راهنمای فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در گام دوم _ پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی _ مرکز تحقیقات سنجش سلامت_ فروردین ۱۳۹۹

راهنمای فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در گام دوم

پیشگیری و کنترل بیماری ویروس کرونای جدید (کووید-19)

در محیط های اداری جهاد دانشگاهی

پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

مرکز تحقیقات سنجش سلامت

فروردین 1399


لینک دانلود فایل