اساسنامه مرکز خدمات تخصصی طب کار (همدان)

برای تحقق اهداف و سیاست‌های جهاددانشگاهی و به منظور بهره‌وری بیشتر از امکانات و دستاوردهای پژوهشی و کاربردی نمودن این فعالیت‌ها، مرکز خدمات تخصصی «طب کار» وابسته به جهاددانشگاهی واحداستان همدان در چارچوب ضوابط و مقررات کشور و آیین‌نامه نحوه تشکیل مراکز خدمات تخصصی جهاددانشگاهی مصوب رئیس جهاددانشگاهی زیر نظر معاونت پژوهشی واحد تاسیس و به ارائه فعالیت‌های تحقیقاتی و خدماتی در زمینه طب کار می‌پردازد.

 

ماده 1: اهداف و موضوع فعالیت‌های مرکز

الف : اهداف

1-     درمان بموقع بیماریهای وابسته به کار و نیز غیرمرتبط با کار که در حین معاوینات کشف شود.

2-     آموزش بهداشت کار و بالبطع آموزش بهداشت عمومی

3-     ایجاد بانک اطلاعات دینامیک بر اساس Data Base information

4-     اندازه‌گیری اندکسهای آزمایشگاهی جهت بدست آوردن Range پایه در استان همدان و مقایسه با نقاط سایر کشور

5-     ایجاد درآمد به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و همچنین سایر فعالیت‌های واحد

 

ب: موضوع

1-     انجام آزمایشات دوره‌ای کارکنان و پرسنل کارخانجات و دیگر سازمانها جهت صدورکارت سلامت

2-     صدورکارت سلامت و کارت تندرستی برای شاغلین صنایع غذایی و رانندگان وسایل نقلیه عمومی

3-     مشاوره ایمنی و بهداشت حرفه‌ای برای کارخانجات

4-     معاینات دوره‌ای کارگران و نیز معاینات قبل از استخدام مشاغل مختلف

5-     ایجاد زمینه تحقیقاتی و مطالعه اجرایی در خصوص طراحی سیستم ایمنی در محیط‌کار

6-     بررسی و تایید نقشه‌های صنعتی (از لحاظ بهداشت)

7-     اندازه‌گیری عوامل زیان آور محیط کار

8-     تعیین آلاینده‌های محیطی

9-     ارائه طرح در خصوص اصلاح سیستم نور وتهویه فضای کارگاهها

10-   انجام آزمایش عدم اعتیاد

تبصره : اهداف و موضوع هر مرکز پس از تصویب رئیس جهاددانشگاهی معتبر خواهد بود.

 

ماده 2: محل اصلی مرکز

محل اصلی مرکز در شهر همدان به نشانی همدان – میدان آرامگاه بوعلی سینا- جنب ساختمان پزشکان می‌باشد و در صورت نیاز به پیشنهاد رئیس واحد همدان و پس از تایید معاونت پژوهش و فناوری می‌تواند در نقاط دیگران استان و یا استان‌های مجاور که فاقد جهاددانشگاهی هستند،‌ اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نماید.

 

ماده 3:

مرکز از نظر تشکیلاتی و مقررات مالی و اداری و استخدامی تابع مقررات جهاد دانشگاهی خواهد بود.

 

ماده 4: ارکان مرکز

ارکان مرکز عبارتند از :

1-     مجمع عمومی

2-     هیات مدیره

3-     مدیرمرکز

4-     بازرس

 

ماده 5: مجمع عمومی

رئیس جهاددانشگاهی واحد همدان بعنوان جانشین مجمع عمومی به ایفای وظایف می‌پردازد.

 

ماده 6: وظایف و اختیارات مجمع عمومی

1-     انتخاب و عزل و قبول استعفای اعضای هیات مدیره پس از تایید معاونت پژوهش و فناوری

2-     اتخاذ تصمیم درباره برنامه و بودجه و سیاستهای کلی مرکز به پیشنهاد هیات مدیره در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت مرکز

3-     بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی و سایر صورتهای مالی ارائه شده از سوی هیات مدیره

4-     اتخاذ تصمیم در مورد هرنوع اندوخته به پیشنهاد هیات مدیره

5-     تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره طبق مقررات جهاددانشگاهی

6-   اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد سرمایه گذاری و مشارکت در سایر مراکز و شرکت‌ها مطابق آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی

7-   تایید کلیه آیین‌نامه‌های مرکز اعم از مالی، اداری، تشکیلاتی و غیره در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی که توسط هیات مدیره به تصویب می‌رسد.

8-     نظارت عالیه بر انطباق فعالیت های مرکز با مفاد اساسنامه مرکز و مقررات جاری جهاددانشگاهی توسط بازرس مرکز

9-     تهیه نمودار تشکیلاتی مرکز و ارائه آن به رئیس جهاددانشگاهی

 

ماده 7:‌ هیات مدیره

هیات مدیره مرکز دارای 5 نفر عضو به شرح ذیل می باشند.

1-     معاون پژوهشی واحد همدان بعنوان رئیس هیات مدیره

2-     معاون پشتیبانی واحد همدان

3-     مدیر مرکز

4-     دو نفر متخصص و کارشناس به انتخاب مجمع عمومی و تایید معاون پژوهش و فناوری

تبصره 1: حسابدار مرکز یا عامل ذیحساب واحد همدان به پیشنهاد معاون پشتیبانی واحد همدان می‌تواند در جلسات بدون حق رای شرکت نماید.

تبصره 2: جلسات هیات مدیره با حضور رئیس هیات مدیره رسمیت می‌یابد

تبصره 3: احکام اعضای هیات مدیره توسط رئیس واحد همدان صادر خواهد شد.

تبصره 4: اعضای هیات‌مدیره برای مدت دو سال منصوب می شوند مگر اینکه در مواقع انتصاب مدت کمتری تعیین شود و انتخاب مجدد آنان بلامانع باشد.

 

ماده 8 : وظایف هیات مدیره

1-   تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی مورد نیاز مرکز و پیشنهاد آن به معاونت پژوهش و فناوری برای تایید نهایی در چارچوب مقررات جهاد دانشگاهی

2-     تصویب گزارشات مقطعی بودجه و ترازنامه جهت ارائه به مجمع عمومی برای تایید نهایی

3-   پیشنهاد هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و افزایش سرمایه جهت درآمدزائی و بهره وری بیشتر به مجمع عمومی مطابق با آیین  نامه های جهاددانشگاهی

4-     انتخاب مدیر مرکز و معرفی به رئیس واحد همدان برای تایید و صدور حکم پس از تایید معاون پژوهش و فناوری

5-     تنظیم برنامه و بودجه سالیانه در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی

6-     تعیین میزان حقوق، مزایا و پاداش اعضای مرکز براساس مقررات جهاددانشگاهی

7-     تصمیم‌گیری در خصوص عقد و نحوه اجرای قراردادهای مرکز

8-     نظارت بر عملکرد مدیر مرکز

9-     بررسی و تایید برنامه توسعه مرکز از نظر نیروی انسانی، فضا و تجهیزات و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب

10-   بررسی و تصویب برنامه‌های  مرکز جهت به تولید رساندن نتایج تحقیقات انجام شده

11-   بررسی و تایید کلیه گزارشات مرکز که توسط مدیر مرکز ارائه گردیده است.

12-   تصویب نرخ تعرفه خدمات قابل ارائه

 

ماده 9: وظایف رئیس هیات مدیره

1-     تعیین دستور جلسات اداره جلسات و ابلاغ مصوبات هیات مدیره

2-     رئیس هیات مدیره به عنوان رابط هیات مدیره مرکز با جانشین مجمع عمومی عمل می‌کند.

 

ماده10: وظایف و اختیارات مدیر مرکز

1-     انجام کلیه امور اجرایی مرکز

2-     اجرای مصوبات هیات مدیره

3-     پیگیری عقد قراردادها و توافقنامه‌ها در چارچوب مصوبات هیات مدیره

4-     پیشنهاد برنامه سالانه و بودجه و ... ارائه آن به رئیس هیات مدیره جهت بررسی در هیات مدیره

5-     در اختیار قراردادن اطلاعات خواسته شده از سوی بازرس ارائه گزارشات ادواری مورد نیاز (هردوماه یکبار)

6-     انجام مکاتبات مرکز در چارچوب آیین‌نامه مکاتبات جهاددانشگاهی و در حدی که از طریق هیات مدیره به وی تفویض شده است.

 

ماده 11: مقررات مالی مرکز

1-     کلیه حسابهای مرکز در دفاتر جداگانه و یا طی سرفصل مشخص در دفاتر حسابداری جهاددانشگاهی واحد همدان ثبت می‌شود.

2-   کلیه دریافت‌هاو پرداخت‌های مرکز انحصاراً‌ از طریق حساب یا حسابهای بانکی مرکز صورت می‌پذیرد و توسط رئیس واحد همدان و عامل ذیحساب ذیربط در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی افتتاح می‌گردد.

3-     کلیه هزینه‌ها ( شامل حقوق و دستمزدو... ) از این حساب پرداخت می شود.

4-     کلیه امور مالی مرکز مشمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی می‌باشد.

5-   ترازنامه حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی مرکز در پایان سال مالی پس از بررسی و تایید هیات مدیره جهت تایید نهایی به مجمع عمومی ارائه خواهد شد.

6-     کلیه اسناد تعهدآور مالی، چک‌ها با دو امضای عامل ذیحساب و جانشین مجمع عمومی معتبر می باشد.

7-     انعقاد قراردادها با امضای رئیس واحد همدان معتبر می باشد.

 

ماده 12: سال مالی مرکز

سال مالی از فروردین هرسال تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد، باستثنای سال اول که از تاریخ شروع بکار مرکز تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد.

 

ماده 13: منابع مالی مرکز

1-     استفاده از امکانات و کمک‌های  غیرنقدی و نقدی جهاددانشگاهی

2-     درآمد حاصل از ارائه خدمات تخصصی

3-     استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری

4-     بهره‌مندی از هدایا و کمک‌های  مردمی

تبصره : ارائه گزارش دریافت هدایا و کمک‌های  مردمی به هیات امناء ضروری است.

 

ماده 14: بازرس

بازرس یا بازرسین توسط معاون پشتیبانی واحد همدان پیشنهاد و توسط رئیس واحد همدان انتخاب و منصوب می گردد.

 

ماده 15:‌ وظایف بازرس

1-   بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه، حساب سود و زیان مرکز،‌ تهیه گزارش برای مجمع عمومی .

2-   بازرس با اطلاع مدیر مرکز حق مراجعه به کلیه دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارک مرکز را خواهد داشت.

3-   بازرس حق مداخله در امور جاری مرکز را نداشته و اقدام وی در اجرای وظایف محوله نباید مانع فعالیت‌های مرکز گردد.

 

ماده 16: صاحب دانش فنی

در صورتی که فعالیت‌های تخصصی مرکز منجر به دستیابی دانش فنی گردد، ‌صاحب امتیاز منافع و عواید حاصل از دانش فنی جهاددانشگاهی می‌باشد.

تبصره : در صورت اختراع و ابتکار،‌ اختراع به نام مخترع ثبت و عواید آن متعلق به جهاددانشگاهی خواهد بود.

 

ماده 17: ادامه فعالیت مرکز

پیشنهاد انحلال مرکز، تسویه آن و یا تغییر موضع فعالیت مرکز انحصاراً‌ در اختیار مجمع عمومی و تایید معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی می باشد.

 

ماده 18: هیچ یک از واحدها و پژوهشکده ها حق واگذاری مراکز خدمات تخصصی جهاددانشگاهی به بخش خصوصی و یا افراد حقوقی و حقیقی را ندارند.

 

ماده 19: این اساسنامه براساس اساسنامه مصوبه هفتاد و سومین جلسه مورخه 27/6/81 هیات امناء و اصلاحات بعدی آن در 19 ماده و 7 تبصره برای مرکز خدمات تخصصی « طب کار» جهاددانشگاهی واحد استان همدان تدوین و پس از امضاء رئیس جهاددانشگاهی در ذیل آن، از تاریخ 25/7/84 برای این مرکز لازم الاجرا است.

کلید واژه ها: همدان