آیین‌نامه امتیازبندی‌ فعالیت‌های اجرائی

( موضوع بخش پنجم  پیوست شماره 2 آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیأت‌علمی)[1]

ماده ‌1: امتیازعضو هیأت‌علمی‌ از فعالیت‌های اجرائی‌ در هر رده‌ به‌ شرح‌ زیر اعطاء می‌گردد:

الف‌  ـ رئیس‌ شورای مرکزی توسط‌ شورای‌ مسئولان‌ دفترمرکزی‌.

ب‌  ـ مسئولین بخشهای دفترمرکزی و دبیران جهاد توسط رئیس شورای مرکزی،

ج‌   ـ معاونین‌، مسئولین‌ واحد، گروه، شاخه‌ و قسمت‌ در دفترمرکزی‌ توسط‌ مسئول بخش ‌مربوط‌.

د- مسئولین بخشها، معاونین‌، مسئولین واحد، گروه‌، شاخه‌ و قسمت‌ در جهادهای‌ دانشگاهی ‌توسط‌ دبیر شورای جهاد مربوط.‌

 

ماده‌2: میزان‌ امتیاز عضو از فرمول‌ زیر محاسبه‌ می‌شود:

3/[ I × (حداقل‌ امتیاز ـ حداکثرامتیاز)+ حداقل‌ امتیاز (ازجدول‌ ماده19پیوست‌ دوم‌)] = امتیاز

                      

ضریب‌ I که‌ برای‌ کیفیت‌ کار متوسط‌ 0 = I، برای‌ خوب‌ 1 = I، برای‌ خیلی‌ ‌خوب 2 = I و برای‌ عالی‌ 3 = I می‌ باشد.

 

ماده‌ 3 : در صورتی‌که‌ عضو هیأت‌علمی‌ دارای‌ دو مسئولیت‌ همزمان‌ باشد و این‌ مسئولیتها قابل تفکیک‌ از یکدیگر باشند، امتیاز هر یک‌ از مسئولیتهای‌ وی‌ براساس‌ نفر سالهای‌ مربوط‌ باید به‌ طور جداگانه‌ محاسبه‌ گردد و در غیر اینصورت‌ بالاترین‌ مسئولیت‌ وی‌ در نظرگرفته‌ می‌شود.

تبصره‌ : در مدت‌ استفاده‌ از بورسها و فرصت‌های‌ مطالعاتی‌ و دوره‌های‌ تخصصی‌ خارج‌ از کشور، بابت‌ مسئولیتهای‌ اجرائی‌ (داخل‌ کشور) امتیازی‌ تعلق‌ نمی‌گیرد. [2]


 

[1]مصوبه مورخ 25/7/69 کمیسیون ارتقاء

[2]- الحاقی‌ طبق‌ مصوبه‌ 4/9/75 کمیسیون‌ مرکزی‌ ارتقاء