اساسنامه‌ مرکز خدمات‌ تخصصی سیستم ها، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

کلیات

برای‌ تحقق‌ اهداف‌ و سیاست‌های‌ جهاد دانشگاهی و به‌ منظور بهره‌وری‌ بیشتر از امکانات‌ و دستاوردهای‌ پژوهشی وکاربردی‌ نمودن‌ این‌ فعالیت‌ها، مرکز خدمات‌ تخصصی‌ " سیستم ها، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی " وابسته‌ به جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی، درچهارچوب‌ ‌ضوابط و مقررات‌کشور و آیین‌نامه نحوه‌ تشکیل‌ مراکز خدمات‌ تخصصی‌ جهاددانشگاهی‌ که‌ مصوب رئیس‌ جهاد دانشگاهی زیر نظرمعاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی تاسیس‌ و به ارائه فعالیتهای تحقیقاتی و خدماتی دزمینه سیستم های آزمایشگاهی می پردازد.

 

ماده‌ 1 : موضوع‌ اهداف‌ و فعالیت‌های‌ مرکز

الف‌ : اهداف‌

1-      انجام طرح های پژوهشی، تحقیقاتی، خدماتی در زمینه طراحی سیستم های آزمایشگاهی

2-     مشاوره، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های مراکز علمی و تحقیقاتی

3-     برگزاری دوره های آموزشی در خصوص ارتقاء سطح کیفی آموزش

 

ب‌ : موضوع‌

1-      انجام طرح های تحقیقاتی در خصوص ارتقاء‌ سطح کیفی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی و کاربردی نمودن پایان نامه های دانشجویی

2-     مشاوره در خصوص انتخاب سیستم های آزمایشگاهی مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی / دانشگاه ها و مدارس

3-     تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی مراکز علمی

4-     برگزاری دوره های آموزشی در خصوص آشنایی بیشتر مدارس با سیستم های جدید آزمایشگاهی

5-     برگزاری آزمایشگاه های مورد نیاز مدارس در جهت ارتقاء سطح کیفی آموزش

تبصره : اهداف و موضوع مرکز پس از تصویب رئیس جهاددانشگاهی معتبر خواهد بود.

 

ماده‌ 2 : محل‌ اصلی‌ مرکز

محل‌ اصلی‌ مرکزدر شهر تهران به‌ نشانی خیابان اوین – دانشگاه شهید بهشتی– جهاددانشگاهی (ساختمان شهید یمینی ) می‌باشد و در صورت‌ نیاز به ‌پیشنهاد رئیس جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی و پس از تایید معاونت‌ پژوهش‌ و فناوری‌ می‌تواند در نقاط دیگر استان و یا استانهای مجاور، که فاقد جهاددانشگاهی هستند، اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نماید.

 

ماده‌ 3 : مرکز از نظر تشکیلاتی‌ و مقررات‌ مالی‌ واداری‌ و استخدامی‌ تابع ‌مقررات‌ جهاد دانشگاهی خواهد بود.

 

ماده‌ 4 : ارکان‌ مرکز

 ارکان‌ مرکز عبارتند از:

1-     مجمع‌ عمومی‌

2-     هیأت مدیره‌

3-     مدیر مرکز

4-     بازرس‌

 

ماده‌ 5 : مجمع‌ عمومی‌

رئیس‌ جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی  به‌ عنوان‌ جانشین‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ ایفای‌ وظایف ‌می‌پردازد.

 

ماده‌ 6 : وظایف‌ و اختیارات‌ مجمع‌ عمومی‌

1-     انتخاب‌ و عزل‌ و قبول‌ استعفای‌ اعضای‌‌ هیأت‌ مدیره‌ پس‌ از تأیید معاونت‌ پژوهش‌ و فنآوری

2-     اتخاذ تصمیم‌ درباره‌ برنامه‌ و بودجه‌ و سیاستهای‌ کلی‌ مرکز به‌ پیشنهادهیأت مدیره‌ در چارچوب‌ اهداف‌ و موضوع‌ فعالیت‌ مرکز

3-     بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زیان‌ سال‌ مالی‌ و سایر صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ هیأت مدیره

4-     اتخاذ تصمیم‌ درمورد هر نوع‌ اندوخته‌ به‌ پیشنهاد هیأت مدیره‌

5-     تعیین‌ حقوق‌ و مزایا و پاداش‌ اعضای‌ هیأت مدیره‌ طبق‌ مقررات‌ جهاددانشگاهی‌

6-     اتخاذ تصمیم‌ نسبت‌ به‌ پیشنهاد هیأت مدیره‌ در مورد سرمایه‌گذاری‌ و مشارکت‌ در سایر مراکز و شرکت‌ها مطابق‌ آیین‌نامه مالی‌ و معاملاتی ‌جهاددانشگاهی‌

7-     تأیید کلیه‌ آیین‌نامه‌های‌ مرکز اعم‌ از مالی‌، اداری‌، تشکیلاتی‌ و غیره‌ در چارچوب‌ مقررات‌ جهاد دانشگاهی‌ که‌ توسط هیأت مدیره‌ تصویب‌ می‌شود.

8-     نظارت‌ عالیه‌ بر انطباق‌ فعالیت‌های‌ مرکز با مفاد اساسنامه‌ مرکز و مقررات‌ جاری‌ جهاددانشگاهی‌، توسط بازرس‌ مرکز

9-     تهیه‌ نمودارتشکیلاتی‌ مرکز و ارائه‌ آن‌ به‌ رئیس‌ جهاد دانشگاهی

 

ماده‌ 7 : هیأت مدیره‌

هیأت مدیره‌ مرکز دارای‌ 5 نفر عضو به‌ شرح‌ زیر می‌باشد.

1-     معاون‌ پژوهشی‌ واحد شهید بهشتی بعنوان‌ رئیس‌ هیأت مدیره

2-     معاون‌ پشتیبانی‌ واحد شهید بهشتی

3-      مدیر مرکز

4-     دو نفر متخصص‌ و کارشناس‌ به‌ انتخاب‌ مجمع‌ عمومی‌ و تأیید معاون ‌پژوهش‌ وفنآوری

تبصره‌ 1 : حسابدار مرکز یا عامل ذیحساب واحد شهید بهشتی  به‌ پیشنهاد معاون‌ پشتیبانی‌ واحد شهید بهشتی می تواند در جلسات‌ بدون‌ حق‌ رأی ‌شرکت‌ نماید.

تبصره‌ 2 : جلسات‌ هیأت مدیره‌ با حضور رئیس‌ هیأت مدیره‌ رسمیت‌ می‌یابد.

تبصره‌ 3 : احکام‌ اعضای‌ هیأت مدیره‌ توسط رئیس‌ واحد شهید بهشتی صادر ‌خواهد شد.

تبصره‌ 4 : اعضای‌ هیأت مدیره‌ برای‌ مدت‌ دو سال‌ منصوب‌ می‌شوند، مگر اینکه ‌در موقع‌ انتصاب‌ مدت‌ کمتری‌ تعیین‌ شود و انتخاب‌ مجدد آنان‌ بلامانع‌ است‌.

 

ماده‌ 8 : وظایف‌ هیأت مدیره‌

1-     تهیه‌ و تصویب‌ آیین‌نامه‌های‌ داخلی‌ مورد نیاز مرکز و پیشنهاد آن‌ به معاونت‌ پژوهش‌ و فنآوری برای‌ تأیید نهایی‌ در چارچوب‌ مقررات‌ جهاددانشگاهی‌

2-     تصویب‌ گزارشات ‌‌مقطعی‌‌ بودجه‌ و ترازنامه‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ مجمع ‌‌عمومی‌ برای‌ تأیید نهایی

3-     پیشنهاد هرگونه‌ سرمایه‌گذاری‌ و مشارکت‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، اخذ وام‌ و افزایش‌ سرمایه‌ جهت‌ درآمدزائی‌ و بهره‌وری‌ بیشتر به‌ مجمع‌عمومی‌ مطابق‌ با آیین‌نامه‌های‌ جهاد دانشگاهی‌

4-     انتخاب‌ مدیر مرکز و معرفی‌ به‌ رئیس‌ واحد شهید بهشتی برای‌ تأیید و صدور حکم‌ پس‌ از تأیید معاون‌ پژوهش‌ و فنآوری

5-     تنظیم‌ برنامه‌ و بودجه‌ سالیانه‌ در چارچوب‌ مقررات‌ جهاددانشگاهی‌

6-     تعیین‌ میزان‌ حقوق‌، مزایا و پاداش‌ اعضای‌ مرکز براساس‌ مقررات‌ جهاد دانشگاهی

7-     تصمیم‌گیری‌ درخصوص‌ عقد و نحوه‌ اجرای‌ قراردادهای‌ مرکز

8-     نظارت‌ بر عملکرد مدیر مرکز

9-     بررسی‌ و تأیید برنامه‌ توسعه‌ مرکز از نظر نیروی‌ انسانی‌، فضا و تجهیزات‌ و پیشنهاد آن‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ جهت‌ تصویب‌

10- بررسی‌ و تصویب‌ برنامه‌های‌ مرکز جهت‌ به‌ تولید رساندن‌ نتایج ‌تحقیقات‌ انجام‌ شده‌

11- بررسی‌ و تأییدکلیه‌ گزارشات‌ مرکز که‌ توسط مدیر مرکز ارائه‌گردیده‌است‌.

12- تصویب‌ نرخ‌ تعرفه‌ خدمات‌ قابل‌ ارائه‌

 

ماده‌ 9 : وظایف‌ رئیس‌ هیأت مدیره‌

1-     تعیین‌ دستور جلسات‌، اداره‌ جلسات‌ و ابلاغ‌ مصوبات‌ هیأت مدیره‌

2-     رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ به‌‌عنوان‌ رابط هیأت‌ مدیره‌ مرکز با جانشین‌ مجمع‌‌عمومی‌ عمل‌ می‌کند.

 

ماده‌ 10 : وظایف‌ و اختیارات‌ مدیر مرکز

1-     انجام‌ کلیه‌ امور اجرایی‌ مرکز

2-     اجرای‌ مصوبات‌ هیأت مدیره

3-     پیگیری‌ عقد قراردادها و توافقنامه‌ها در چارچوب‌ مصوبات‌ هیأت‌مدیره‌

4-     پیشنهاد برنامه‌ سالانه‌ و بودجه‌ و... و ارائه‌ آن‌ به‌ رئیس‌ هیأت مدیره‌ جهت‌بررسی‌ در هیأت مدیره‌

5-     در اختیار قراردادن‌ اطلاعات‌ خواسته‌ شده‌ از سوی‌ بازرس‌ ارائه‌گزارشات‌ ادواری‌ موردنیاز (هر دو ماه‌ یکبار)

6-     انجام‌ مکاتبات‌ مرکز در چارچوب‌ آیین‌نامه‌ مکاتبات‌ جهاد دانشگاهی و درحدی‌ که‌ از طریق‌ هیأت مدیره‌ به‌ او تفویض‌ شده ‌است‌.

 

ماده‌ 11 : مقررات‌ مالی‌ مرکز

1-      کلیه‌ حسابهای‌ مرکز در دفاتر جداگانه‌ و یا طی‌ سرفصل‌ مشخص‌ در دفاتر حسابداری‌ واحد جهاد دانشگاهی‌‌ واحد شهید بهشتی ثبت‌ می‌شود.

2-     کلیه‌ دریافت‌ها و پرداخت‌های‌ مرکز انحصارأ از طریق‌ حساب‌ یا حسابهای‌ بانکی‌ مرکز صورت‌ می‌پذیرد و توسط رئیس‌ واحد شهید بهشتی  ‌و عامل‌ ذیحساب ذی ربط در چارچوب‌ مقررات‌ جهاد دانشگاهی افتتاح‌ می‌گردد.

3-     کلیه‌ هزینه‌ها (شامل‌ حقوق‌ و دستمزد و...) از این‌ حساب‌ پرداخت ‌می‌شود.

4-     کلیه‌ امور مالی‌ مرکز مشمول‌ آیین‌نامه‌ مالی‌ و معاملاتی‌ جهاد دانشگاهی می‌باشد.

5-     ترازنامه‌، حساب‌ سودو زیان‌ و صورت‌ دارائی‌ و بدهی‌ مرکز در پایان‌ سال ‌مالی‌ پس‌ از بررسی‌ و تأیید هیأت مدیره‌ جهت تأیید نهایی به‌ مجمع‌ عمومی‌ ارائه‌ خواهد شد.

6-     کلیه‌ اسناد تعهدآور مالی‌، چک‌ها با دو امضای‌ عامل‌ ذیحساب و جانشین‌ مجمع‌ عمومی معتبر می‌باشد.

7-     انعقاد قراردادها با امضای‌ رئیس‌ واحد شهید بهشتی معتبر می‌باشد.

 

ماده‌ 12 : سال‌ مالی‌ مرکز

سال‌ مالی‌ از اول‌ فروردین‌ هر سال‌، تا پایان‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال‌ می‌باشد، باستثنای‌ سال‌ اول‌ که‌ از تاریخ‌ شروع‌ بکار مرکز تا پایان‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال ‌می‌باشد.

 

ماده‌ 13 : منابع‌ مالی‌ مرکز

1-     استفاده‌ از امکانات‌ و کمک‌های‌ غیرنقدی‌ و نقدی‌ جهاددانشگاهی‌

2-     درآمد حاصل‌ از ارائه‌ خدمات‌ تخصصی‌ 

3-     استفاده‌ از تسهیلات‌ بانکی‌ و مؤسسات‌ اعتباری‌

4-     بهره‌ مندی‌ از هدایا و کمک‌های‌ مردمی‌

تبصره‌ : ارائه‌ گزارش‌ دریافت‌ هدایا و کمک‌های‌ مردمی‌ به‌ هیأت امناء ضروری‌است.

 

ماده‌ 14 : بـازرس‌

بازرس‌ یا بازرسین‌ توسط معاون‌ پشتیبانی‌ واحدشهیدبهشتی پیشنهاد‌ و توسط رئیس‌ واحد شهید بهشتی انتخاب و منصوب‌ می‌گردد.

 

ماده‌ 15 : وظایف‌ بـازرس‌

1-      بررسی‌ گزارش‌ سالانه‌ و رسیدگی‌ به‌ ترازنامه‌، حساب‌ سود و زیان‌ مرکز، تهیه‌ گزارش‌ برای‌ مجمع‌ عمومی.

2-      بازرس‌ حق‌ مداخله‌ در امور جاری‌ مرکز را نداشته‌ و اقدام‌ وی‌ در اجرای‌ وظایف‌ محوله‌ نباید مانع‌ فعالیت‌های‌ مرکز گردد.

 

 ماده‌ 16 : صاحب‌ دانش‌ فنی‌

در صورتی‌ که‌ فعالیت‌های‌ تخصصی‌ مرکز منجر به‌ دستیابی‌ دانش‌ فنی‌ گردید، صاحب‌ امتیاز منافع‌ و عواید حاصل‌ از دانش‌ فنی‌ جهاد دانشگاهی می‌باشد.

تبصره‌ : در صورت‌ اختراع‌ و ابتکار، اختراع‌ به‌ نام‌ مخترع‌ ثبت‌ و عواید آن‌ متعلق ‌به‌ جهاد دانشگاهی‌ خواهد بود.

 

ماده‌ 17 : ادامه‌ فعالیت‌ مرکز

پیشنهاد انحلال‌ مرکز، تسویه‌ آن‌ و یا تغییر موضوع‌ فعالیت‌ مرکز انحصاراً دراختیار مجمع‌ عمومی‌  و تأیید معاونت‌ پژوهش‌ و فنآوری جهاد دانشگاهی ‌می‌باشد.

 

ماده‌ 18: هیچیک‌ از واحدها و پژوهشکده‌ها حق ‌واگذاری‌ مراکز خدمات‌ تخصصی‌ جهاد دانشگاهی به‌ بخش‌ خصوصی‌ و یا افراد حقوقی‌ و حقیقی‌ را ندارند.

 

ماده‌19: این‌ اساسنامه‌ براساس اساسنامه مصوب هفتاد و سومین جلسه مورخ 27/6/81 هیأت‌امناء و اصلاحات بعدی آن در 19 ماده‌ و 7 تبصره‌ برای مرکزخدمات تخصصی " سیستم ها، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی " وابسته به جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی تدوین و پس از امضاء رئیس جهاد دانشگاهی در ذیل آن،‌ از تاریخ 15/6/85 برای این مرکز لازم‌الاجرا است.