ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده گیاهان دارویی

 

نمودار سازمانی پژوهشکده گیاهان داروئی


پست های مصوب پژوهشکده گیاهان داروئی

ریاست :

 

150601000001                              رئیس پژوهشکده

 

اداره حوزه ریاست و روابط عمومی:

150601001001                              مدیر اداره حوزه ریاست و روابط عمومی

150601001002                              مسئول دفتر

150601001003                              کارشناس روابط عمومی

150601001004                              کارشناس برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی

 

اداره حراست:

150601002001                              مدیر اداره حراست

150601002002                              متصدی اطلاعات و نگهبانی (برونسپاری)

 

معاونت پشتیبانی :

 

150606000001                              معاون پشتیبانی

150606000002                              مسئول قسمت فناوری اطلاعات

150606000003                              کارشناس فناوری اطلاعات

 

اداره امور اداری و عمومی:

150606001001                              مدیر اداره امور اداری و عمومی

150606001002                              کارشناس امور اداری

150606001003                              کمک کارشناس رفاهی و امور بیمه

150606001004                              متصدی دبیرخانه و بایگانی

150606001005                              مسئول قسمت خدمات عمومی

150606001006                              متصدی امور تأسیسات (برونسپاری)

150606001007                              متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)

150606001008                              متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)

150606001009                              متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)

150606001010                              متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)

 

اداره امور مالی:

150606002001                              مدیر اداره امور مالی

150606002002                              کارشناس امور مالی

150606002003                              حسابدار

150606002004                              حسابدار

150606002005                              جمعدار اموال

150606002006                              انباردار

150606002007                              کارپرداز

 

150606000000                              عضو (پاره وقت)

 

معاونت پژوهشی و آموزشی :

 

150607000001                              معاون پژوهشی و آموزشی

150607000002                              کارشناس مدیریت دانش

 

اداره امور پژوهشی:

150607001001                              مدیر اداره امور پژوهشی

150607001002                              کارشناس نیازسنجی و پروژه یابی پژوهشی

150607001003                              کارشناس امور پژوهشی

150607001004                              کمک کارشناس امور پژوهشی

150607001005                              کارشناس بررسی و پیگیری طرحها

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی:

150607002001                              مدیر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

150607002002                              کارشناس برنامه ریزی آموزشی

150607002003                              کارشناس امور آموزشی

 

اداره نشریات علمی:

150607003001                              مدیر اداره نشریات علمی

150607003002                              کارشناس امور نشریات تخصصی

150607003003                              کارشناس امور نشریات تخصصی

 

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 1:

150607004001                              مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 1

150607004002                              کمک کارشناس امور آموزشی

150607004003                              کمک کارشناس امور اجرایی

 

گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی:

150607005001                              مدیر گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی

150607005002                              عضو هیأت علمی

150607005003                              عضو هیأت علمی

150607005004                              عضو هیأت علمی

150607005005                              عضو هیأت علمی

150607005006                              عضو هیأت علمی

150607005007                              عضو هیأت علمی

150607005008                              پژوهشگر

150607005009                              پژوهشگر

150607005010                              مسئول قسمت هرباریوم گیاهان دارویی

150607005011                              کارشناس کشاورزی

150607005012                              کارشناس آزمایشگاه گیاهان دارویی

150607005013                              کارشناس آزمایشگاه گیاهان دارویی

150607005014                              متصدی خدمات کشاورزی

 

گروه پژوهشی فارماکوگنوزی و داروسازی:

150607006001                              مدیر گروه پژوهشی فارماکوگنوزی و داروسازی

150607006002                              عضو هیأت علمی

150607006003                              عضو هیأت علمی

150607006004                              عضو هیأت علمی

150607006005                              عضو هیأت علمی

150607006006                              عضو هیأت علمی

150607006007                              عضو هیأت علمی

150607006008                              پژوهشگر

150607006009                              پژوهشگر

150607006010                              کارشناس آزمایشگاه گیاهان دارویی

150607006011                              کارشناس آزمایشگاه گیاهان دارویی

150607006012                              کارشناس آزمایشگاه گیاهان دارویی

 

گروه پژوهشی فارماکولوژی و طب کاربردی:

150607007001                              مدیر گروه پژوهشی فارماکولوژی و طب کاربردی

150607007002                              عضو هیأت علمی

150607007003                              عضو هیأت علمی

150607007004                              عضو هیأت علمی

150607007005                              عضو هیأت علمی

150607007006                              پژوهشگر

150607007007                              پژوهشگر

150607007008                              کارشناس آزمایشگاه گیاهان دارویی

150607007009                              کارشناس آزمایشگاه گیاهان دارویی

150607007010                              متصدی خدمات کشاورزی

 

گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان دارویی:

150607008001                              مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

150607008002                              عضوهیأت علمی

150607008003                              عضوهیأت علمی

150607008004                              عضوهیأت علمی

150607008005                              عضوهیأت علمی

150607008006                              پژوهشگر

150607008007                              پژوهشگر

150607008008                              کارشناس کشاورزی

150607008009                              کارشناس کشاورزی

150607008010                              کارشناس آزمایشگاه گیاهان دارویی

 

مرکز خدمات تخصصی تولید فرآورده‌های دارویی و معطر گیاهی:

150607009001                              مدیر مرکز خدمات تخصصی تولید فرآورده‌های دارویی و معطر گیاهی

150607009002                              مسئول فنی مرکز خدمات تخصصی تولید فرآورده‌های دارویی و معطر گیاهی

150607009003                              متصدی امور دفتری و تایپ

150607009004                              کارشناس کنترل کیفیت

150607009005                              کارشناس بازرگانی

150607009006                              کارشناس کشاورزی

150607009007                              مسئول قسمت تولید فرآورده های دارویی و معطر گیاهی

150607009008                              تکنسین تعمیر و نگهداری تجهیزات

150607009009                              تکنسین تولید فرآورده های دارویی و معطر گیاهی

150607009010                              تکنسین تولید فرآورده های دارویی و معطر گیاهی

150607009011                              متصدی تولید فرآورده های دارویی و معطر گیاهی

150607009012                              متصدی تولید فرآورده های دارویی و معطر گیاهی

150607009013                              متصدی تولید فرآورده های دارویی و معطر گیاهی

150607009014                              متصدی تولید فرآورده های دارویی و معطر گیاهی

150607009015                              متصدی تولید فرآورده های دارویی و معطر گیاهی

150607009016                              متصدی تولید فرآورده های دارویی و معطر گیاهی

150607009017                              متصدی تولید فرآورده های دارویی و معطر گیاهی

150607009018                              متصدی تولید فرآورده های دارویی و معطر گیاهی

150607009019                              متصدی تولید فرآورده های دارویی و معطر گیاهی

150607009020                              متصدی تولید فرآورده های دارویی و معطر گیاهی

 

مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی:

150607010001                              مدیر مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی

150607010002                              مسئول فنی مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی

150607010003                              کارشناس شیمی

150607010004                              کارشناس زیست شناسی

150607010005                              کارشناس میکروبیولوژی

150607010006                              کارشناس آزمایشگاه شیمی

150607010007                              کارشناس آزمایشگاه شیمی

150607010008                              تکنسین آزمایشگاه شیمی

 

مرکز خدمات تخصصی تولید و تکثیر گیاهان دارویی:

150607011001                              مدیر مرکز خدمات تخصصی تولید و تکثیر گیاهان دارویی

150607011002                              مسئول فنی مرکز خدمات تخصصی تولید و تکثیر گیاهان دارویی

150607011003                              کارشناس کشاورزی

150607011004                              متصدی خدمات کشاورزی

150607011005                              متصدی خدمات کشاورزی

150607011006                              متصدی خدمات کشاورزی

150607011007                              متصدی خدمات کشاورزی

150607011008                              متصدی خدمات کشاورزی