تشکیلات واحدهای جهاد دانشگاهی

[1] تشکیلات سازمانی واحدها, پژوهشکده‌ها و سازمانهای وابسته به جهاد دانشگاهی برحسب مورد از یک نمودار واحد تبعیت خواهند کرد.

نمودار تشکیلاتی واحدهای جهاد دانشگاهی به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

تشکیلات سازمانی هر واحد, پژوهشکده و سازمان وابسته به جهاد دانشگاهی براساس ضوابط و دستورالعملهای صادره از سوی رئیس جهاد دانشگاهی می‌تواند امتیازبندی شود.

تشکیلات و پستهای سازمانی هر واحد, پژوهشکده و سازمان وابسته براساس امتیازهای اخذ شده تعیین و پس از تأیید نهایی رئیس جهاد دانشگاهی قابل اجراء خواهد بود.

 

1531639645-vahedha.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[1]-  مصوب پنجاه و پنجمین جلسه هیأت امناء مورخ 18/3/79