اساسنامه‌ مرکز خدمات‌ تخصصی‌ نفت، گاز و پتروشیمی

کلیات*

برای‌ تحقق‌ اهداف‌ و سیاست‌های‌ جهاددانشگاهی‌ و به‌ منظور بهره‌وری‌ بیشتر ازامکانات‌ و دستاوردهای‌ پژوهشی‌ و کاربردی‌ نمودن‌ این‌ فعالیت‌ها، ”مرکز خدمات ‌تخصصی‌ نفت، گاز و پتروشیمی وابسته‌ به‌ سازمان جهاددانشگاهی‌ تهران “ در چهارچوب ضوابط و مقررات‌ کشور و آئین‌نامه‌ نحوه‌ تشکیل ‌مراکز خدمات‌ تخصصی‌ جهاددانشگاهی‌ که‌ به‌ تصویب‌ رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ می‌رسد; زیر نظر معاونت پژوهشی‌ واحد تأسیس‌ و به‌ ارائه‌ فعالیت‌های‌ تحقیقاتی ‌و خدماتی‌ در زمینه‌ نفت، گاز و پتروشیمی می‌پردازد.

 

ماده‌ 1 : اهداف‌ و موضوع‌ فعالیت‌های‌ مرکز

الف‌ : اهداف‌

1-بهبود فناوری ها وتجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در حوزه نفت گاز
2-ایجاد توانمندی در انتقال تکنولوژی از طریق ارتباط با شرکتهای معتبر بین المللی در حوزه نفت ،گاز وپتروشیمی
3-انتشار دانش وتربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه نفت ،گاز وپتروشیمی

ب‌ : موضوع‌

 1-ارائه خدمات مهندسی درحوزه فرآیندهای نفت ،گازوپتروشیمی
2-ارائه خدمات آموزشی وبرگزاری دوره ها وگارگاهها ی تخصصی در حوزه نفت ،گاز وپتروشیمی
3-ارائه خدمات مهندسی وتخصصی در زمینه ایمنی حوزه نفت ، گاز وپتروشیمی

تبصره : اهداف و موضوع مرکز پس از تصویب رئیس جهاددانشگاهی معتبر خواهد بود.

 

ماده‌ 2 : محل‌ اصلی‌ مرکز

محل‌ اصلی‌ مرکز در شهر تهران به‌ نشانی‌ خیابان 16 آذر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران .می‌باشد و‌ در صورت‌ نیاز به‌ پیشنهاد رئیس‌واحد‌ و پس‌ از تأیید معاونت‌ پژوهش‌ و فناوری‌ می‌تواند در نقاط دیگر استان‌ و یا استانهای‌ مجاور، که‌ فاقد جهاددانشگاهی‌ هستند، اقدام‌ به‌ ایجاد شعبه‌ یا نمایندگی‌ نماید.

 

ماده‌ 3 : مرکز از نظر تشکیلاتی‌ و مقررات‌ مالی‌ و اداری‌ و استخدامی‌ تابع‌ مقررات‌ جهاددانشگاهی‌ خواهد بود.

 

ماده‌ 4 : ارکان‌ مرکز

ارکان‌ مرکز عبارتند از:

1ـ مجمع‌ عمومی‌

2ـ هیأت‌ مدیره‌

3ـ مدیر مرکز

4ـ بازرس‌

 

ماده‌ 5 : مجمع‌ عمومی‌

رئیس‌ ‌ واحد به‌ عنوان‌ جانشین‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ ایفای‌ وظایف ‌می‌پردازد.

 

ماده‌ 6 : وظایف‌ و اختیارات‌ مجمع‌ عمومی‌

1ـ انتخاب و عزل و قبول استعفای هیأت مدیره پس از تأیید معاونت پژوهش و فناوری

2ـ اتخاذ تصمیم درباره برنامه و بودجه و سیاستهای کلی مرکز به پیشنهاد هیأت مدیره در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت مرکز

3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی و سایر صورتهای مالی ارائه شده از سوی هیأت مدیره*

4ـ اتخاذ تصمیم‌ درمورد هر نوع‌ اندوخته‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌

5ـ تعیین‌ حقوق‌ و مزایا و پاداش‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ طبق‌ مقررات‌ جهاددانشگاهی‌  

6ـ اتخاذ تصمیم‌ نسبت‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ در مورد سرمایه‌گذاری‌ و مشارکت‌ درسایر مراکز و شرکت‌ها مطابق‌ آئین‌نامه‌ مالی‌ و معاملاتی‌ جهاددانشگاهی‌

7 ـ تأیید کلیه آئین‌نامه‌های مرکز اعم از مالی، اداری، تشکیلاتی و غیره در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی که توسط هیأت مدیره تصویب می‌شود.

8ـ نظارت‌ عالیه‌ بر انطباق فعالیت‌های‌ مرکز با مفاد اساسنامه‌ مرکز و مقررات‌جاری‌ جهاددانشگاهی‌، توسط بازرس‌ مرکز

9ـ تهیه نمودار تشکیلاتی مرکز و ارائه آن به رئیس جهاددانشگاهی جهت تصویب هیأت امنا

 

ماده‌ 7 : هیأت‌ مدیره‌

هیأت‌ مدیره‌ مرکز دارای‌ 5 نفر عضو به‌ شرح‌ زیر می‌باشد.

1ـ معاون‌ پژوهشی‌ واحد بعنوان‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌

2ـ معاون‌ پشتیبانی‌ واحد

3ـ مدیر مرکز

4ـ دو نفر متخصص‌ و کارشناس به انتخاب مجمع عمومی و تأیید معاون پژوهش و فناوری

تبصره‌ 1 : حسابدار مرکز یا عامل‌ ذیحساب‌ واحد به‌ پیشنهاد معاون‌ پشتیبانی‌‌ واحد ذیربط‌ می‌تواند در جلسات‌ ‌ بدون‌ حق‌ رأی‌ شرکت ‌نماید.

تبصره‌ 2: جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ با حضور رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ رسمیت‌ می‌یابد.

تبصره‌ 3: احکام‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ توسط رئیس‌ واحد صادر خواهد شد.

تبصره 4:‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ برای‌ مدت‌ دو سال‌ منصوب‌ می‌شوند، مگر اینکه در موقع انتصاب مدت کمتری تعیین شود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

ماده‌ 8 : وظایف‌ هیأت‌ مدیره‌

1ـ تهیه و تصویب آئین‌نامه‌های داخلی مورد نیاز مرکز و پیشنهاد آن به معاونت پژوهش و فناوری برای تأیید نهایی در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی

2ـ تصویب گزارشات مقطعی بودجه و ترازنامه جهت ارائه به مجمع عمومی برای تأیید نهایی

3 ـ پیشنهاد هرگونه‌ سرمایه‌گذاری‌ و مشارکت‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، اخذ وام‌ و افزایش‌ سرمایه‌ جهت‌ درآمدزائی‌ و بهره‌وری‌ بیشتر به‌ مجمع‌ عمومی‌ مطابق‌ با آئین‌نامه‌های‌ جهاددانشگاهی‌

4ـ انتخاب‌ مدیر مرکز و معرفی‌ به‌ رئیس‌ واحد برای‌ تأیید و صدور حکم‌ پس‌ از تأیید معاون‌ پژوهش‌ و فناوری‌

5 ـ تنظیم‌ برنامه‌ و بودجه‌ سالیانه‌ در چارچوب‌ مقررات‌ جهاددانشگاهی‌

6ـ تعیین‌ میزان حقوق، مزایا و پاداش اعضای مرکز بر اساس مقررات جهاددانشگاهی

7ـ تصمیم‌گیری درخصوص عقد و نحوه اجرای قراردادهای مرکز

8ـ نظارت بر عملکرد مدیر مرکز

9ـ بررسی‌ و تأیید برنامه‌ توسعه‌ مرکز از نظر نیروی‌ انسانی‌، فضا و تجهیزات‌ و پیشنهاد آن‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ جهت‌ تصویب‌

10ـ بررسی و تصویب برنامه‌های مرکز جهت به تولید رساندن نتایج تحقیقات انجام شده

11ـ بررسی‌ و تأیید کلیه‌ گزارشات مرکز که توسط مدیر مرکز ‌ ارائه‌ گردیده است

12ـ تصویب نرخ تعرفه خدمات قابل ارائه

 

ماده‌ 9 : وظایف‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌

1ـ تعیین‌ دستور جلسات‌، اداره‌ جلسات‌ و ابلاغ‌ مصوبات‌ هیأت‌ مدیره‌

2ـ رئیس هیأت مدیره به عنوان رابط هیأت مدیره مرکز با جانشین مجمع عمومی عمل می‌کند

 

ماده‌ 10 : وظایف‌ و اختیارات‌ مدیر مرکز

1ـ انجام‌ کلیه‌ امور اجرایی‌ مرکز

2ـ اجرای‌ مصوبات‌ هیأت‌ مدیره‌

3ـ پیگیری‌ عقد قراردادها و توافقنامه‌ها در چارچوب‌ مصوبات‌ هیأت‌ مدیره‌

4ـ پیشنهاد برنامه‌ ‌ سالانه و بودجه و ... و ارائه آن به رئیس هیأت‌ مدیره‌ جهت‌ بررسی‌ در هیأت مدیره

5ـ در اختیار قراردادن اطلاعات خواسته شده از سوی بازرس وارائه گزارشات ادواری مورد نیاز ( هر دو ماه یکبار )

6ـ انجام‌ مکاتبات‌ مرکز در چارچوب‌ آئین‌نامه‌ مکاتبات‌ جهاددانشگاهی‌ و در حدی که از طریق هیأت‌ مدیره به وی  تفویض‌ شده‌است‌.

 

ماده‌ 11 : مقررات‌ مالی‌ مرکز

1ـ کلیه‌ حسابهای‌ مرکز در دفاتر جداگانه‌ و یا طی‌ سرفصل‌ مشخص‌ در دفاتر حسابداری‌جهاددانشگاهی‌ واحد ثبت‌ می‌شود.

2ـ کلیه‌ دریافت‌ها و پرداخت‌های مرکز انحصاراً از طریق‌ حساب‌ یا حسابهای‌ بانکی‌ مرکز صورت‌می‌پذیرد و توسط رئیس واحد و عامل ذیحساب در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی افتتاح می‌گردد.

3ـ کلیه‌ هزینه‌ها (شامل‌ حقوق‌ و دستمزد و...) از این حساب‌ پرداخت‌ می‌شود.

4ـ کلیه‌ امور مالی‌ مرکز مشمول‌ آئین‌نامه‌ مالی‌ و معاملاتی‌ جهاددانشگاهی‌ می‌باشد.

5ـ ترازنامه‌، حساب‌ سود و زیان‌ و صورت‌ دارائی‌ و بدهی‌ مرکز در پایان‌ سال‌ مالی‌ پس‌ از بررسی‌ و تأیید هیأت‌ مدیره‌ جهت تأیید نهایی به‌ مجمع‌ عمومی‌ ارائه‌ خواهد شد. *

6ـ کلیه‌ اسناد تعهدآور مالی‌، چک‌ها با دو امضای‌ ” عامل ذیحساب “ و ” جانشین مجمع عمومی “ معتبر می‌باشد.

7ـ انعقاد قراردادها با امضای‌ رئیس واحد معتبر می‌باشد.

 

ماده‌ 12 : سال‌ مالی‌ مرکز

سال‌ مالی‌ از اول‌ فروردین‌ هر سال، تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد، به استثنای سال اول که از تاریخ شروع بکار مرکز تا پایان اسنفدماه همان سال می‌باشد.

 

ماده‌ 13 : منابع‌ مالی‌ مرکز

1ـ استفاده‌ از امکانات‌ و کمک‌های‌ غیرنقدی‌ و نقدی‌ جهاددانشگاهی‌

2ـ درآمد حاصل‌ از ارائه‌ خدمات‌ تخصصی‌ 

3ـ استفاده‌ از تسهیلات‌ بانکی‌ و مؤسسات‌ اعتباری‌

4ـ بهره‌مندی‌ از هدایا و کمک‌های‌ مردمی‌

تبصره‌ : ارائه‌ گزارش‌ دریافت‌ هدایا و کمک‌های‌ مردمی‌ به‌ هیأت امنا‌  ضروری‌ است‌.

 

ماده‌ 14 : بـازرس*

بازرس‌ یا بازرسین‌ توسط معاون‌ پشتیبانی‌ واحد پیشنهاد‌ و توسط رئیس واحد انتخاب و‌ منصوب‌ می‌گردد.

 

ماده‌ 15 : وظایف‌ بـازرس‌

1ـ بررسی‌ گزارش‌ سالانه‌ و رسیدگی‌ به‌ ترازنامه‌، حساب‌ سودوزیان‌ مرکز، تهیه‌ گزارش‌برای‌ مجمع‌ عمومی‌.

2ـ بازرس‌ با اطلاع‌ مدیر مرکز حق‌ مراجعه‌ به‌ کلیه‌ دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارک‌ مرکز را خواهد داشت‌.

3ـ بازرس‌ حق‌ مداخله‌ در امور جاری‌ مرکز را نداشته‌ و اقدام‌ وی‌ در اجرای‌ وظایف‌ محوله ‌نباید مانع‌ فعالیت‌های‌ مرکز گردد.

 

ماده‌ 16 : صاحب‌ دانش‌ فنی‌

در صورتی‌ که‌ فعالیت‌های‌ تخصصی‌ مرکز منجر به‌ دستیابی‌ دانش‌ فنی‌ گردید،  صاحب‌ امتیاز منافع‌ و عواید حاصل‌ از دانش فنی جهاددانشگاهی می‌باشد.

تبصره‌ :  در صورت اختراع‌ و ابتکار، اختراع به‌ نام‌ مخترع‌ ثبت‌ و عواید آن‌ متعلق‌ به‌ جهاددانشگاهی‌ می‌باشد.

 

ماده‌ 17 : ادامه‌ فعالیت‌ مرکز

پیشنهاد انحلال‌ مرکز، تسویه‌‌ آن‌ و یا تغییر موضوع‌ فعالیت‌ مرکز انحصاراً در اختیار مجمع‌ عمومی‌ و تأیید معاونت‌ پژوهش‌ و فناوری‌ جهاددانشگاهی‌ می‌باشد.

 

ماده‌ 18 : هیچ یک از واحدها و پژوهشکده‌ها حق واگذاری مراکز خدمات تخصصی جهاددانشگاهی به بخش خصوصی و یا افراد حقوقی و حقیقی را ندارند.

 

ماده‌ 19 *: این‌ اساسنامه‌ براساس اساسنامه مصوب هفتاد و سومین جلسه مورخ 27/6/81 هیأت امناء و اصلاحات بعدی آن در 19 ماده و 7 تبصره برای مرکز  نفت، گاز و پتروشیمی  تدوین و پس از امضاء رئیس جهاددانشگاهی در ذیل آن، از تاریخ                      برای این مرکز لازم‌الاجرا است .

 


 

*اصلاح شده در جلسه 87 مورخ 15/10/83 هیأت امنای جهاددانشگاهی