ارسال آیین‌نامه تأسیس شعب سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان

[1] بدینوسیله آیین نامه تأسیس شعب سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، مصوب سی و پنجمین جلسه شورای مرکزی مورخ 29/2/1394 ابلاغ می گردد.

شایان ذکر است که این آیین نامه، جایگزین آیین نامه قبلی گردیده و از کلیه واحدهای دارای شعبه سازمان و واحدهایی که قصد راه اندازی شعبه را دارند، درخواست می شود وفق آیین نامه جدید نسبت به معرفی مدیر شعبه و ارسال کاربرگهای مربوطه به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهت صدور موافقت اصولی اقدام نمایند.

 

آیین‌نامه تأسیس شعب سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان

با عنایت به مصوبه جلسه 472 مورخ 13/10/1379، شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر مشارکت جهاددانشگاهی در ایجاد زمینه‌های مناسب برای اشتغال بیشتر دانش‌آموختگان و پیرو مصوبه یکصد و سی و دومین جلسه هیأت امنای جهاددانشگاهی مورخ 9/7/1393 مبنی بر واگذاری وظایف مربوط به تجاری‌سازی فناوری، مدیریت و راهبری امور شرکت‌ها و مؤسسات، پارک‌ها و مراکز رشد فناوری جهاددانشگاهی به سازمان، لذا به منظور توسعه فعالیت‌های این سازمان در سطح کشور و بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت‌های مدیریتی و تخصصی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی و بر اساس ماده 11 اساسنامه سازمان، شعب سازمان طبق این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

تبصره 1: منظور از سازمان در این آیین‌نامه، سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی و منظور از واحد سازمانی جهاددانشگاهی، واحد، سازمان، پژوهشکده، پژوهشگاه‌، دانشگاه و مؤسسات آموزش‌عالی وابسته به جهاددانشگاهی می‌باشد.

 

ماده 1- تعریف

شعبه سازمان، تشکیلاتی است که با مجوز شورای مرکزی در واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی تحت عنوان سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی شعبه .................................... فعالیت می‌کند.

 

ماده 2- هدف

هدف از تأسیس شعبه عبارتست از:

1-2- توسعه فعالیت‌های بخش تجاری‌سازی فناوری و اشتغال جهاددانشگاهی در سراسر کشور

2-2- افزایش مشارکت واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی در مدیریت، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های بخش تجاری‌سازی فناوری و اشتغال جهاددانشگاهی

 

ماده 3- شرایط و مراحل تأسیس

تأسیس شعبه مبتنی بر اساسنامه، اهداف و سیاست‌های سازمان در دو مرحله موافقت اصولی و موافقت قطعی صورت می‌پذیرد.

 

1-3- موافقت اصولی

اعطای موافقت اصولی منوط به تحقق شرایط زیر و تصویب شورای مرکزی سازمان خواهد بود:

1-1-3- تکمیل کاربرگ های درخواست و ارائه گزارش توجیهی لازم در مورد ضرورت تأسیس شعبه

2-1-3- داشتن سابقه و توانایی لازم در فعالیت‌های مرتبط با سازمان

3-1-3- دارا بودن دو نفر کارشناس در بخش تجاری‌سازی فناوری و اشتغال)حداقل یک نفر تمام‌وقت)

4-1-3- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز اولیه برای فعالیت

5-1-3- ارائه برنامه مبتنی بر برنامه‌های توسعه سازمان، برای فعالیت‌های دوره موافقت اصولی

تبصره 2: مدت اعتبار موافقت اصولی حداکثر دو سال می‌باشد. واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی در هر مقطع از این فرصت دوساله و در صورت احراز شرایط، می‌تو‌انند برای اخذ موافقت قطعی اقدام کنند.

تبصره3: دوره موافقت اصولی برای حداکثر یک سال دیگر قابل تمدید است و در پایان دوره سه ساله در صورت عدم احراز شرایط برای موافقت قطعی، با موافقت شورای مرکزی، مجوز صادره لغو می‌شود.

 

2-3- موافقتقطعی

اعطای موافقت قطعی منوط به تحقق شرایط زیر و تصویب شورای مرکزی سازمان خواهد بود.

1-2-3- عضویت 3 نفر کارشناس در شعبه (حداقل دو نفر از آنها تمام‌وقت)

2-2-3- تأیید عملکرد کمی و کیفی شعبه در طی مدت موافقت اصولی شامل:

- انجام حداقل 3 طرح در یک و یا چند زمینه فعالیت سازمان و مطابق برنامه توسعه سازمان

- برخورداری از منابع درآمدی پایدار

3-2-3- ارائه برنامه میان مدت ( 3 تا 5 ساله) توسعه فعالیت‌ها

 

ماده 4- گردش کار تأسیس

1-4- واحد سازمانی درخواست تأسیس شعبه و دریافت موافقت اصولی را در قالب کاربرگ‌های ارائه شده از سوی سازمان تنظیم و ارسال می‌کند.

2-4- درخواست مذکور و اطلاعات مربوط، توسط سازمان ارزیابی و در صورت دارا بودن شرایط اولیه در جلسه شورای مرکزی طرح و پس از تأیید و تصویب، موافقت اصولی آن صادر می‌گردد. (مدت پیش‌بینی شده برای انجام فرآیند بررسی درخواست در سازمان حداکثر 3 ماه است)

3-4- برای اخذ موافقت قطعی، واحد سازمانی جهاددانشگاهی ضمن تنظیم و ارسال کاربرگ‌های مربوطه، گزارشی از فعالیت‌های دوره موافقت اصولی و برنامه‌های آتی شعبه برای سازمان ارسال می‌کند.

4-4- در صورت تأیید اولیه درخواست موافقت قطعی شعبه توسط سازمان، موضوع برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در اولین جلسه شورای مرکزی مطرح می‌شود.

 

ماده 5- وظایف شعبه

وظایف شعبه عبارتند از:

1-5- پیگیری و اجرای مأموریت‌های سازمان در محدوده مسئولیت واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی و مصوبات سازمان در چهارچوب اهداف تأسیس شعب (ماده 2)

2-5- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ابلاغ شده از سوی سازمان بویژه:

- رصد و تحلیل وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان استان

- رصد و تحلیل نوآوری و فعالیت‌های حوزه تجاری‌سازی استان

- اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های موثر بر تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان استان

- اجرای طرح‌های الگویی در حوزه تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان

تبصره 4: چنانچه انجام برخی وظایف توسط شعب مستلزم اخذ مجوز از سازمان و یا سایر مراجع داخل یا خارج جهاددانشگاهی باشد، لازم است هماهنگی با سازمان صورت گیرد.

 

ماده 6- ارکان

1-6- شورای شعبه

2-6- مدیر شعبه

 

ماده 7- ترکیب شورای شعبه

1-7- رئیس واحد سازمانی (رئیس شورا)

2-7- مدیر شعبه (دبیر شورا)

3-7- یک نفر از معاونان واحد سازمانی به انتخاب رئیس واحد سازمانی جهاددانشگاهی

4-7- دو نفر صاحب‌نظر در حوزه تجاری‌سازی فناوری و اشتغال به پیشنهاد مدیر شعبه و تأیید رئیس واحد سازمانی جهاددانشگاهی

تبصره 5 : در صورت عدم حضور رئیس شورا در جلسات، معاون واحد سازمانی بعنوان نایب رئیس شورا ، جلسات را اداره می‌کند.

تبصره 6 : مدیر شعبه و رئیس شورا می‌توانند از افراد صاحب‌نظر حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات دعوت بعمل آورند.

 

ماده 8- وظایف شورای شعبه

1-8- بررسی و تصویب برنامه‌های شعبه در محدوده مسئولیت شعبه

2-8- نظارت بر اجرای تصمیمات و برنامه‌های مصوب شعبه

3-8- کمک به توسعه ارتباطات و منابع

4-8- بررسی و تصویب عملکرد سالانه شعبه

 

ماده 9- مدیر شعبه

1-9-  مدیر شعبه به پیشنهاد رئیس واحد سازمانی جهاددانشگاهی و پس از تأیید رئیس سازمان، توسط رئیس واحد سازمانی جهاددانشگاهی منصوب گردیده و مستقیماً زیر نظر رئیس واحد سازمانی فعالیت می‌نماید.

2-9- آن‌دسته از واحدهای سازمانی که دارای مرکز رشد هستند، معاون فناوری مرکز رشد با حفظ سمت می تواند به عنوان مدیر شعبه سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان منصوب شود.

3- 9- مدیر شعبه در واحدهای جهاددانشگاهی همتراز با اداره و در سازمان‌های جهاددانشگاهی همتراز با معاون مدیر‌کل می باشد.

 

ماده 10- وظایف مدیر شعبه

1-10- اداره کلیه امور محوله از سوی سازمان و رئیس واحد سازمانی جهاددانشگاهی در امور مرتبط با تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان، شرکت‌ها و مؤسسات و پارک‌ها و مراکز رشد وابسته به جهاددانشگاهی

2-10- برگزاری جلسات شورا

3-10- اجرای کلیه مصوبات شورا

4-10- تدوین و پیشنهاد برنامه سالانه و ارائه آن به شورا

5-10- تنظیم و ارائه گزارش عملکرد به شورا، سازمان و رئیس واحد سازمانی

6-10- تلاش برای عقد قرارداد و توافق‌نامه‌ها در چارچوب مصوبات شورا

 

ماده 11 - شرایط مدیر شعبه

1-11- عضو تمام وقت واحد سازمانی جهاددانشگاهی

2-11- دارای سابقه علمی، پژوهشی و اجرایی در حوزه تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان

تبصره 7: اعضای هیأت علمی و افرادی که تحصیلات دانشگاهی آنها در یکی از رشته‌های کارآفرینی، اقتصاد، مدیریت و مهندسی صنایع است و برخی از دوره‌های سازمان را گذرانده باشند، برای تصدی مدیریت شعبه در اولویت می‌باشند.

 

ماده 12- منابع مالی

منابع مالی مورد نیاز به روش‌های زیر تأمین می‌شود:

1-12- تأمین بخشی از منابع مالی به صورت متمرکز و براساس دستورالعمل شورای مرکزی، از سوی سازمان

2-12- تأمین بخشی دیگر به صورت غیرمتمرکز به منظور اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مورد تأیید سازمان

3-12- درآمدهای واحد سازمانی جهاددانشگاهی

4-12- درآمدهای اختصاصی شعبه

5-12- سایر منابع

 

این آیین‌نامه در 12 ماده و 7 تبصره و در تاریخ 29 / 02/ 1394 به تصویب شورای مرکزی سازمان رسید.


 

[1]- طی شماره 7582/94/ص مورخ 10/5/1394 از سوی ریاست جهاددانشگاهی ابلاغ گردید.