اساسنامه مرکز خدمات تخصصی زمین شناسی

کلیات

برای تحقق اهداف و سیاست‌های جهاددانشگاهی و به منظور بهره‌وری بیشتر از امکانات و دستاوردهای پژوهشی و کاربردی نمودن این فعالیت‌ها، مرکز خدمات تخصصی «زمین شناسی  وابسته به جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی در چارچوب ضوابط و مقررات کشور و آیین‌نامه نحوه تشکیل مراکز خدمات تخصصی جهاددانشگاهی مصوب رئیس جهاددانشگاهی زیر نظر معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی  تاسیس و به ارائه فعالیت‌های تحقیقاتی و خدماتی در زمینه علوم زمین می‌پردازد.

 

ماده 1: اهداف و موضوع فعالیت‌های مرکز

الف : اهداف

مرکز مطالعات و خدمات تخصصی علوم زمین جهت برآورده نمودن اهداف زیر تشکیل می‌گردد:

1-     انجام طرح‌های پژوهشی، تحقیقاتی، خدماتی و طرح‌های مشاوره‌ای در تمام زمینه‌های علوم زمین

2-   انجام خدمات  مشاوره در زمینه مطالعات اکتشاف و استخراج معدن، آبهای زیر زمینی، مطالعات زمین شناسی محیطی، ژئوتکنیک، مکانیک، خاک و ...

3-     انجام خدمات مشاوره در زمینه اکتشاف و استخراج نفت و انجام طرح‌های مطالعاتی و خدماتی در همین زمینه

4-     تهیه و توزیع وسایل و تجهیزات زمین شناسی و معدنی با رعایت استانداردها

5-     مشاوره در زمینه تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی

6-     بهره گیری از فارغ التحصیلان نخبه دانشگاهی

7-     فراهم آوردن محیطی جهت بکارگیری و نگهداری نیروهای نخبه و جوان دانشگاهی و اساتید دانشگاه

8-   گسترش تحقیقات و شکوفایی روحیه تتبع و استعدادها در سطح فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته زمین شناسی و معدن برای نیل به خود اتکایی

9-     گسترش طرح‌های کاربردی و نیمه صنعتی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی و به منظور به کارگیری نتایج پژوهش

 

ب: موضوع

1-   ارائه، اجرا،‌مشاوره و مطالعه پروژه‌های علوم زمین شناسی شامل بخشهای زمین‌شناسی، ساختمانی زمین‌شناسی اقتصادی، آب شناسی، خاک شناسی، رسوب شناسی، ژئو فیزیک،‌ پترولوژی چینه شناسی،‌ ژئوشیمی، کانی شناسی، زمین شناسی مهندسی و ...

2-     مشاوره، اجرا، اکتشاف و استخراج معدن

3-     انجام خدمات مشاوره در زمینه‌های کاری صنعت نفت و فراهم آوردن شرایط لازم جهت حضور بیشتر در این صنعت

4-     ایجاد و توسعه آزمایشگاهها و ارائه خدمات مربوطه

5-   مطالعه و مشاوره تخصصی و مشارکت در اجرای عملیات ساختمانی و شهر سازی، سد سازی ، راه سازی،‌ احداث فرودگاهها، سایتهای موشکی، مترو،‌ تونل، پل سازی، لایروبی، حفاری چاههای مطالعاتی

6-     مشارکت با شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی در جهت رسیدن به اهداف مرکز در چهارچوب قوانین و مقررات جهاددانشگاهی

7-     برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مرتبط با مباحث علوم زمین

تبصره : اهداف و موضوع مرکز پس از تصویب رئیس جهاددانشگاهی معتبر خواهد بود.

 

ماده 2: محل اصلی مرکز

محل اصلی مرکز در شهر تهران به نشانی اوین - دانشگاه شهید بهشتی - جهاددانشگاهی (ساختمان شهید یمینی) می‌باشد و در صورت نیاز به پیشنهاد رئیس واحد شهید بهشتی   و پس از تایید معاونت پژوهش و فناوری می‌تواند در نقاط دیگر استان و یا استان‌های مجاور، که فاقد جهاددانشگاهی هستند،‌ اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نماید.

 

ماده 3: مرکز از نظر تشکیلاتی و مقررات مالی و اداری و استخدامی تابع مقررات جهاد دانشگاهی خواهد بود.

 

ماده 4: ارکان مرکز

ارکان مرکز عبارتند از :

1-     مجمع عمومی

2-     هیات مدیره

3-     مدیرمرکز

4-     بازرس

 

ماده 5: مجمع عمومی

رئیس جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی بعنوان جانشین مجمع عمومی به ایفای وظایف می‌پردازد.

 

ماده 6 : وظایف و اختیارات مجمع عمومی

1-     انتخاب و عزل و قبول استعفای اعضای هیات مدیره پس از تایید معاونت پژوهش و فناوری

2-     اتخاذ تصمیم درباره برنامه و بودجه و سیاستهای کلی مرکز به پیشنهاد هیات مدیره در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت مرکز

3-     بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی و سایر صورتهای مالی ارائه شده از سوی هیات مدیره

4-     اتخاذ تصمیم در مورد هرنوع اندوخته به پیشنهاد هیات مدیره

5-     تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره طبق مقررات جهاددانشگاهی

6-   اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد سرمایه گذاری و مشارکت در سایر مراکز و شرکت‌ها مطابق آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی

7-   تایید کلیه آیین‌نامه‌های مرکز اعم از مالی، اداری، تشکیلاتی و غیره که توسط هیات مدیره در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی به تصویب می‌رسد.

8-     نظارت عالیه بر انطباق فعالیت‌های مرکز با مفاد اساسنامه مرکز و مقررات جاری جهاددانشگاهی توسط بازرس مرکز

9-     تهیه نمودار تشکیلاتی مرکز و ارائه آن به رئیس جهاددانشگاهی

 

ماده 7:‌ هیات مدیره

هیات مدیره مرکز دارای 5 نفر عضو به شرح ذیل می باشند.

1-     معاون پژوهشی واحد شهید بهشتی  بعنوان رئیس هیات مدیره

2-     معاون پشتیبانی واحد شهید بهشتی   

3-     مدیر مرکز

4-     دو نفر متخصص و کارشناس به انتخاب مجمع عمومی و تایید معاون پژوهش و فناوری

تبصره 1: حسابدار مرکز یا عامل ذیحساب واحد شهید بهشتی به پیشنهاد معاون پشتیبانی واحد شهیدبهشی می‌تواند در جلسات بدون حق رای شرکت نماید.

تبصره 2: جلسات هیات مدیره با حضور رئیس هیات مدیره رسمیت می‌یابد

تبصره 3: احکام اعضای هیات مدیره توسط رئیس واحد شهید بهشتی صادر خواهد شد.

تبصره 4: اعضای هیات‌مدیره برای مدت دو سال منصوب می شوند، مگر اینکه در موقع انتصاب مدت کمتری تعیین شود و انتخاب مجدد آنان بلامانع باشد.

 

ماده 8 : وظایف هیات مدیره

1-   تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی مورد نیاز مرکز و پیشنهاد آن به معاونت پژوهش و فناوری برای تایید نهایی در چارچوب مقررات جهاد دانشگاهی

2-     تصویب گزارشات مقطعی بودجه و ترازنامه جهت ارائه به مجمع عمومی برای تایید نهایی

3-   پیشنهاد هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و افزایش سرمایه جهت درآمدزائی و بهره وری بیشتر به مجمع عمومی مطابق با آیین‌نامه‌های جهاددانشگاهی

4-     انتخاب مدیر مرکز و معرفی به رئیس واحد شهید بهشتی برای تایید و صدور حکم پس از تایید معاون پژوهش و فناوری

5-     تنظیم برنامه و بودجه سالیانه در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی

6-     تعیین میزان حقوق، مزایا و پاداش اعضای مرکز براساس مقررات جهاددانشگاهی

7-     تصمیم‌گیری در خصوص عقد و نحوه اجرای قراردادهای مرکز

8-     نظارت بر عملکرد مدیر مرکز

9-     بررسی و تایید برنامه توسعه مرکز از نظر نیروی انسانی، فضا و تجهیزات و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب

10- بررسی و تصویب برنامه‌های  مرکز جهت به تولید رساندن نتایج تحقیقات انجام شده

11- بررسی و تایید کلیه گزارشات مرکز که توسط مدیر مرکز ارائه گردیده است.

12- تصویب نرخ تعرفه خدمات قابل ارائه

 

ماده 9: وظایف رئیس هیات مدیره

1-     تعیین دستور جلسات، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات هیات مدیره

2-     رئیس هیات مدیره به عنوان رابط هیات مدیره مرکز با جانشین مجمع عمومی عمل می‌کند.

 

ماده10: وظایف و اختیارات مدیر مرکز

1-     انجام کلیه امور اجرایی مرکز

2-     اجرای مصوبات هیات مدیره

3-     پیگیری عقد قراردادها و توافقنامه‌ها در چارچوب مصوبات هیات مدیره

4-     پیشنهاد برنامه سالانه و بودجه و ... ارائه آن به رئیس هیات مدیره جهت بررسی در هیات مدیره

5-     در اختیار قراردادن اطلاعات خواسته شده از سوی بازرس ارائه گزارشات ادواری مورد نیاز (هردوماه یکبار)

6-     انجام مکاتبات مرکز در چارچوب آیین‌نامه مکاتبات جهاددانشگاهی و در حدی که از طریق هیات مدیره به وی تفویض شده است.

 

ماده 11: مقررات مالی مرکز

1-     کلیه حسابهای مرکز در دفاتر جداگانه و یا طی سرفصل مشخص در دفاتر حسابداری واحد شهید بهشتی  ثبت می‌شود.

2-   کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مرکز انحصاراً‌ از طریق حساب یا حسابهای بانکی مرکز به صورت می‌پذیرد و توسط رئیس واحد شهیدبهشتی و عامل ذیحساب ذیربط در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی افتتاح می‌گردد.

3-     کلیه هزینه‌ها ( شامل حقوق و دستمزدو... ) از این حساب پرداخت می شود.

4-     کلیه امور مالی مرکز مشمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی می‌باشد.

5-   ترازنامه حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی مرکز در پایان سال مالی پس از بررسی و تایید هیات مدیره جهت تایید نهایی به مجمع عمومی ارائه خواهد شد.

6-     کلیه اسناد تعهدآور مالی، چک‌ها با دو امضای "عامل ذیحساب" و " جانشین مجمع عمومی" معتبر می باشد.

7-     انعقاد قراردادها با امضای رئیس واحد شهید بهشتی معتبر می باشد.

 

ماده 12: سال مالی مرکز

سال مالی از فروردین هرسال تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد، باستثنای سال اول که از تاریخ شروع بکار مرکز تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد.

 

ماده 13: منابع مالی مرکز

1-     استفاده از امکانات و کمک‌های  غیرنقدی و نقدی جهاددانشگاهی

2-     درآمد حاصل از ارائه خدمات تخصصی

3-     استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری

4-     بهره‌مندی از هدایا و کمک‌های  مردمی

تبصره : ارائه گزارش دریافت هدایا و کمک‌های  مردمی به هیات امناء ضروری است.

 

ماده 14: بازرس

بازرس یا بازرسین توسط معاون پشتیبانی شهید بهشتی پیشنهاد و توسط رئیس واحد شهید بهشتی انتخاب و منصوب می گردد.

 

ماده 15:‌ وظایف بازرس

1-     بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه، حساب سود و زیان مرکز،‌ تهیه گزارش برای مجمع عمومی .

2-     بازرس با اطلاع مدیر مرکز حق مراجعه به کلیه دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارک مرکز را خواهد داشت.

3-     بازرس حق مداخله در امور جاری مرکز را نداشته و اقدام وی در اجرای وظایف محوله نباید مانع فعالیت‌های مرکز گردد.

 

ماده 16: صاحب دانش فنی

در صورتی که فعالیت‌های تخصصی مرکز منجر به دستیابی دانش فنی گردید، ‌صاحب امتیاز منافع و عواید حاصل از دانش فنی جهاددانشگاهی می‌باشد.

تبصره : در صورت اختراع و ابتکار،‌ اختراع به نام مخترع ثبت و عواید آن متعلق به جهاددانشگاهی خواهد بود.

 

ماده 17: ادامه فعالیت مرکز

پیشنهاد انحلال مرکز، تسویه آن و یا تغییر موضع فعالیت مرکز انحصاراً‌ در اختیار مجمع عمومی و تایید معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی می باشد.

 

ماده 18: هیچ یک از واحدها و پژوهشکده ها حق واگذاری مراکز خدمات تخصصی جهاددانشگاهی به بخش خصوصی و یا افراد حقوقی و حقیقی را ندارند.

 

ماده 19: این اساسنامه براساس اساسنامه مصوبه هفتاد و سومین جلسه مورخه 27/6/81 هیات امناء و اصلاحات بعدی آن در 19 ماده و 7 تبصره برای مرکز خدمات تخصصی « زمین‌شناسی»  جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی تدوین و پس از امضای رئیس جهاددانشگاهی در ذیل آن، از تاریخ 25/7/84 برای این مرکز لازم الاجرا است.