در خصوص دستورالعمل اجرایی بند س ماده ۳۲ قانون مالیات های مستقیم

[1] تصویر نامه شماره 1425 تاریخ 14/1/96 معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر ارسال نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص دستور العمل اجرایی بند "س" ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم جهت استحضار و دستور اقدام لازم به پیوست ایفاد می گردد.


 

[1]- طی شماره 622/96/ص مورخ 24/01/1396 از سوی معاونت پژوهش و فناوری به واحدها ابلاغ گردید.

 

دانلود پیوست ها:


لینک دانلود فایل