حذف پست قائم مقام

[1] همانطور که اطلاع دارند اجرای بخشنامه های صادره از سوی دفترمرکزی موجب تثبیت موقعیت جهاد و اجرای هماهنگ مقررات در واحدها و وحدت رویه و عدالت خواهد بود. متأسفانه براساس گزارش های  واصله بعضی بخشنامه ها مورد توجه و عنایت مدیران محترم قرار نگرفته و یا قسمتی از آن به بوته فراموشی سپرده شده است.

لذا به جهت توجه بیشتر یک بار دیگر بر اجرای کامل بخشنامه های صادره و اجرای مصوبات تأکید می گردد.

یادآوری می نماید بدلیل حذف پست قائم مقام در جهاددانشگاهی حکم کلیه عزیزانی که با این سمت به خدمت در جهاددانشگاهی مشغول هستند لغو و در صورت ضرورت ابلاغ جانشینی برای هر مورد در زمان خاص صادر خواهد شد.

بدلیل اهمیت موضوع بخشنامه شماره 7052/50/19د مورخ 11/6/77 مجدداً یکبار دیگر برای اجرای مفاد آن توسط مدیران محترم جهاددانشگاهی تأکید می نماید.


 

[1]-  این بخشنامه طی  شماره 5320/50/23د مورخ 25/3/1381 به واحدها ابلاغ گردید.