اساسنامه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

کلیات:

به منظور تحقق بخشی از وظایف جهاددانشگاهی مندرج در اساسنامه مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و تامین مواد مورد نیاز تحقیقات زیست فناوری اعم از رده های سلولی ( انسانی، حیوانی و گیاهی)، ژنها، وکتورها و میکروارگانیسم ها و حمایت از فعالیتهای صورت گرفته، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی که در این اساسنامه به اختصار« مرکز» خوانده می شود، تاسیس می‌گردد.

 

ماده1- هدف

هدف از تاسیس این مرکز گردآوری، تعیین هویت، کنترل کیفی، طبقه بندی، ثبت، نگهداری، تکثیر و توزیع انواع میکروارگانیسم‌ها و سلولهای قابل کشت و تجدید پذیر اعم از باکتری، قارچ، ویروس‌، دانه ها و سلولهای گیاهی و حیوانی و DNA ژنومی و فرآورده‌های نوکلئوتیدی ساخته شده است.

 

ماده2- محل فعالیت

این مرکز در استان تهران مستقر بوده و در صورت نیاز و تصویب مراجع ذیربط می تواند شعبی در سراسر کشور داشته باشد.

 

ماده 3- وظایف مرکز

1-3  شناسایی، تهیه و گردآوری میکروارگانیسم ها و سلولهای حیوانی و انسانی و دانه‌ها و سلولهای گیاهی، از منابع بومی  وغیر بومی

2-3  تهیه بانک DNA از منابع  مختلف بومی و غیربومی

3-3  تهیه، کنترل و گردآوری ناقلهای نوکلئوتیدی و میزبان‌های مورد استفاده در مطالعات زیست فناوری

4-3  پشتیبانی از بانکهای موجود در مراکز پژوهشی ودانشگاهی کشور همچنین کنترل کیفی و تعیین هویت ذخایرآنها و نگهداری نمونه های آنها  (Back up) برای استفاده آتی همان مراکز

5-3  ثبت میکروارگانیسم‌ها و سلولهای جدید که توسط افراد حقیقی یا حقوقی تهیه می‌شوند به منظور حفظ مالکیت معنوی آنها

6-3  تهیه و پیشنهاد قوانین و آیین‌نامه‌های لازم به مراجع قانونی ذی‌صلاح برای تصویب به منظور حفاظت از ذخایر زیستی و ژنتیکی کشور

7-3  دسته بندی و ثبت اطلاعات علمی و تخصصی ذخایر موجود در مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور و ایجاد بانک و شبکه اطلاعاتی الکترونیک از همه میکروارگانیسم ها و ذخایر سلولی به منظور تامین نیاز مراکز علمی، دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی کشور

8-3  ایجاد ارتباط و تعامل علمی، تخصصی با مراکز و بانکهای مرتبط و معتبر بین‌المللی و ارتقاء موقعیت علمی - پژوهشی مرکز در سطح ملی - منطقه ای و جهانی

 

ماده 4- زمینه فعالیت

انجام تحقیقات پایه و کاربردی به منظور شناسایی و چگونگی مطالعه خصوصیات و طبقه بندی منابع زیستی نگهداری شده در بانکهای مرکز، در ارتباط با تولید و  تکثیر آنها و همچنین توسعه روشهای علمی جهت تعیین هویت و استاندارد سازی ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور با همکاری سایر مراکز علمی و پژوهشی ذیربط

 

ماده 5- منابع مالی

1-5  اعتباراتی که همه ساله در ردیف مجزا در لایحه بودجه دولت برای این مرکز احتساب می‌گردد.

2-5 کمک‌های بلاعوض از سوی اعتبارات در اختیار ریاست جمهوری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و...

3-5  درآمدهای حاصله از محل ارائه خدمات

4-5  استفاده از تسهیلات بانکی

5-5  سایرکمک‌ها، هدایای نقدی و غیرنقدی داخلی و خارجی با تایید ‌هیات مناء

 

ماده6- ارکان مرکز

1-6  هیات امناء

2-6  شورای راهبردی

3-6  رییس مرکز

4-6  شورای علمی مرکز

 

ماده 7- هیات امناء: همان هیات امناء جهاد دانشگاهی است.

 

ماده 8- شورای راهبردی

شورای راهبردی به عنوان مرجع تصمیم گیری مرکز متشکل از این افراد است:

1-8 رییس جهاد دانشگاهی (رییس شورای راهبردی)

2-8 رییس مرکز (دبیر شورای راهبردی)

3-8 نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

4-8 نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

5-8  نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

6-8  نماینده وزارت جهاد کشاورزی

7-8  دو نفر از اعضای هیأت علمی جهاد دانشگاهی یا دانشگاه ها، مرتبط با حوزه فعالیت مرکز به انتخاب رییس جهاد دانشگاهی

8-8  معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

تبصره1: رییس شورا می تواند در صورت نیاز از افراد متخصص و مطلع جهت بررسی موضوعات خاص بدون حق رای به جلسه دعوت نماید.

 

ماده 9- وظایف شورای راهبردی

1-9  تعیین خط مشی کلی و تصویب برنامه‌های  توسعه مرکز

2-9  پیشنهاد نمودار‌سازمانی‌ مرکز‌و‌اصلاح یا تغییر‌اساسنامه‌ جهت ارائه به ‌هیات‌امناء

3-9  بررسی و تصویب بودجه، حسابها و تراز سالانه مرکز و نیز تصمیم‌گیری در مورد درآمدهای مرکز و ارائه آن به هیات امناء

4-9  نظارت وارزیابی نسبت به حسن اجرای مصوبات شورای راهبردی

5-9  تصویب آیین‌نامه داخلی شورای راهبردی

6-9  کوشش برای جلب کمک‌ها ی بخش غیر دولتی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

7-9  تصویب دستورالعملهای مورد نیاز مرکز در چارچوب این اساسنامه

8-9  بررسی و اظهارنظر در مورد تاسیس شعب مرکز و ارائه به هیأت امنا جهت تصویب نهایی

 

ماده10- رییس مرکز

به عنوان بالاترین مقام اجرایی این تشکیلات از میان اعضای هیأت علمی رسمی جهاد دانشگاهی با حداقل مرتبه استادیاری پژوهش به پیشنهاد رییس جهاد دانشگاهی و تایید هیات امنای جهاد دانشگاهی و با حکم رییس جهاددانشگاهی برای مدت سه سال منصوب می گردد. پیشنهاد تمدید و انتصاب مجدد وی بلا مانع است و تا زمانی که فرد جدیدی به جای وی منصوب نشده باشد همچنان به انجام وظایف و اختیارات قانونی خود ادامه می دهد.

 

ماده11- وظایف و اختیارات رییس مرکز

1-11   اداره کلیه امور مرکز درچارچوب اساسنامه و مقررات

2-11   انتصاب و عزل مدیران بانکها

3-11   اجرای مصوبات و آیین‌نامه ها و مقررات اجرایی براساس ضوابط مصوب شورای علمی وشورای راهبردی

4-11   تنظیم بودجه و تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارائه به شورای راهبردی

5-11   تهیه آیین‌نامه ها و ضوابطی که باید به تصویب شورای علمی ویا شورای راهبردی برسد.

6-11   صدور احکام براساس تشکیلات مصوب هیات امنای جهاددانشگاهی

7-11   امضای اسناد مالی و اداری در چارچوب آیین نامه های مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی

8-11   پیشنهاد طرحهای توسعه مرکز جهت بررسی در شورای علمی و ارائه به شورای راهبردی

9-11   نظارت بر حسن اجرای وظایف مسئولین و مدیران مرکز و ایجاد هماهنگی بین آنها

 

ماده12- شورای علمی مرکز

به منظور تعیین خط مشی و نظارت بر فعالیت‌های علمی و پژوهشی، شورای علمی مرکز متشکل از افراد ذیل می باشد:

1-12   رییس مرکز (رییس شورای علمی)

2-12   معاونان مرکز

3-12   رؤسای بانکها

4-12   دو تا پنج نفر از اعضای هیأت علمی برجسته از جهاد دانشگاهی و یا دانشگاه ها به پیشنهاد رییس مرکز و تایید رییس شورای  راهبردی

تبصره2: معاون علمی و فنی به عنوان دبیر شورای علمی است.

تبصره3: احکام شورای علمی توسط رییس جهاددانشگاهی صادر خواهد شد.

 

ماده13- وظایف و اختیارات شورای علمی مرکز

1-13   تعیین سیاستهای تفصیلی و اولویت‌های پژوهشی و آموزشی بنا به پیشنهاد مسئولان مرکز

2-13   نظارت بر نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی

3-13   تصویب ضوابط نحوه فعالیت بانکها

4-13   تصویب مقررات عقد قراردادها، اجرا و به کار گیری نتایج طرحها

5-13   تصویب اصول کلی همکاری علمی و اقتصادی با سایر مؤسسات

6-13   تصویب روند گردش کار بانکهای تحت پوشش

7-13   بررسی برنامه های علمی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مرکز براساس سیاستهای مصوب و ارائه به شورای راهبردی

8-13   تصویب طرح های پژوهشی

9-13   نظارت بر انتشار نشریات علمی و پژوهشی مرکز

10-13     تایید کتابهای علمی جهت انتشار

11-13     تصویب گردهمایی ها و سمینارهای علمی

12-13     تایید صلاحیت علمی اعضای هیات علمی جهت استخدام

13-13     تصویب آیین نامه داخلی شورای علمی

 

ماده 14- مقررات استخدام  هیات علمی

اعضای هیات علمی مرکز از نظر مقررات استخدام و نحوه انتخاب و گزینش ( علمی و عمومی) تابع مقررات مصوب هیات امناء خواهند بود.

 

ماده 15- مقررات مالی مرکز

مرکز از نظر مقررات مالی تابع مقررات مالی مصوب هیات امناء است.

 

ماده16- تغییر در اساسنامه

تغییر در مفاد اساسنامه به پیشنهاد رییس مرکز و تایید در شورای راهبردی و تصویب هیات امناء امکان پذیر خواهد بود.

این اساسنامه در 16 ماده و 3 تبصره در یکصدو هفتمین جلسه مورخ 11/4/87  به تصویب هیات امنای جهاددانشگاهی رسید.