آیین نامه تشکیل و نحوه تصمیم گیری در شورای هماهنگی جهاد دانشگاهی

[1]ماده 1: جلسات شورای هماهنگی به دعوت رئیس جهاددانشگاهی حداقل هر دو ماه یکبار[2] تشکیل می‌گردد.

تبصره : جلسات فوق العاده به دعوت رئیس جهاددانشگاهی و یا درخواست حداقل سه نفر از اعضای شورای هماهنگی تشکیل شود.

 

ماده 2: جلسات شورای هماهنگی با حضور نصف + یک اعضاء رسمی است.

تبصره 1: حضور رئیس جهاددانشگاهی برای رسمیت جلسات شورای هماهنگی الزامی است.

تبصره 2: در غیاب رئیس جهاددانشگاهی اداره جلسه بعهده معاون پشتیبانی و امور مجلس[3] خواهد بود.

 

ماده 3: تصمیمات با اخذ رای دوسوم اعضاء حاضر در جلسه مصوب تلقی می‌گردد.

 

ماده 4: تجدید نظر در تصمیم گیری های شورا به پیشنهاد حداقل نصف اعضای شورای هماهنگی در دستور کار قرار می گیرد.

 

ماده 5 : شورای هماهنگی دارای دبیری خواهد بود که از سوی شورا پیشنهاد و با تایید و حکم ریاست جهاددانشگاهی منصوب و بدون حق رای در جلسه شرکت می نماید.

تبصره : وظایف دبیر شورای هماهنگی ، تدوین و ارسال دستور جلسه، جمع آوری پیشنهاد و نظرات اعضاء پیرامون موضوعات قابل طزح و تنظیم صورت مذاکرات و تدوین صورتجلسات که به امضای اعضا می رسدو ابلاغ مصوبات به مراجع ذیربط و اموری که از سوی رئیس به ایشان محول خواهدشد، می‌باشد.

 

ماده 6: دستور جلسات براساس شرح وظایف شورا در ماده دوازدهم اساسنامه و پیشنهادهای واصله تنظیم و پس از تایید رئیس جهاددانشگاهی و قبل از تشکیل جلسه، توسط دبیر به اطلاع اعضای شورا می رسد.

تبصره : موضوعات مهم پیش از دستور با پیشنهاد حداقل 4 نفر در دستور جلسه قرار می‌گیرد.

 

ماده 7: متناسب با موضوعات دستور جلسه،‌رئیس جلسه می تواند از کارشناسان و یا افراد مطلع دعوت به عمل آورد که بدون حق رای در جلسه شرکت نمایند.

 

ماده 8: چنانچه بنا به ضرورت رسیدگی دقیقتر به موضوعات دستورجلسه، تشکیل کمیته های فرعی نیاز باشد، حسب مورد تصمیم گیری و اختیارات لازم به کمیته تفویض می گردد.

 

ماده 9: در صورت غیبت غیرموجه عضو به صورت متوالی ( حداکثر سه جلسه) و غیر متوالی (‌حداکثر 5 جلسه) موضوع توسط رئیس جهاددانشگاهی بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

 

ماده 10: این آیین نامه براساس تبصره ماده یازده اساسنامه جهاددانشگاهی در جلسه مورخ 20/3/77 شورای هماهنگی ( به استناد مصوبه بیست و هشتمین جلسه هیات امناء) در 10 ماده و 4 تبصره به تصویب رسید.


 

[1]- مصوب جلسه مورخ 20/3/77 شورای هماهنگی

[2]- براساس مصوبه مورخه 29/1/83 شورای هماهنگی جلسات شورا از حداقل هر دو هفته یکبار به حداقل هر دو ماه یکبار تغییر یافت.

[3]- اصلاح تبصره 2 براساس مصوبه 6/5/80 (سی و سومین) جلسه شورای هماهنگی می‌باشد.