ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی

 

نمودار سازمانی پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی


پست های مصوب پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی

  ریاست :

                  

150101000001                              رئیس پژوهشکده

 

اداره حوزه ریاست ،روابط عمومی و امور بین الملل:

150101001001                              مدیر اداره حوزه ریاست ،روابط عمومی و امور بین الملل

150101001002                              مسئول دفتر

150101001003                              مسئول قسمت روابط عمومی و امور بین الملل

150101001004                              کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل

 

اداره برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی:

150101002001                              مدیر اداره برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی

150101002002                              کارشناس برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی

 

اداره حراست:

150101003001                              مدیر اداره حراست

150101003002                              متصدی اطلاعات و نگهبانی (برونسپاری)

150101003003                              متصدی اطلاعات و نگهبانی (برونسپاری)

 

معاونت پشتیبانی :

 

150106000001                              معاون پشتیبانی

150106000002                              متصدی امور دفتری و تایپ

150106000003                              کارشناس بودجه، تشکیلات و روشها

150106000004                              کارشناس امور فنی و عمرانی

150106000005                              کارشناس حقوقی و امور قراردادها

150106000006                              مسئول قسمت فناوری اطلاعات

150106000007                              کارشناس فناوری اطلاعات

150106000008                              کارشناس فناوری اطلاعات

 

اداره اموراداری و عمومی:

150106001001                              مدیر اداره اموراداری و عمومی

150106001002                              کارشناس امور اداری

150106001003                              کارشناس منابع انسانی

150106001004                              کارشناس دبیرخانه و بایگانی

150106001005                              مسئول قسمت خدمات عمومی

150106001006                              راننده (برونسپاری)

150106001007                              متصدی تأسیسات (برونسپاری)

150106001008                              متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)

150106001009                              متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)

150106001010                              متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)

150106001011                              متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)

150106001012                              متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)

150106001013                              متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)

150106001014                              متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)

 

اداره امور مالی:

150106002001                              مدیر اداره امور مالی

150106002002                              مسئول قسمت حسابداری

150106002003                              کارشناس امور مالی

150106002004                              حسابدار

150106002005                              مسئول قسمت خدمات مالی

150106002006                              کمک کارشناس امور مالی

150106002007                              جمعدار اموال

150106002008                              کارپرداز

150106002009                              انباردار

150106002010                              انباردار

150106002011                              صندوق دار

150106002012                              صندوق دار

 

معاونت پژوهشی و آموزشی :

 

150107000001                              معاون پژوهشی و آموزشی

150107000002                              متصدی امور دفتری و تایپ

150107000003                              کارشناس امور نشریات تخصصی

150107000004                              مسئول امور توسعه فناوری و تجاری سازی

150107000005                              کارشناس نیازسنجی و تجاری سازی

150107000006                              کارشناس تجاری سازی فناوری

 

اداره امور پژوهشی:

150107001001                              مدیر امور پژوهشی

150107001002                              کارشناس امور پژوهشی

150107001003                              کارشناس امور پژوهشی (کمیته اخلاق)

150107001004                              کمک کارشناس امور پژوهشی

150107001005                              کمک کارشناس امور پژوهشی

150107001006                              کمک کارشناس امور پژوهشی

 

اداره امور آموزش و تحصیلات تکمیلی:

150107002001                              مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

150107002002                              کارشناس امور آموزشی

150107002003                              کارشناس امور آموزشی

150107002004                              کارشناس امور آموزشی

 

اداره راهبری و نظارت برخدمات تخصصی:

150107003001                              مدیر اداره راهبری و نظارت برخدمات تخصصی

150107003002                              کارشناس خدمات درمانی

150107003003                              مسئول قسمت آزمایشگاه پژوهشی

150107003004                              کارشناس آزمایشگاه پژوهشی

 

گروه پژوهشی بیماری های پستان:

150107004001                              مدیر گروه پژوهشی بیماری های پستان

150107004002                              عضو هیأت علمی

150107004003                              عضو هیأت علمی

150107004004                              عضو هیأت علمی

150107004005                              عضو هیأت علمی

150107004006                              پژوهشگر

150107004007                              کارشناس مامایی

150107004008                              کارشناس امور پژوهشی

150107004009                              پژوهشگر

 

گروه پژوهشی ژنتیک سرطان پستان:

150107005001                              مدیر گروه پژوهشی ژنتیک سرطان پستان

150107005002                              عضو هیأت علمی

150107005003                              عضو هیأت علمی

150107005004                              عضو هیأت علمی

150107005005                              عضو هیأت علمی

150107005006                              پژوهشگر

150107005007                              کارشناس آزمایشگاه ژنتیک

150107005008                              کارشناس امور پژوهشی

150107005009                              پژوهشگر

 

گروه پژوهشی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان:

150107006001                              مدیر گروه پژوهشی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

150107006002                              عضو هیأت علمی

150107006003                              عضو هیأت علمی

150107006004                              عضو هیأت علمی

150107006005                              عضو هیأت علمی

150107006006                              پژوهشگر

150107006007                              کارشناس روانشناسی

150107006008                              کارشناس امور پژوهشی

150107006009                              پژوهشگر

 

گروه پژوهشی پروتئین های نوترکیب در سرطان:

150107007001                              مدیر گروه پژوهشی پروتئین های نوترکیب در سرطان

150107007002                              عضو هیأت علمی

150107007003                              عضو هیأت علمی

150107007004                              عضو هیأت علمی

150107007005                              عضو هیأت علمی

150107007006                              پژوهشگر

150107007007                              کارشناس بیوتکنولوژی

150107007008                              کارشناس امور پژوهشی

150107007009                              پژوهشگر

 

گروه پژوهشی انفورماتیک پزشکی:

150107008001                              مدیر گروه پژوهشی انفورماتیک پزشکی

150107008002                              عضو هیأت علمی

150107008003                              عضو هیأت علمی

150107008004                              عضو هیأت علمی

150107008005                              عضو هیأت علمی

150107008006                              پژوهشگر

150107008007                              کارشناس انفورماتیک پزشکی

150107008008                              کارشناس امور پژوهشی

 

گروه پژوهشی اخلاق پزشکی در سرطان:

150107009001                              مدیر گروه پژوهشی اخلاق پزشکی در سرطان

150107009002                              عضو هیأت علمی

150107009003                              عضو هیأت علمی

150107009004                              عضو هیأت علمی

150107009005                              عضو هیأت علمی

150107009006                              پژوهشگر

150107009007                              کارشناس اخلاق پزشکی

150107009008                              کارشناس امور پژوهشی

 

گروه پژوهشی  طب فراگیر در سرطان:

150107010001                              مدیر گروه پژوهشی  طب فراگیر در سرطان

150107010002                              عضو هیأت علمی

150107010003                              عضو هیأت علمی

150107010004                              عضو هیأت علمی

150107010005                              عضو هیأت علمی

150107010006                              پژوهشگر

150107010007                              کارشناس آزمایشگاه

150107010008                              کارشناس امور پژوهشی

 

گروه پژوهشی زیست مواد و مهندسی بافت در سرطان:

150107011001                              مدیر گروه پژوهشی زیست مواد و مهندسی بافت در سرطان

150107011002                              عضو هیأت علمی

150107011003                              عضو هیأت علمی

150107011004                              عضو هیأت علمی

150107011005                              عضو هیأت علمی

150107011006                              پژوهشگر

150107011007                              کارشناس امور پژوهشی

150107011008                              کارشناس آزمایشگاه

 

مرکز خدمات تخصصی بیماریهای پستان:

150107012001                              مدیر مرکز خدمات تخصصی بیماریهای پستان

150107012002                              متصدی امور دفتری و تایپ

150107012003                              مسئول فنی مرکز خدمات تخصصی بیماریهای پستان

150107012004                              مسئول قسمت امور اجرایی

150107012005                              کارشناس ایمنی و بهداشت

150107012006                              مسئول قسمت پذیرش و جوابدهی

150107012007                              کارشناس خوشامد گویی

150107012008                              متصدی پذیرش و جوابدهی

150107012009                              متصدی پذیرش و جوابدهی

150107012010                              متصدی پذیرش و جوابدهی

150107012011                              متصدی پذیرش و جوابدهی

150107012012                              متصدی پذیرش و جوابدهی

150107012013                              متصدی پذیرش و جوابدهی

150107012014                              کارشناس مدارک پزشکی

150107012015                              کمک کارشناس مدارک پزشکی

150107012016                              کارشناس امور بیمه

150107012017                              کارشناس مشاوره و پیگیری روند درمان

150107012018                              کارشناس مشاوره و پیگیری روند درمان

150107012019                              کارشناس مشاوره و پیگیری روند درمان

150107012020                              کارشناس مشاوره و پیگیری روند درمان

150107012021                              منشی کلینیک

150107012022                              منشی کلینیک

150107012023                              متصدی پذیرش و جوابدهی

150107012025                              پزشک متخصص جراحی

150107012026                              پزشک متخصص داخلی

150107012027                              پزشک متخصص انکولوژی

150107012028                              پزشک متخصص زنان و زایمان

150107012029                              پزشک عمومی

150107012030                              پزشک عمومی

150107012031                              کارشناس مامایی

150107012032                              مسئول فنی شیمی درمانی

150107012033                              منشی کلینیک( شیمی درمانی)

150107012034                              پرستار( شیمی درمانی)

150107012035                              پرستار(شیمی درمانی)

150107012036                              کارشناس فیزیوتراپی

150107012037                              کارشناس فیزیوتراپی

150107012038                              مسئول فنی جراحی محدود 

150107012039                              متخصص بیهوشی

150107012040                              متخصص بیهوشی

150107012041                              سوپروایزر اتاق عمل

150107012042                              تکنسین اتاق عمل

150107012043                              تکنسین اتاق عمل

150107012044                              تکنسین اتاق عمل

150107012045                              تکنسین اتاق عمل

150107012046                              تکنسین بیهوشی

150107012047                              تکنسین بیهوشی

150107012048                              تکنسین استریلیزاسیون (CSR)

150107012049                              پرستار

150107012050                              پرستار

150107012051                              بهیار

150107012052                              مسئول فنی رادیولوژی و سونوگرافی

150107012053                              منشی رادیولوژی

150107012054                              منشی رادیولوژی

150107012055                              متخصص رادیولوژی

150107012056                              متخصص رادیولوژی

150107012057                              کارشناس رادیولوژی

150107012058                              کارشناس رادیولوژی

150107012059                              کاردان رادیولوژی

150107012060                              کاردان رادیولوژی

150107012061                              تایپیست رادیولوژی

150107012062                              تایپیست رادیولوژی

150107012063                              تایپیست رادیولوژی

150107012064                              مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی

150107012065                              سوپروایزر آزمایشگاه

150107012066                              کارشناس آزمایشگاه

150107012067                              کارشناس آزمایشگاه

150107012068                              کارشناس آزمایشگاه

150107012069                              کارشناس آزمایشگاه

150107012070                              کارشناس آزمایشگاه

150107012071                              کارشناس آزمایشگاه

150107012072                              کارشناس آزمایشگاه

150107012073                              کاردان آزمایشگاه

150107012074                              کاردان آزمایشگاه

150107012075                              کاردان آزمایشگاه

150107012076                              کارشناس مسئول مشاوره ژنتیک

150107012077                              کارشناس مشاوره ژنتیک

150107012078                              متخصص روانشناسی

150107012079                              کارشناس روانشناسی

150107012080                              متخصص تغذیه

150107012081                              کارشناس تغذیه

150107012082                              سوپروایزر تصویربرداری

 

گروه پژوهشی  توسعه فناوری درمان های پیشرفته در سرطان:

150107013001                              مدیر گروه پژوهشی  توسعه فناوری درمان های پیشرفته در سرطان

150107013002                              عضو هیأت علمی

150107013003                              عضو هیأت علمی

150107013004                              عضو هیأت علمی

150107013005                              عضو هیأت علمی

150107013006                              پژوهشگر

150107013007                              پژوهشگر

150107013008                              کارشناس امور پژوهشی

150107013009                              کارشناس امور پژوهشی