اساسنامه مرکز خدمات تخصصی تولید گیاهان و فرآورده‌های دارویی

کلیات[1]

برای تحقق اهداف و سیاست‌های جهاددانشگاهی و به منظور بهره‌وری بیشتر از امکانات و دستاوردهای پژوهشی و کاربردی نمودن این فعالیت‌ها، مرکز خدمات تخصصی « تولید گیاهان و فرآورده‌های دارویی » وابسته به پژوهشکده گیاهان دارویی در چارچوب ضوابط و مقررات کشور و آیین‌نامه نحوه تشکیل مراکز خدمات تخصصی جهاددانشگاهی مصوب رئیس جهاددانشگاهی زیر نظر معاونت پژوهشی پژوهشکده گیاهان دارویی  تاسیس و به ارائه فعالیت‌های تحقیقاتی و خدماتی در زمینه گیاهان دارویی می‌پردازد.

 

ماده 1: اهداف و موضوع فعالیت‌های مرکز

الف : اهداف

مرکز مطالعات و خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهت برآورده نمودن اهداف زیر تشکیل می‌گردد:

1-     انجام طرح‌های پژوهشی، تحقیقاتی، خدماتی و طرح‌های مشاوره‌ای در تمام زمینه‌های گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

2-     ایجاد بستری مناسب به منظور تولید انبوه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و فرآورده‌های مرتبط

3-   ایجاد بستر مناسب به منظور پژوهش و تحقیقات در خصوص گیاهان دارویی و داروهای گیاهی برای پژوهشگران و ارتباط با مراکز آموزشی و پژوهشی 

4-     برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و بلندمدت کاربردی گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی در زمینه تولید، فرآوری و بهره برداری

5-     فراهم آوردن محیطی جهت تبادل اطلاعات و ارتباط تنگاتنگ علم و صنعت

6-     گسترش طرح‌های کاربردی و صنعتی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش

 

ب: موضوع

1-     ارائه، اجرا مشاوره و مطالعه طرح‌هایی در خصوص گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و فرآورده‌های مرتبط با آن

2-     انجام خدمات مشاوره در زمینه‌های طراحی، مشاوره، اجرا ساخت و راه اندازی گلخانه‌ای

3-     ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌ها و ارائه خدمات مربوطه

4-     مشارکت با شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی در جهت رسیدن به اهداف مرکز در چهارچوب قوانین و مقررات جهاددانشگاهی

5-     برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مرتبط با مباحث گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

تبصره : اهداف و موضوع هر مرکز پس از تصویب رئیس جهاددانشگاهی معتبر خواهد بود.

 

ماده 2: محل اصلی مرکز

محل اصلی مرکز در شهرتهران به نشانی کیلومتر 55 آزاد راه تهران - قزوین - شهرک تحقیقاتی کاوش - انتهای بلوار کاوش -  مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی می‌باشد و در صورت نیاز به پیشنهاد رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی و پس از تایید معاونت پژوهش و فناوری می‌تواند در نقاط دیگر استان و یا استان‌های مجاور، که فاقد جهاددانشگاهی هستند،‌ اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نماید.

 

ماده 3 : مرکز از نظر تشکیلاتی و مقررات مالی و اداری و استخدامی تابع مقررات جهاد دانشگاهی خواهد بود.

 

ماده 4: ارکان مرکز

ارکان مرکز عبارتند از :

1-     مجمع عمومی

2-     هیات مدیره

3-     مدیرمرکز

4-     بازرس

 

ماده 5: مجمع عمومی

رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی بعنوان جانشین مجمع عمومی به ایفای وظایف می‌پردازد.

 

ماده 6: وظایف و اختیارات مجمع عمومی

1-     انتخاب و عزل و قبول استعفای اعضای هیات مدیره پس از تایید معاونت پژوهش و فناوری

2-     اتخاذ تصمیم درباره برنامه و بودجه و سیاستهای کلی مرکز به پیشنهاد هیات مدیره در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت مرکز

3-     بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی و سایر صورتهای مالی ارائه شده از سوی هیات مدیره

4-     اتخاذ تصمیم در مورد هرنوع اندوخته به پیشنهاد هیات مدیره

5-     تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره طبق مقررات جهاددانشگاهی

6-   اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد سرمایه گذاری و مشارکت در سایر مراکز و شرکت‌ها مطابق آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی

7-   تایید کلیه آیین‌نامه‌های مرکز اعم از مالی، اداری، تشکیلاتی و غیره که توسط هیات مدیره در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی به تصویب می‌رسد.

8-     نظارت عالیه بر انطباق فعالیت‌های مرکز با مفاد اساسنامه مرکز و مقررات جاری جهاددانشگاهی توسط بازرس مرکز

9-     تهیه نمودار تشکیلاتی مرکز و ارائه آن به رئیس جهاددانشگاهی

 

ماده 7 :‌ هیات مدیره

هیات مدیره مرکز دارای 5 نفر عضو به شرح ذیل می باشند.

1-     معاون پژوهشی پژوهشکده گیاهان دارویی بعنوان رئیس هیات مدیره

2-     معاون پشتیبانی پژوهشکده گیاهان دارویی

3-     مدیر مرکز

4-     دو نفر متخصص و کارشناس به انتخاب مجمع عمومی و تایید معاون پژوهش و فناوری

تبصره 1: حسابدار مرکز یا ناظرمالی پژوهشکده گیاهان دارویی به پیشنهاد معاون پشتیبانی پژوهشکده گیاهان دارویی می‌تواند در جلسات بدون حق رای شرکت نماید.

تبصره 2: جلسات هیات مدیره با حضور رئیس هیات مدیره رسمیت می‌یابد

تبصره 3: احکام اعضای هیات مدیره توسط رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی صادر خواهد شد.

تبصره 4: اعضای هیات‌مدیره برای مدت دو سال منصوب می شوند، مگر اینکه در موقع انتصاب مدت کمتری تعیین شود و انتخاب مجدد آنان بلامانع باشد.

 

ماده 8 : وظایف هیات مدیره

1-   تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی مورد نیاز مرکز و پیشنهاد آن به معاونت پژوهش و فناوری برای تایید نهایی در چارچوب مقررات جهاد دانشگاهی

2-     تصویب گزارشات مقطعی بودجه و ترازنامه جهت ارائه به مجمع عمومی برای تایید نهایی

3-   پیشنهاد هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و افزایش سرمایه جهت درآمدزائی و بهره وری بیشتر به مجمع عمومی مطابق با آیین‌نامه های جهاددانشگاهی

4-     انتخاب مدیر مرکز و معرفی به رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی برای تایید و صدور حکم پس از تایید معاون پژوهش و فناوری

5-     تنظیم برنامه و بودجه سالیانه در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی

6-     تعیین میزان حقوق، مزایا و پاداش اعضای مرکز براساس مقررات جهاددانشگاهی

7-     تصمیم‌گیری در خصوص عقد و نحوه اجرای قراردادهای مرکز

8-     نظارت بر عملکرد مدیر مرکز

9-     بررسی و تایید برنامه توسعه مرکز از نظر نیروی انسانی، فضا و تجهیزات و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب

10- بررسی و تصویب برنامه‌های  مرکز جهت به تولید رساندن نتایج تحقیقات انجام شده

11- بررسی و تایید کلیه گزارشات مرکز که توسط مدیر مرکز ارائه گردیده است.

12- تصویب نرخ تعرفه خدمات قابل ارائه

 

ماده 9: وظایف رئیس هیات مدیره

1-     تعیین دستور جلسات، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات هیات مدیره

2-     رئیس هیات مدیره به عنوان رابط هیات مدیره مرکز با جانشین مجمع عمومی عمل می‌کند.

 

ماده10: وظایف و اختیارات مدیر مرکز

1-     انجام کلیه امور اجرایی مرکز

2-     اجرای مصوبات هیات مدیره

3-     پیگیری عقد قراردادها و توافقنامه‌ها در چارچوب مصوبات هیات مدیره

4-     پیشنهاد برنامه سالانه و بودجه و ... ارائه آن به رئیس هیات مدیره جهت بررسی در هیات مدیره

5-     در اختیار قراردادن اطلاعات خواسته شده از سوی بازرس ارائه گزارشات ادواری مورد نیاز (هردوماه یکبار)

6-     انجام مکاتبات مرکز در چارچوب آیین‌نامه مکاتبات جهاددانشگاهی و در حدی که از طریق هیات مدیره به وی تفویض شده است.

 

ماده 11: مقررات مالی مرکز

1-     کلیه حسابهای مرکز در دفاتر جداگانه و یا طی سرفصل مشخص در دفاتر حسابداری پژوهشکده گیاهان دارویی ثبت می‌شود.

2-   کلیه دریافت‌هاو پرداخت‌های مرکز انحصاراً‌ از طریق حساب یا حسابهای بانکی مرکز به صورت می‌پذیرد و توسط رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی و عامل ذیحساب ذیربط در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی افتتاح می‌گردد.

3-     کلیه هزینه‌ها ( شامل حقوق و دستمزدو... ) از این حساب پرداخت می شود.

4-     کلیه امور مالی مرکز مشمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی می‌باشد.

5-   ترازنامه حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی مرکز در پایان سال مالی پس از بررسی و تایید هیات مدیره جهت تایید نهایی به مجمع عمومی ارائه خواهد شد.

6-     کلیه اسناد تعهدآور مالی، چک‌ها با دو امضای "عامل ذیحساب" و " جانشین مجمع عمومی" معتبر می باشد.

7-     انعقاد قراردادها با امضای رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی معتبر می باشد.

 

ماده 12: سال مالی مرکز

سال مالی از فروردین هرسال تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد، باستثنای سال اول که از تاریخ شروع بکار مرکز تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد.

 

ماده 13: منابع مالی مرکز

1-     استفاده از امکانات و کمک‌های  غیرنقدی و نقدی جهاددانشگاهی

2-     درآمد حاصل از ارائه خدمات تخصصی

3-     استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری

4-     بهره‌مندی از هدایا و کمک‌های  مردمی

تبصره : ارائه گزارش دریافت هدایا و کمک‌های  مردمی به هیات امناء ضروری است.

 

ماده 14: بازرس

بازرس یا بازرسین توسط معاون پشتیبانی پژوهشکده گیاهان دارویی پیشنهاد و توسط رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی منصوب می گردد.

 

ماده 15:‌ وظایف بازرس

1-     بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه، حساب سود و زیان مرکز،‌ تهیه گزارش برای مجمع عمومی .

2-     بازرس با اطلاع مدیر مرکز حق مراجعه به کلیه دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارک مرکز را خواهد داشت.

3-     بازرس حق مداخله در امور جاری مرکز را نداشته و اقدام وی در اجرای وظایف محوله نباید مانع فعالیت‌های مرکز گردد.

 

ماده 16: صاحب دانش فنی

در صورتی که فعالیت‌های تخصصی مرکز منجر به دستیابی دانش فنی گردد، ‌صاحب امتیاز منافع و عواید حاصل از دانش فنی جهاددانشگاهی می‌باشد.

تبصره : در صورت اختراع و ابتکار،‌ اختراع به نام مخترع ثبت و عواید آن متعلق به جهاددانشگاهی خواهد بود.

 

ماده 17: ادامه فعالیت مرکز

پیشنهاد انحلال مرکز، تسویه آن و یا تغییر موضع فعالیت مرکز انحصاراً‌ در اختیار مجمع عمومی و تایید معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی می باشد.

 

ماده 18: هیچ یک از واحدها و پژوهشکده ها حق واگذاری مراکز خدمات تخصصی جهاددانشگاهی به بخش خصوصی و یا افراد حقوقی و حقیقی را ندارند.

 

ماده 19: این اساسنامه براساس اساسنامه مصوبه هفتاد و سومین جلسه مورخه 27/6/81 هیات امناء و اصلاحات بعدی آن در 19 ماده و 7 تبصره برای مرکز خدمات تخصصی « تولید گیاهان و فرآورده‌های دارویی »  پژوهشکده گیاهان دارویی تدوین و پس از امضای رئیس جهاددانشگاهی در ذیل آن، از تاریخ 1/10/86 برای این مرکز لازم الاجرا است.

 


 

[1]- این اساسنامه براساس توافق‌نامه انتقال این مرکز از جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی به پژوهشکده گیاهان دارویی موضوع صورتجلسه تاریخ 1/10/86 اصلاح گردید.