ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده زلزله و سوانح طبیعی

 

نمودار سازمانی پژوهشکده زلزله و سوانح طبیعی


پست های مصوب پژوهشکده زلزله و سوانح طبیعی

ریاست:

 

151801000001                              رئیس پژوهشکده

151801000002                              مسئول دفتر

151801000003                              کارشناس برنامه بودجه و تشکیلات

151801000004                              کارشناس حراست

 

معاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی:

 

151806000001                              معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی

151806000002                              کارشناس امور اداری

151806000003                              متصدی خدمات عمومی

151806000004                              کارشناس امور مالی

151806000005                              کارپرداز فنی

 

معاونت پژوهشی و آموزشی:

 

151807000001                              معاون پژوهشی و آموزشی

151807000002                              متصدی امور دفتری و تایپ

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی:

151807001001                              مدیر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

151807001002                              کارشناس امور آموزشی

151807001003                              کارشناس اسناد و مدارک علمی

 

اداره امور پژوهشی:

151807002001                              مدیر اداره امور پژوهشی

151807002002                              کارشناس برنامه ریزی پژوهشی

151807002003                              کارشناس پیگیری طرح ها

 

گروه پژوهشی تکنولوژی پیشرفته ساختمانی:

151807003001                              مدیر گروه پژوهشی تکنولوژی پیشرفته ساختمانی

151807003002                              عضو هیأت علمی

151807003003                              عضو هیأت علمی

151807003004                              عضو هیأت علمی

151807003005                              کارشناس عمران

 

گروه پژوهشی مهندسی سازه:

151807004001                              مدیر گروه پژوهشی مهندسی سازه

151807004002                              عضو هیأت علمی

151807004003                              عضو هیأت علمی

151807004005                              عضو هیأت علمی

151807004005                              کارشناس سازه

 

گروه پژوهشی مدیریت ریسک و بحران:

151807005001                              مدیر گروه پژوهشی مدیریت ریسک و بحران

151807005002                              عضو هیأت علمی

151807005003                              عضو هیأت علمی

151807005004                              عضو هیأت علمی

151807005005                              کارشناس مدیریت ریسک