ساختار سازمانی و تشکیلات دفتر مرکزی

 

نمودار سازمانی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

 

نمودار سازمانی معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع

 

نمودار سازمانی معاونت آموزشی

 

نمودار سازمانی معاونت پژوهش و فنآوری

 

نمودار سازمانی معاونت فرهنگی

 

نمودار سازمانی معاونت هماهنگی و امور مجلس


پست های مصوب دفتر مرکزی

 

1- حوزه ریاست :

 

 (10001) رئیس جهاد دانشگاهی

(10002) مشاور رئیس

(10003) مشاور رئیس

(10004) مشاور رئیس

(10005) مشاور رئیس

(10006) دبیر هیات امناء

 

1-0-1- دبیرخانه هیات امنا، شوراها و مجامع

(10101) مدیر دبیرخانه هیات امناء، شوراها و مجامع

(10102) کارشناس پیگیری

(10103) متصدی امور دفتری و تایپ

 

1-0-2- دبیرخانه هیات اجرایی جذب

(10201)  رئیس اداره دبیرخانه هیات اجرایی جذب (02/09/1394)

(10202)  کارشناس بررسی توانایی علمی (02/09/1394)

(10203)  کارشناس بررسی صلاحیت عمومی (02/09/1394)

(10204) متصدی امور دفتری و تایپ (02/09/1394)

 

1-1- اداره کل حوزه ریاست

(11001) مدیر کل حوزه ریاست

(11003) متصدی امور دفتری و تایپ

 

1-1-1- دفتر رئیس

(11101) مدیر دفتر رئیس

(11102) متصدی امور دفتری و تایپ

(11103) نامه رسان

 

1-1-2- اداره بازرسی

(11201) مدیر اداره بازرسی

(11202) بازرس

(11203) حسابرس

 

1-1-3- اداره پیگیری

(11301) مدیر اداره پیگیری

(11302) کارشناس مسئول پیگیری

(11303) کارشناس پیگیری

(11304) کارشناس مسئول پیگیری امور ایثارگران

 

1-2- اداره کل روابط عمومی

(12001) مدیر کل روابط عمومی

(12002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

1-2-1- اداره تبلیغات و انتشارات

(12101) مدیر اداره تبلیغات و انتشارات

(12102) کارشناس امور فرهنگی و تبلیغات

(12103) کارشناس امور انتشارات

(12104) کارشناس طراحی و گرافیک

(12105) کارشناس سمعی و بصری

(12106)  متصدی امور اجرایی و هماهنگی

 

1-2-2- اداره ارتباطات رسانه ای

(12201) مدیر اداره ارتباطات رسانه ای

(12202) کارشناس ارتباطات رسانه‌

(12203) کمک کارشناس رسانه

 

1-2-3- اداره مدیریت ارتباط مخاطبین

(12301) مدیر اداره ارتباط مخاطبین

(12302) کارشناس ارتباطات

(12303) کارشناس گردآوری و فرآوری اطلاعات

(12304) کمک کارشناس ارتباطات

 

1-3- دفتر همکاری های علمی و ارتباطات بین الملل

(13001) مدیر کل دفتر همکاری های علمی و ارتباطات بین الملل

(13002) متصدی امور دفتری و تایپ

(13003) کارشناس مسئول برنامه‌ریزی و ارتباطات بین الملل

(13004) کارشناس امور بین الملل

(13005) کارشناس مسئول همکاری های بین الملل

(13006) کارشناس همکاری های بین الملل

(13007) مترجم

 

1-4- اداره کل حراست

(14001) مدیر کل دفتر حراست

(14002) مسئول دفتر

(14003) کارشناس طرح، آموزش و هماهنگی واحدهای تابعه

(14004) کارشناس طرح، آموزش و هماهنگی واحدهای تابعه

(14005) متصدی امور دفتری

 

1-4-1- معاونت حفاظت پرسنلی

(14100) معاون حفاظت پرسنلی

(14101) کارشناس بایگانی حفاظت پرسنلی

(14102) کاردان بایگانی حفاظت پرسنلی

(14103) متصدی امور دفتری

 

1-4-1-1- اداره تعیین صلاحیت

(14111) مدیر اداره تعیین صلاحیت

(14112) کارشناس تعیین صلاحیت

(14113) کارشناس تعیین صلاحیت

 

1-4-1-2- اداره جمع‌آوری، بررسی و اطلاع‌رسانی

(14121) مدیر اداره جمع‌آوری، بررسی و اطلاع‌رسانی

(14122) کارشناس اداره جمع‌آوری، بررسی و اطلاع‌رسانی

(14123) کارشناس اداره جمع‌آوری، بررسی و اطلاع‌رسانی

 

1-4-2- معاونت حفاظت اسناد و فنآوری اطلاعات

(14200) معاون حفاظت اسناد و فنآوری اطلاعات

 

1-4-2-1- اداره حفاظت اسناد طبقه‌بندی شده

(14210) مدیر اداره حفاظت اسناد طبقه‌بندی شده

(14211) کارشناس طرحهای حفاظت اسناد

(14212) کارشناس دبیرخانه محرمانه دستگاه

(14213) متصدی دبیرخانه محرمانه دستگاه

(14214) کارشناس صدور کارت

 

1-4-2-2- اداره حفاظت فنآوری اطلاعات

(14220) مدیر اداره حفاظت و فنآوری اطلاعات

(14221) کارشناس حفاظت شبکه‌ها و تجهیزات رایانه‌ای

(14222) کارشناس اتوماسیون حراست

 

1-4-3- معاونت حفاظت فیزیکی

(14300) معاون حفاظت فیزیکی

 

1-4-3-1- اداره طرحهای حفاظت فیزیکی

(14310) مدیر اداره طرحهای حفاظت فیزیکی

(14311) کارشناس طرحهای حفاظت فیزیکی

(14312) کارشناس مسئول حفاظت فنی و الکترونیک

(14313) کارشناس حفاظت فنی و الکترونیک

(14314) کارشناس پدافند غیرعامل

(14315) سرپرست اطلاعات و نگهبانی

(14316) متصدی اطلاعات و نگهبانی

(14317) نگهبان

(14318) نگهبان

(14319) نگهبان

(14320) نگهبان

(14321) نگهبان

(14322) نگهبان

(14323) نگهبان

(14324) نگهبان

(14325) نگهبان

(14326) نگهبان

(14327) نگهبان

(14328) نگهبان

  

2- معاونت پژوهش و فناوری :

 

(20001) معاون پژوهش و فناوری

 

دفتر معاونت

(20101) مسئول دفتر

(20102) متصدی امور دفتری

(20103)  کارشناس امور پژوهشی

(20104)  کارشناس امور پژوهشی (کمیته اخلاق)

 

 دفتر مدیریت پروژه های خاص پژوهش و فناوری

(20201)  مدیردفتر مدیریت پروژه های خاص پژوهش و فناوری

(20202)  کارشناس هماهنگی پروژه های خاص

 

اداره کل راهبری پژوهش و فناوری

(21001) مدیر کل راهبری پژوهش و فناوری

(21002) متصدی امور دفتری

 

اداره برنامه ریزی و توسعه پژوهش و فناوری

(21101) مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه پژوهش و فناوری

(21102) کارشناس برنامه ریزی و توسعه پژوهشی

(21103) کارشناس برنامه ریزی و توسعه پژوهشی

(21104) کارشناس برنامه ریزی و توسعه پژوهشی

 

 اداره پشتیبانی خدمات پژوهشی

(21201) مدیر اداره پشتیبانی خدمات پژوهشی

(21202) کارشناس پشتیبانی خدمات پژوهشی

(21203) کارشناس پشتیبانی خدمات پژوهشی

(21204) کمک کارشناس خدمات پژوهشی

 

اداره آمار، اطلاعات و مستند سازی

(21301) مدیر اداره آمار، اطلاعات و مستندسازی

(21302) کارشناس آمار و اطلاعات

(21303) کارشناس آمار و اطلاعات

(21304) کارشناس اسناد و مدارک علمی

(21305) کارشناس مستند سازی و تدوین گزارش ها

(21306) کارشناس مستند سازی و تدوین گزارش ها

(21307) کمک کارشناس آرشیو اسناد

 

دفتر تخصصی علوم پایه، فنی و مهندسی

(22001) مدیر کل دفتر تخصصی علوم پایه، فنی و مهندسی

(22002) متصدی امور دفتری

 

گروه مطالعات نیازسنجی و پروژه یابی

(22101) مدیر گروه مطالعات نیازسنجی و پروژه یابی

(22102) کارشناس پروژه یابی پژوهشی

(22103) کارشناس پروژه یابی پژوهشی

(22104) کارشناس پروژه یابی پژوهشی

 

گروه پیگیری طرحها

(22201) مدیر گروه پیگیری طرحها

(22202) کارشناس پیگیری طرحها

(22203) کارشناس پیگیری طرحها

(22204) کارشناس پیگیری طرحها

 

گروه نظارت و ارزیابی

(22301) مدیر گروه نظارت و ارزیابی

(22302) کارشناس نظارت و ارزیابی

(22303) کارشناس نظارت و ارزیابی

(22303) کارشناس نظارت و ارزیابی

 

دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر

(23001) مدیر کل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر

(23002) متصدی امور دفتری

 

گروه  پروژه یابی و پیگیری طرحها

(23101) مدیر گروه  پروژه یابی و پیگیری طرحها

(23102) کارشناس پروژه یابی پژوهشی

(23103) کارشناس پروژه یابی پژوهشی

(23104) کارشناس پیگیری طرحها

(23105) کارشناس پیگیری طرحها

 

گروه نظارت و ارزیابی

(23201) مدیر گروه نظارت و ارزیابی

(23202) کارشناس نظارت و ارزیابی

(23203) کارشناس نظارت و ارزیابی

 

دفتر تخصصی علوم پزشکی

(24001) مدیر کل دفتر تخصصی علوم پزشکی

(24002) متصدی امور دفتری

 

گروه  پروژه یابی و پیگیری طرحها

(24101) مدیر گروه  پروژه یابی و پیگیری طرحها

(24102) کارشناس پروژه یابی پژوهشی

(24103) کارشناس پیگیری طرحها

(24104) کارشناس پیگیری طرحها

 

گروه نظارت و ارزیابی

(24201) مدیر گروه نظارت و ارزیابی

(24202) کارشناس نظارت و ارزیابی

(24203) کارشناس نظارت و ارزیابی

 

دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

(25001) مدیر کل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

(25002) متصدی امور دفتری

 

گروه  پروژه یابی و پیگیری طرحها

(25101) مدیر گروه  پروژه یابی و پیگیری طرحها

(25102) کارشناس پروژه یابی پژوهشی

(25103) کارشناس پیگیری طرحها

(25104) کارشناس پیگیری طرحها

 

گروه نظارت و ارزیابی

(25201) مدیر گروه نظارت و ارزیابی

(25202) کارشناس نظارت و ارزیابی

 

 3- معاونت آموزشی  : 

 

(30001) معاون آموزشی 

 

3-0-1- دفتر معاونت

(30111) مسئول دفتر

(30112) متصدی امور دفتری و تایپ

 

3-1- اداره کل نظارت و گسترش مراکز آموزشی

(31001) مدیر کل نظارت و گسترش مراکز آموزشی

(31002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

3-1-1- اداره نظارت و گسترش مراکز آموزش های عالی

(31101) مدیر اداره نظارت و گسترش مراکز آموزش های عالی

(31102) کارشناس برنامه ریزی، نظارت و توسعه مراکز آموزش عالی

(31103) کارشناس برنامه ریزی، نظارت و توسعه مراکز آموزش عالی

(31104) کارشناس امور آموزشی

(31105) کارشناس امور آموزشی

 

3-1-2- اداره نظارت و گسترش مراکز آموزش های کوتاه مدت

(31201) مدیر اداره نظارت و گسترش مراکز آموزش های کوتاه مدت

(31202) کارشناس برنامه ریزی، نظارت و توسعه مراکز آموزشی

(31203) کارشناس برنامه ریزی، نظارت و توسعه مراکز آموزشی

(31204) کارشناس امور آموزشی

(31205) کارشناس امور آموزشی

 

3-1-3- اداره نظارت و گسترش مراکز آموزش های علمی- کاربردی

(31301) مدیر اداره نظارت و گسترش مراکز آموزش های علمی- کاربردی

(31302) کارشناس برنامه ریزی، نظارت و توسعه مراکز آموزشی

 (31303) کارشناس برنامه ریزی، نظارت و توسعه مراکز آموزشی

(31304) کارشناس امور آموزشی

(31305) کارشناس امور آموزشی

 

3-2- اداره کل امور آموزشی

(32001) مدیر کل امور آموزشی

(32002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

3-2-1- اداره امور اعضای هیات علمی

(32101) مدیر اداره امور اعضای هیات علمی

(32102) کارشناس امور اعضای هیات علمی

(32103) کارشناس امور اعضای هیات علمی

(32104) حذف (14/12/1396) (عنوان قبلی: کارشناس امور اعضای هیات علمی)

(33302)  کارشناس آمار و اطلاعات (انتقال ازگروه آمار، اطلاعات و مستندسازی - 14/12/1396)

 

3-2-2- اداره امور اجرایی و پشتیبانی خدمات آموزشی

(32201) مدیر اداره امور اجرایی و پشتیبانی خدمات آموزشی

(32202) کارشناس امور آموزشی

(32203) کارشناس امور آموزشی

(32204) کمک کارشناس امور آموزشی

 

3-2-3- اداره نظارت و ارزیابی

(32301) مدیر اداره نظارت و ارزیابی

(32302) کارشناس نظارت و ارزیابی آموزشی

(32303) کارشناس نظارت و ارزیابی آموزشی

 

3-3- دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

(33001) مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

(33002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

3-3-1- گروه برنامه‌ریزی راهبردی

(33101) مدیر گروه برنامه‌ریزی راهبردی

(33102) کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی

(33103) کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی

 

3-3-2- گروه برنامه‌ریزی آموزشی

(33201) مدیر گروه برنامه‌ریزی آموزشی

(33202) کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی

(33203) کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی

(33204) کارشناس امورآموزشی

 

3-3-3- گروه آمار، اطلاعات و مستند سازی

(33301) مدیر گروه آمار، اطلاعات و مستند سازی

(33302) حذف (انتقال به اداره امور آموزشی-14/12/1396)

(33303) کارشناس آمار و اطلاعات

(33304) کمک کارشناس آمار و اطلاعات

 

3-4- دفتر نیاز سنجی و پروژه یابی آموزشی

(34001) مدیر کل دفتر نیاز سنجی و پروژه یابی آموزشی

(34002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

3-4-1- گروه نیازسنجی و پروژه یابی آموزشی

(34101) مدیر گروه نیازسنجی و پروژه یابی آموزشی

(34102) کارشناس نیاز سنجی آموزشی

(34103) کارشناس نیاز سنجی آموزشی

(34104) کمک کارشناس امور آموزشی

 

3-4-2- گروه مدیریت قراردادهای آموزشی

(34201) مدیر گروه قراردادهای آموزشی

(34202) کارشناس نظارت و پیگیری قراردادها

(34203) کارشناس نظارت و پیگیری قراردادها

 

3-4-3- گروه مدیریت ارتباطات آموزشی

(34301) مدیر گروه ارتباطات آموزشی

(34302) کارشناس ارتباطات و همکاری های آموزشی

(34303) کارشناس ارتباطات و همکاری های آموزشی

 

 4- معاونت فرهنگی : 

 

(40001) معاون فرهنگی

 

4-0-1- دفتر معاونت

(40111) مسئول دفتر

(40112) متصدی امور دفتری و تایپ

 

4-1- دفتر مطالعات فرهنگی

(41001) مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگی

(41002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

4-1-1- گروه مطالعات راهبردی

(41101) مدیر گروه مطالعات راهبردی

(41102) کارشناس مطالعات فرهنگی

(41103) کارشناس مطالعات فرهنگی

(41104) کارشناس مطالعات فرهنگی

 

4-1-2- گروه آمار و اطلاعات

(41201) مدیر گروه آمار و اطلاعات

(41202) کارشناس آمار و اطلاعات

(41203) کارشناس آمار و اطلاعات

(41204) کمک کارشناس آمار و اطلاعات

 

4-1-3- گروه مطالعات رویدادهای فرهنگی

(41301) مدیر گروه مطالعات رویداد های فرهنگی

(41302) کارشناس برنامه ریزی و هماهنگی

(41303) کارشناس امور فرهنگی

  

4-2- دفتر برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگی

(42001) مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگی

(42002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

4-2-1- گروه نیاز سنجی و بررسی طرح های فرهنگی

(42101) مدیر گروه نیاز سنجی و بررسی طرح های فرهنگی

(42102) کارشناس نیاز سنجی فرهنگی

(42103) کارشناس نیاز سنجی فرهنگی

(42104) کارشناس بررسی طرح‌ها

 

4-2-2- گروه برنامه‌ریزی راهبردی

(42201) مدیر گروه برنامه‌ریزی راهبردی

(42202) کارشناس برنامه‌ریزی راهبردی

(42203) کارشناس برنامه ریزی راهبردی

 

4-2-3- گروه نظارت و ارزیابی

(42301) مدیر گروه نظارت و ارزیابی

(42302) کارشناس نظارت و ارزیابی فعالیتهای فرهنگی

(42303) کارشناس نظارت و ارزیابی فعالیتهای فرهنگی

 

4-3- اداره کل راهبری امور فرهنگی

(43001) مدیر کل راهبری امور فرهنگی

(43002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

4-3-1- اداره اجرایی فرهنگی

(43101) مدیر اداره اجرایی فرهنگی

(43102) کارشناس امور فرهنگی

(43103) کارشناس امور فرهنگی

 

4-3-2- اداره اطلاع رسانی و مستندسازی فرهنگی

(43201) مدیر اداره اطلاع رسانی و مستندسازی فرهنگی

(43202) کارشناس اطلاع رسانی فرهنگی

(43203) کارشناس اسناد و مدارک و مستند سازی فرهنگی

(43204) کارشناس پیگیری و هماهنگی

(43205) متصدی امور کتابخانه و آرشیو

(43206) متصدی امور دفتری و تایپ

 

4-3-3- اداره همکاری ها و مشارکت های فرهنگی

(43301) مدیر اداره همکاری ها و مشارکت های فرهنگی

(43302) کارشناس همکاری های فرهنگی

(43303) کمک کارشناس امور فرهنگی

  

 5- معاونت هماهنگی و امور مجلس: 

 

(50001) معاون هماهنگی و امور مجلس 

 

5-0-1- دفتر معاونت

(50111) مسئول دفتر

(50112) متصدی امور دفتری و تایپ 

 

5-0-2- دفتر هماهنگی طرح های ویژه/ ملی

(50221) مدیر دفتر هماهنگی طرح های ویژه/ملی

(50222) کارشناس هماهنگی طرح های ویژه/ملی

 

5-1- دفتر امور مجلس

(51001) مدیر کل دفتر امور مجلس (14/04/1394) (انتقال از معاونت پشتیبانی)

(51002) کارشناس امور مجلس (14/04/1394) (انتقال از معاونت پشتیبانی)

(51101) متصدی امور دفتری و تایپ (14/04/1394) (انتقال از معاونت پشتیبانی)

 

(51102) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی: کارشناس امور اقتصادی)

(51103) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی: کارشناس امور اقتصادی)

 

(51201) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی:مدیر اداره تعاملات تجاری و توسعه صادرات)

(51202) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی: کارشناس امور بازرگانی)

(51203) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی: کارشناس امور بازرگانی)

 

(51301) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی: مدیر اداره امور شرکتها و موسسات)

(51302) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی: کارشناس امور شرکتها و موسسات)

(51303) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی: کارشناس امور شرکتها و موسسات)

(51304) حذف (07/10/1393) (عنوان قبلی: کارشناس امور شرکتها و موسسات)

 

5-2- اداره کل امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز

(52001) مدیر کل امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز

(52002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

5-2-1- اداره برنامه ریزی امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز

(52101) مدیر اداره برنامه ریزی امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز

(52102) کارشناس برنامه ریزی و نظارت

(52103) کارشناس برنامه ریزی و نظارت

 

5-2-2- اداره امور هماهنگی و توسعه ارتباطات

(52201) مدیر اداره امور هماهنگی و توسعه ارتباطات

(52202) کارشناس هماهنگی و توسعه

 

5-2-3- اداره خدمات پشتیبانی مدیران

(52301) مدیر اداره خدمات پشتیبانی مدیران

(52302) کارشناس امور مدیران

(52303) کارشناس امور مدیران

 

5-3- دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

(53001) مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

(53002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

5-3-1- گروه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور شبکه جهاد

(53101) مدیر گروه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور شبکه جهاد

(53102) کارشناس برنامه‌ریزی

(53103) کارشناس برنامه‌ریزی

 

5-3-2- گروه ارزیابی و نظارت عالیه امور شبکه جهاد

(53201) مدیر گروه نظارت و ارزیابی عالیه امور شبکه جهاد

(53202) کارشناس نظارت و ارزیابی

(53203) کارشناس نظارت و ارزیابی

 

5-3-3- گروه مدیریت منابع اطلاعات

(53301) مدیر گروه منابع اطلاعات

(53302) کارشناس آمار و اطلاعات

(53303) کارشناس آمار و اطلاعات

 

 6- معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع : 

 

(60001) معاون پشتیبانی و مدیریت منابع

 

اداره پیگیری و هماهنگی:

110006001001       مدیر اداره پیگیری و هماهنگی

110006001002       مسئول قسمت پیگیری

110006001003       کارشناس اجرایی و هماهنگی

 

6-0-1- دفتر معاونت

(60111) مسئول دفتر

(60112) متصدی امور دفتری و تایپ

(60113) عضو هیات علمی 

(60114) عضو هیات علمی 

(60115) عضو هیات علمی 

(60116) عضو هیات علمی 

(60117) عضو هیات علمی 

(60118) عضو هیات علمی 

(60119) عضو هیات علمی 

(60120) عضو هیات علمی 

(60121) عضو هیات علمی 

(60122) عضو هیات علمی 

(60123) عضو

(60124) عضو

(60125) عضو

(60126) عضو

(60127) عضو

 

6-1-اداره کل منابع انسانی و امور اداری

(61001) مدیر کل منابع انسانی و امور اداری

(61002) مسئول دفتر (تغییر عنوان از متصدی امور دفتر و تایپ - 27/10/1393)

 

6-1-1- اداره مدیریت منابع انسانی

(61101) مدیر اداره مدیریت منابع انسانی

(61102) کارشناس برنامه‌ریزی و ارزشیابی منابع انسانی

(61103) کارشناس برنامه‌ریزی و ارزشیابی منابع انسانی

(61104) کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی پرسنل

(61105) کارشناس امور استخدامی

(61106) کارشناس آمار و اطلاعات

 

6-1-2- اداره مدیریت امور اداری

(61201) مدیر اداره مدیریت امور اداری (تغییر عنوان از: مدیر امور اداری و خدمات رفاهی- 25/03/1395)

(61202) کارشناس مسئول صدور احکام اعضای غیر هیات علمی

(61203) کارشناس صدور احکام اعضای غیر هیات علمی

(61204) کارشناس مسئول صدور احکام اعضای هیات علمی

(61205) کارشناس صدور احکام اعضای هیات علمی

(61206) کارشناس امور ماموران وظیفه

(61207) کارشناس امور اداری و استخدامی

(61208) کارگزین

(61209) متصدی امور دفتری، بایگانی و تایپ

( 61210) کارشناس امور کاربری نرم افزار (11/09/1391)

 

6-1-3- اداره خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد

110006103001        مدیر اداره خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد

110006103002        کارشناس بهداشت و ایمنی محیط کار

110006103003        کارشناس تشریفات و امور مهمانان

110006103004         مسئول قسمت خدمات پشتیبانی (تغییر عنوان از: سرپرست خدمات-01/05/1398)

110006103005         کمک کارشناس خدمات عمومی

110006103006         مسئول قسمت تاسیسات

110006103007         تکنسین تاسیسات

110006103008         مسئول قسمت غذاخوری و امور پذیرایی (تغییر عنوان از: سرپرست غذاخوری-01/05/1398)

110006103009         کمک کارشناس امور غذاخوری، پذیرایی و تشریفات

110006103010        کمک کارشناس پذیرایی و تشریفات

110006103011        کمک کارشناس پذیرایی و تشریفات

110006103012        کمک کارشناس پذیرایی و تشریفات

110006103013        کمک کارشناس پذیرایی و تشریفات

110006103014        کمک کارشناس پذیرایی و تشریفات

110006103015        کمک کارشناس پذیرایی و تشریفات

110006103016        کمک کارشناس پذیرایی و تشریفات (با نام)

110006103017        کمک کارشناس پذیرایی و تشریفات (با نام)

110006103018       مسئول قسمت امور نقلیه ( تغییر عنوان از: سرپرست نقلیه -01/05/1398)

110006103019        راننده(برونسپاری)

110006103020        راننده(برونسپاری)

110006103021        راننده(برونسپاری)

110006103022        راننده(برونسپاری)

110006103023        راننده (بانام)

110006103024        مسئول قسمت کارپردازی و تدارکات

110006103025        کارشناس تدارکات

110006103026        کارپرداز

 

6-1-4- اداره دبیرخانه و بایگانی

110006104001        مدیر اداره دبیرخانه و بایگانی

110006104002        مسئول قسمت اتوماسیون اداری و راهبری اسناد

110006104003        کارشناس اتوماسیون اداری و راهبری اسناد

110006104004        مسئول قسمت دبیرخانه و مکاتبات

110006104005        کارشناس دبیرخانه و مکاتبات

110006104006       کمک کارشناس دبیرخانه و مکاتبات

110006104007        متصدی امور دفتری و تایپ

 

 

6-1-5- اداره خدمات رفاهی و اجتماعی

(61501) مدیر اداره خدمات رفاهی و اجتماعی (25/03/1395)

(61502) کارشناس امور بیمه و درمان (25/03/1395)

(61503) کارشناس خدمات رفاهی و اجتماعی (25/03/1395)

(61504) کارشناس خدمات رفاهی و اجتماعی (25/03/1395)

(61505) کمک کارشناس امور بیمه

(61506) کمک کارشناس خدمات رفاهی و اجتماعی (25/03/1395)

 

6-2- اداره کل امور مالی

(62001) مدیر کل امور مالی و ناظر مالی (ذیحساب)

(62002) معاون ناظر مالی (معاون ذیحساب)

(62003) مسئول دفتر

(62004) متصدی امور دفتری و تایپ

 

6-2-1- اداره حسابداری

(62101) مدیر اداره حسابداری

(62102) حذف (11/06/1393) (عنوان قبلی:کارشناس مسئول رسیدگی)

(62103) متصدی دریافت و پرداخت

(62104)  حذف (11/06/1393) (عنوان قبلی:کارشناس رسیدگی و تطبیق اسناد)

(62105)  حذف (11/06/1393) (عنوان قبلی:کمک کارشناس رسیدگی و تطبیق اسناد)

(62106) کارشناس امور اعتبارات

(62107) کارشناس مسئول حسابهای اختصاصی

(62108) کارشناس تنظیم حسابهای اختصاصی (تغییر عنوان از: حسابدار تنظیم حسابها- 22/10/1397)

(62109) کارشناس تنظیم حسابهای اختصاصی (تغییر عنوان از: حسابدار تنظیم حسابها- 22/10/1397)

(62110) کارشناس مسئول حسابهای بودجه عمومی

(62111) کارشناس تنظیم حسابهای بودجه عمومی

(62112) کارشناس تنظیم حسابهای بودجه عمومی

(62113) کارشناس حقوق و دستمزد (تغییر عنوان از: حسابدار حقوق و دستمزد- 22/10/1397)

(62114) حسابدار انبار و متصدی بایگانی اسناد

 

6-2-2- اداره حسابرسی

(62201) مدیر اداره حسابرسی

(62202) کارشناس مسئول حسابرسی واحد های استان تهران

(62203) کارشناس مسئول حسابرسی واحد های سایر استانها

(62204) حسابرس

(62205) حسابرس

(62206) حسابرس

(62207) حسابرس

 

6-2-3- اداره تلفیق حسابها

(62301) مدیر اداره تلفیق حسابها

(62302) کارشناس مسئول تلفیق

(62303) کارشنا س تلفیق حسابها

(62304) کارشنا س تلفیق حسابها

(62305) کارشناس ثبت دفاتر قانونی

 

6-2-4- اداره اموال

(62401) مدیر اداره اموال (تغییر عنوان از مدیر اداره تدارکات و انبار -11/06/1393)

(62402)  حذف (11/06/1393) (عنوان قبلی:کارشناس تدارکات)

(62403) انباردار

(62404)  حذف (11/06/1393) (عنوان قبلی:کارپرداز)

(62405) جمعدار اموال (کارشناس)

(62406) کمک کارشناس جمعدار اموال

 

6-2-5- اداره رسیدگی به اسناد

(62501) مدیر اداره رسیدگی به اسناد (11/06/1393)

(62502) کارشناس مسئول رسیدگی(11/06/1393)

(62503) کارشناس رسیدگی و تطبیق اسناد (11/06/1393)

(62504) کمک کارشناس رسیدگی و تطبیق اسناد (11/06/1393)

 

6-3- اداره کل فنی و طرح های عمرانی

(63001) مدیر کل فنی و طرح های عمرانی

(63002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

6-3-1- اداره نظارت و بازرسی های فنی

(63101) مدیر اداره نظارت و بازرسی های فنی

(63102) کارشناس تاسیسات

(63103) کارشناس تاسیسات

 

6-3-2- اداره طرح های عمرانی

(63201) مدیر اداره طرح های عمرانی

(63202) کارشناس ساختمان و تاسیسات

(63203) کارشناس ساختمان و تاسیسات

(63204) کارشناس ساختمان و تاسیسات

(63205) کارشناس ساختمان و تاسیسات

 

6-4- دفتر بودجه، تشکیلات و روش ها

(64001) مدیر کل دفتر بودجه، تشکیلات و روش ها

(64002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

6-4-1- گروه مهندسی روش

(64101) مدیر گروه مهندسی روش

(64102) کارشناس سیستم ها و روش ها

(64103) کارشناس سیستم ها و روش ها

(64104) کارشناس تدوین مقررات و استانداردها

 

6-4-2- گروه برنامه‌ریزی و بودجه

(64201) مدیر گروه برنامه‌ریزی و بودجه

(64202) کارشناس برنامه و بودجه

(64203) کارشناس برنامه و بودجه

(64204) کارشناس برنامه و بودجه

 

6-4-3- گروه سازماندهی ساختار و تشکیلات

(64301) مدیر گروه سازماندهی ساختار و تشکیلات

(64302) کارشناس ساختار و تشکیلات

(64303) کارشناس طبقه بندی مشاغل

 

6-5- اداره کل توسعه فناوری اطلاعات

(65001) مدیر کل توسعه فناوری اطلاعات

(65002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

6-5-1- اداره توسعه شبکه و ارتباطات

(65101) مدیر اداره توسعه شبکه و ارتباطات

(65102) کارشناس توسعه شبکه و ارتباطات

(65103) کارشناس راهبری شبکه و ارتباطات

(65104) کارشناس امنیت نرم افزار

(65105) کارشناس امنیت شبکه

 

6-5-2- اداره پشتیبانی نرم افزار و اطلاع رسانی

(65201)  مدیر اداره پشتیبانی نرم افزار و اطلاع رسانی

(65202) کارشناس نرم افزار

(65203) کمک کارشناس نرم افزار

(65204) کارشناس طراحی و پشتیبانی وب سایت و پورتال

 

6-5-3- اداره تامین و پشتیبانی سخت افزار

(65301) مدیر اداره تامین و پشتیبانی سخت افزار

(65302) کارشناس سخت افزار

(65303) کارشناس سخت افزار

(65304) کارشناس سخت افزار

 

6-6- دفتر امور حقوقی و قراردادها

(66001) مدیر کل دفتر امور حقوقی و قراردادها

(66002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

6-6-1- گروه امور قراردادها و دعاوی

(66101) مدیر امور قراردادها و دعاوی

(66102) کارشناس مسئول امور قراردادها

(66103) کارشناس امور حقوقی

(66104) کارشناس مسئول دعاوی حقوقی، کیفری و ثبتی

(66105) کارشناس امور حقوقی

(66106) کارشناس مسئول دعاوی استخدامی، کار و تأمین اجتماعی