آیین‌نامه نحوه‌ امتیاز بندی‌ فعالیت‌های تحقیقاتی‌

[1] (موضوع بخش اول پیوست شماره 2 آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیأت‌علمی)

ماده1: کلیه‌ فعالیت‌های تحقیقاتی‌ که‌ در قالب‌ سه‌ تعریف‌ : فعالیت‌، پروژه‌، طرح‌ توسط‌ اعضاء هیأت‌علمی‌ شاغل‌ در جهاد ارائه‌ می‌شود، براساس‌ محدوده‌ مشخص‌‌شده‌ در جدول‌ صفحه‌     تعیین‌ امتیاز خواهد گردید.

 

 ماده2: بررسی‌ کیفیت‌ کار از دو طریق‌ صورت‌ می‌پذیرد :

1- بررسی‌ نتیجه‌ کار که‌ توسط‌ کمیسیون‌ فرعی‌ و یا کمیته‌ تخصصی‌ انجام‌ می‌شود.

2- بررسی‌ عملکرد افراد تیم‌ مجری ‌که‌ طبق‌ سلسله‌ مراتب‌ زیر صورت‌ می‌گیرد:

1ـ2) عملکرد همکار دریک‌ فعالیت‌ توسط‌ مسئول‌ فعالیت‌ ارزیابی‌ می‌گردد.

ـ عملکرد مسئول‌ در یک‌ فعالیت‌ مستقل‌ توسط‌ مسئول‌ حوزه‌، گروه‌ (شاخه‌) ذیربط‌ و در یک‌ فعالیت‌ وابسته‌ به‌ پروژه‌ توسط‌ مسئول‌ پروژه‌ ارزیابی‌ می‌گردد.

2ـ2) عملکرد همکار یک‌ پروژه‌ توسط‌ مسئول‌ پروژه‌ ارزیابی‌ می‌گردد.

ـ عملکرد مسئول‌ دریک‌ پروژه‌ مستقل‌ توسط‌ گروه‌ (شاخه‌) ذیربط‌ ودر یک پروژه‌ وابسته‌ به‌ یک‌ طرح‌ توسط‌ مسئول‌ طرح‌ ارزیابی‌ می‌گردد.

3ـ2) عملکرد همکار یک‌ طرح‌ توسط‌ مسئول‌ طرح‌ ارزیابی‌ می‌شود.

ـ عملکرد مسئول‌ یک‌ طرح‌ توسط‌ معاون پژوهش و فن‌آوری ارزیابی‌ می‌شود.

 

ماده3: پس‌ از تعیین‌ کیفیت‌کار که‌ درحالت‌های‌ متوسط‌، خوب، خیلی‌ خوب‌ و عالی‌ ارائه‌ می‌شود. معادل‌ عددی‌ این‌ حالت‌ها توسط‌ کمیسیونهای‌ فرعی‌ ارتقاء و یا کمیته‌های‌ تخصصی‌ مشخص‌ می‌گردد و امتیاز از فرمول‌ زیر محاسبه‌ می‌گردد:

 

I ×

(حداقل‌ امتیاز  ـ حداکثر امتیاز)

+حداقل‌ امتیاز(ازجدول‌ ماده‌2پیوست‌ دوم)

= امتیاز

3

و برای‌ کیفیت ‌متوسط‌ 0 = I و برای‌ کیفیت ‌خوب‌ 1 = I و برای‌ کیفیت‌ خیلی‌‌خوب‌ 2 = I و برای‌ کیفیت‌ عالی‌ 3 = I می‌باشد.

 

ماده‌ 4: هرگاه‌ میانگین‌ حاصل‌ از امتیازهای‌ تعیین‌ شده‌ در موارد2، کمتر یا مساوی‌ نتیجه‌ حاصل‌ از ارزیابی‌ مورد 1 باشد، امتیازهای‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ افراد تیم‌ مجری‌ پروژه‌ یا طرح‌ یا فعالیت‌ قطعی‌ تلقی‌ شده‌ و این‌ امتیازها در پرونده‌ ارتقاء افراد لحاظ‌ خواهد گردید. در غیر این‌صورت‌ موضوع‌ اصلاح‌ امتیازهای‌ افراد جهت‌ اقدام‌ مقتضی‌ به‌ مسئولین‌ ذیربط‌ عودت‌ داده‌ خواهد شد.

 

ماده‌5: در بخش‌ فعالیت‌های تحقیقاتی‌ پرونده‌ ارتقاء افراد، می‌بایست‌ خلاصه‌ای‌ از فعالیت(ها)، پروژه(ها)، طرح‌(ها)یی که‌ هر فرد در انجام‌ آن‌ مشارکت‌ داشته‌ و یا مسئولیت‌ آنرا بعهده‌ داشته‌ است‌، به همراه‌ امتیاز تعیین‌ شده‌ برای‌ آن‌ طرح‌ یا فعالیت‌ یا پروژه‌ و همچنین‌ امتیاز تعیین‌ شده‌ برای ‌وی‌، موجود باشد.

 

ماده‌6: کلیه‌ امور تحقیقاتی‌ مندرج‌ در پرونده‌ ارتقاء فرد می‌بایست‌ توسط‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ باشد. [2]


 

[1] - مصوبه مورخ 17/5/69 کمیسیون مرکزی ارتقاء

[2]- ( مصوبه‌ مورخ‌ 4/9/75 کمیسیون‌ مرکزی‌ ارتقاء : درصورتی‌که‌ تحقیقات‌ انجام‌ شده‌ درطی‌ دوره‌ تخصصی‌ خارج‌ ازکشور با تصویب‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ درجهاد انجام‌ گرفته‌ باشد مشمول‌ آیین‌نامه امتیازبندی‌ فعالیت‌های تحقیقاتی‌ خواهد شد.)