آیین نامه اجرایی استخدام اعضای هیات علمی قراردادی

   [1] مقدمه:  به استناد ماده واحده جذب اعضای هیات علمی قراردادی مصوب جلسه یکصد و سی و پنجم هیات امنای جهاددانشگاهی مورخ 23/6/94، آیین‌نامه اجرایی استخدام اعضای هیات علمی قراردادی که قبلا در جلسات 351و 358 برای یک دوره دو ساله آزمایشی توسط شورای علمی به تصویب رسیده بود، تجدید نظر و به شرح زیر تدوین گردید.

ماده 1 :  استخدام قراردادی اعضای هیات علمی جدید در هر سال بر اساس پیش بینی های انجام  شده در برنامه توسعه 5 ساله (رعایت تعداد و نسبت رسته استخدامی) صورت می‌گیرد.

 

ماده 2 : استخدام اعضای هیات علمی قراردادی به پیشنهاد پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، واحدها و سازمان‌های جهاددانشگاهی - موضوع مصوبه جلسه 107 تاریخ 11/4/87 - هیات امنا مطابق مراحل زیر انجام می‌گیرد :

2-1- تایید انطباق تخصص فرد با پست هیات علمی مصوب، توسط معاونت پژوهش و فناوری .

تبصره 1 : تایید انطباق تخصص فرد با پست هیات علمی مصوب در پژوهشگاه‌ها با تصویب شورای علمی پژوهشگاه و در  پژوهشکده های مستقل با تصویب شورای علمی انجام می گیرد.

2-2- تایید شرایط عمومی و رعایت ظرفیت استخدام اعضای هیات علمی قراردادی، احراز شرایط پست سازمانی و احراز شرایط عمومی توسط معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع انجام می گیرد.

تبصره 2 : شرایط عمومی استخدام اعضای هیأت علمی قراردادی همان شرایط عمومی جذب هیأت علمی پیمانی است.

تبصره 3 : متقاضیان پیمانی و رسمی غیر هیأت علمی برای ورود به رسته هیأت علمی می بایست از طریق فرآیند هیأت اجرایی جذب (هیأت علمی پیمانی) اقدام نمایند.

2-3 – تایید صلاحیت علمی بر اساس امتیازات ویژه اعضای هیات علمی قراردادی توسط کارگروه علمی دبیرخانه هیات اجرایی جذب.

تبصره 4 : تایید صلاحیت علمی متقاضیان جذب هیات علمی قراردادی در پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و سازمان‌های دارای کمیسیون فرعی ارتقاء ، توسط کمیسیون مذکور انجام می‌گیرد.

 

  ماده 3 :  مدت قرارداد یک سال است، واحد سازمانی می‌تواند قرارداد را حداکثر برای دو دوره یکساله تجدید نماید.

تبصره : تجدید قرارداد اعضایی که با مدرک تحصیلی دکتری جذب شده اند منوط به ثبت نام در سامانه جذب هیأت علمی پیمانی است.

 

  ماده 4 :  چنانچه عضو هیات علمی قراردادی حداکثر پس از دوره 3 ساله ، شرایط تبدیل وضعیت به هیات علمی پیمانی را احراز ننماید، نسبت به خاتمه قرارداد هیات علمی وی اقدام می‌شود.

 

  ماده 5 :  عضو هیأت علمی قراردادی در طول دوره مندرج در ماده 3، در پایه 1 مرتبه خود باقی مانده و از حقوق و مزایای مشابه هیات علمی پایه 1 برخوردار می شود.

 

  ماده 6 :  اعضای هیات علمی قراردادی نمی‌توانند از مزایای سهمیه مربیان و مأموریت آموزشی برخوردار شوند.

 

  ماده 7 :  شرایط ورود به رسته هیات علمی قراردادی به شرح زیر است :

7-1 متقاضیان با مدرک کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای در صورت دارا بودن شرایط ذیل امکان جذب هیات علمی قراردادی را دارند :

  • داشتن معدل بالای 14 در مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های دولتی و 15 در سایر دانشگاه‌ها .
  • داشتن معدل بالای 16 در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های دولتی و 17 در سایر دانشگاه‌ها .

تبصره 1 : انطباق مقاطع تحصیلی (رشته و گرایش تحصیلی) با حوزه تخصصی مورد نیاز الزامی می‌باشد .

تبصره 2 : متقاضیان بایستی در کلیه مقاطع تحصیلی فارغ التحصیل دوره‌های حضوری دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی باشند .

تبصره 3 : حداقل یکی از مقاطع تحصیلی متقاضیان باید از دانشگاه‌های معتبر دولتی یا معتبر خارجی باشد.

  • دارا بودن حداکثر 30 سال سن .
  • کسب حداقل 10 امتیاز پژوهشی از 15 امتیاز مورد نیاز .

تبصره 4 : محاسبه امتیازات بر اساس آیین نامه ارتقای جهاددانشگاهی انجام می گیرد .

تبصره 5 : در صورتی که متقاضی دارای سوابق پژوهشی درخشان از جمله حداقل 10 مقاله نمایه شده در مجلات معتبر داخلی و بین المللی باشد، یکی از نقاط ضعف فوق الذکر با هر 10 مقاله جبران می شود .

7-2 متقاضیان با مدرک دکترای تخصصی در صورت دارا بودن شرایط ذیل امکان جذب هیات علمی قراردادی را دارند.

  • داشتن معدل بالای 14 در مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های دولتی و 15 در سایر دانشگاه‌ها .
  • داشتن معدل بالای 16 در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در دانشگاه‌های دولتی و 17در سایر دانشگاه‌ها.

تبصره 1 : انطباق مقاطع تحصیلی (رشته و گرایش تحصیلی) با حوزه تخصصی مورد نیاز الزامی می‌باشد.

تبصره 2 : متقاضیان بایستی در کلیه مقاطع تحصیلی فارغ التحصیل دوره‌های حضوری دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی باشند.

تبصره 3 : حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی متقاضیان باید از دانشگاه‌های معتبر دولتی یا معتبر خارجی باشد.

  • دارا بودن حداکثر 35 سال سن برای دارندگان مدرک دکترای تخصصی غیر پزشکی و حداکثر 40 سال سن برای دارندگان مدرک دکترای تخصصی پزشکی.
  • کسب حداقل 15 امتیاز پژوهشی از 25 امتیاز مورد نیاز .

 تبصره 4 : محاسبه امتیازات بر اساس آیین نامه ارتقای جهاددانشگاهی انجام می گیرد.

 تبصره 5 : در صورتی که متقاضی دارای سوابق پژوهشی درخشان از جمله حداقل 10 مقاله نمایه شده در مجلات معتبر داخلی و بین المللی باشد، یکی از نقاط ضعف فوق الذکر با هر 10 مقاله جبران می شود .

 

  ماده 8 :  تجدید قرارداد منوط به احراز شرایط مفاد بخشنامه 4357/10/21د مورخ 11/3/1379 مربوط به زبان خارجی و احراز سایر شرایط مندرج در این آیین‌نامه است.

 

  ماده 9 :  معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع با همکاری معاونت های آموزشی و پژوهش و فناوری ، موظف به تهیه و ارائه گزارش سالانه به شورای علمی است.

 

 ماده 10 :  کلیه پذیرفته شدگان استخدام هیات علمی قراردادی طی تعهد نامه‌ای متعهد می‌گردند که در صورت عدم احراز شرایط هیات علمی پیمانی هیچگونه ادعای حقوقی و قانونی نداشته باشند.

 

 ماده 11 :  سایر ضوابط عمومی حاکم بر استخدام‌های قراردادی اعضای جهاددانشگاهی برای عضو هیات علمی قراردادی موضوع این آیین‌نامه جاری است.

 

 ماده 12 :  این آیین‌نامه در یک مقدمه، دوازده ماده و پانزده تبصره درتاریخ 27/05/1397توسط شورای علمی تصویب شد.


 

[1]- طی شماره 11279/97/ص مورخ 07/08/1397 از سوی رییس جهاددانشگاهی به واحدها ابلاغ شد.

کلید واژه ها: هیات علمی قراردادی