو هیات علمی)

     (48)            6- حذف (18/09/1393) (عنوان قبلی:عضو هیات علمی)

     (49)            7- حذف (18/09/1393) (عنوان قبلی:عضو هیات علمی)

     (50)            8- حذف (18/09/1393) (عنوان قبلی:کارشناس مخابرات)

     (51)            9- حذف (18/09/1393) (عنوان قبلی:کارشناس مخابرات)

 

5- گروه پژوهشی دیجیتال :

 

     (52)            1-  مدیر گروه پژوهشی دیجیتال

     (53)            2- متصدی امور دفتری و تایپ

     (54)            3- عضو هیات علمی

     (55)            4- عضو هیات علمی

     (56)            5- عضو هیات علمی

     (57)            6- عضو هیات علمی

     (58)            7- عضو هیات علمی

     (59)            8- کارشناس کامپیوتر

     (60)            9- کارشناس الکترونیک

 

6- گروه پژوهشی توسعه مدلهای کسب و کار در حوزه IT  :

 

     (61)            1-  مدیر گروه پژوهشی توسعه مدلهای کسب و کار در حوزه IT

     (62)            2- متصدی امور دفتری و تایپ

     (63)            3- عضو هیات علمی

     (64)            4- عضو هیات علمی

     (65)            5- عضو هیات علمی

     (66)            6- عضو هیات علمی

     (67)            7- عضو هیات علمی

     (68)            8- کارشناس فناوری اطلاعات

     (69)            9- کارشناس فناوری اطلاعات

     (82)            8- کارشناس فناوری اطلاعات (03/07/1397)

     (83)            9- کارشناس فناوری اطلاعات (03/07/1397)

     (84)            10- پژوهشگر (03/07/1397)

     (85)            11- پژوهشگر (03/07/1397)

     (86)            12- پژوهشگر (03/07/1397)

     (87)            13- پژوهشگر (03/07/1397)

 

7- گروه پژوهشی سیستم های اطلاعاتی پیشرفته:

 

     (70)            1-  مدیر گروه پژوهشی سیستم های اطلاعاتی پیشرفته (13/6/1392)

     (71)            2- عضو هیات علمی (13/6/1392)

     (72)            3- عضو هیات علمی (13/6/1392)

     (73)            4- عضو هیات علمی (13/6/1392)

     (74)            5- عضو هیات علمی (13/6/1392)

     (75)            6- کارشناس کامپیوتر (تغییر عنوان از : کارشناس فناوری اطلاعات - 29/08/1395)

     (88)            7- کارشناس رایانه (03/07/1397)

     (89)            8- کارشناس رایانه (03/07/1397)

     (90)            9- پژوهشگر (03/07/1397)

     (91)            10- پژوهشگر (03/07/1397)

     (92)            11- پژوهشگر (03/07/1397)

     (93)            12- پژوهشگر (03/07/1397)

 

8- مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم افزار:

 

     (77)            1-  مدیر مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم افزار (27/10/1393)

     (78)            2- کارشناس نرم افزار (27/10/1393)

     (79)            3- کارشناس نرم افزار (27/10/1393)

     (94)            4- کارشناس رایانه (03/07/1397)

     (95)            5- کارشناس رایانه (03/07/1397)

     (96)            6- کارشناس رایانه (03/07/1397)

     (97)            7- کارشناس رایانه (03/07/1397)

     (98)            8- کارشناس رایانه (03/07/1397)

 

9- مرکز خدمات تخصصی کشاورزی دقیق:

 

     (302)            1-  مدیر مرکز خدمات تخصصی کشاورزی دقیق

     (303)            2- کارشناس کشاورزی

     (304)            3- کارشناس کشاورزی

     (305)            4- کارشناس فناوری اطلاعات

     (306)            5- کارشناس بازرگانی

 

توضیحات :

1-       تبدیل موافقت اصولی به قطعی و یا انحلال و حذف گروههای پژوهشی از تشکیلات بدلیل عدم احراز شرایط لازم، بر اساس اعلام شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی صورت خواهد گرفت.

2-    استخدام نیروی رسمی جدید و تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء به رسمی در گروههای پژوهشی منوط به اخذ موافقت قطعی است.