ماده واحده تشکیل سازمانهای جهاد دانشگاهی

[1] با توجه به توسعه فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در استانهای کشور و ایجاد زیر مجموعه‌هایی در قالب پژوهشکده، موسسه آموزش عالی، پارک علم و فناوری، ‌مرکز رشد و شرکت ها و موسسات به منظور ایجاد هماهنگی و مدیریت متمرکز سازمان جهاد دانشگاهی با شرایط زیر تشکیل می‌شود:

الف- دارا بودن فعالیت جامع و کامل در حوزه های پژوهشی،‌ فرهنگی و آموزشی ( با تایید معاونت ذیربط در دفترمرکزی ‌)

ب – دارا بودن حداقل یک تشکیلات مستقل سازمانی شامل پژوهشکده،  موسسه آموزش عالی، پارک علم و فناوری ( مصوب هیات امناء) در کنار واحد.

تبصره 1: ایجاد سازمان جهاد دانشگاهی در صورت فراهم شدن شرایط فوق با درخواست رئیس جهاد دانشگاهی و تصویب هیات امناء خواهد بود.

تبصره 2: آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده و شرح وظایف و اختیارات رئیس سازمان با توجه به مقررات جهاد دانشگاهی توسط رئیس جهاد دانشگاهی تعیین و ابلاغ می‌گردد.

همچنین مقرر شد رده مسئولیت مسئولان سازمان و تفاوت سازمانهای جهاد دانشگاهی با سازمانهای موجود توسط رئیس جهاد دانشگاهی تهیه و در جلسه آتی مطرح شود.


 

[1]- مصوب یکصد و هفتمین جلسه مورخ 11/4/87 هیات امناء که طی نامه شماره 30316/53/29 د مورخ 15/4/87 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.