ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده فناوری های ترمیم زخم و بافت (یارا)

نمودار سازمانی پژوهشکده فناوری های ترمیم زخم و بافت (یارا)

 


پست های مصوب  پژوهشکده فناوری های ترمیم زخم و بافت (یارا)

ریاست :

  

        (3001)     1-‌ رئیس پژوهشکده

        (3002)     2 ـ مسئول دفتر

 

پژوهشی و آموزشی :

 

        (4)     1 ـ‌ معاون پژوهشی و آموزشی

        (5)     2 ـ‌ کارشناس امور پژوهشی