دستورالعمل ترفیع پایه سالانه اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی

[1] اعضای هیات علمی در قبال یک سال فعالیت علمی قابل قبول در امور پژوهشی، ‌آموزشی، فرهنگی و اجرایی می توانند تقاضای ترفیع پایه بنمایند.

اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی برای کسب ترفیع پایه سالانه باید حداقل دو فعالیت ستاره دار، یا یک فعالیت ستاره دار به همراه دو فعالیت غیرستاره‌دار مندرج در بند 9 این دستورالعمل را داشته باشند. تعدد فعالیت در بندهای ستاره دار قابل پذیرش است.

مدیران اجرایی تا رده چهار مسئولیت بر مبنای حکم صادره از کارگزینی جهاد دانشگاهی برای ترفیع پایه باید حداقل 9 ماه توقف در مسئولیت اجرایی و یک فعالیت ستاره‌دار و یا دو فعالیت غیرستاره‌دار را دارا باشند.

فعالیت‌های منظور نشده برای ترفیع پایه سالانه اعضای هیات علمی برای سالهای بعد قابل ذخیره شدن می‌باشد.

به دوران تعلیق از خدمت، معذوریت بیش از چهار ماه، ایام مرخصی بدون حقوق، ترفیع پایه تعلق نمی‌گیرد و به همان میزان موعد ترفیع عضو هیات علمی را به تاخیر می‌اندازد.

برای ارزیابی عملکرد عضو هیات علمی ارایه اسناد مثبته مربوط به فعالیت‌های عنوان شده که به تایید مسئولان واحد ذیربط در جهاد دانشگاهی رسیده باشد، الزامی است.

در صورتی که عضو هیات‌علمی نتواند حداقل‌های مورد نیاز برای ترفیع پایه را کسب نماید، استحقاق ترفیع را نداشته و درآن سال از ترفیع به پایه بالاتر محروم خواهد شد.

چنانچه عضو هیات علمی طی سه سال پیاپی موفق به کسب ترفیع پایه نشود،‌ از سوی کمیسیون مرکزی ارتقاء‌ بعنوان عضو هیات علمی غیرفعال شناخته شده و جهت اتخاذ تصمیم مقتضی براساس پیشنهاد کمیسیون به رئیس جهاد دانشگاهی معرفی می‌شود.

اهم فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اجرایی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی برای ترفیع پایه سالانه عبارتند از :

-   اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب شورای علمی پژوهشکده و شورای بررسی نهایی طرح های پژوهشی

-   اجرای پروژه های پژوهشی مصوب کارفرمایی

-   اجرای پروژه های خدمات علمی تخصصی در واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها، موسسات و مراکز جهاددانشگاهی

-   طراحی و راه اندازی مراکز، آزمایشگاه ها و کارگاه های علمی و تخصصی و به تولید رساندن طرح‌ها و پروژه ها

-   تصنیف، تالیف ( گردآوری)، ترجمه کتاب و نگارش مقالات علمی و تخصصی

-   سردبیری نشریات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی

-   ارائه مقاله در سمینارها و همایش‌های علمی تخصصی داخلی و بین المللی

-   داشتن اختراع و اکتشاف ثبت شده

-   داشتن اثر بدیع و ارزنده هنری

-   دبیری کنگره ها و همایش های علمی بین المللی

-   تدریس دانشگاه علم و فرهنگ و شعب آن،  موسسات آموزش عالی جهاددانشگاهی، شعب مرکز علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی و مراکز آموزش عالی معتبر

-   انجام امورکارشناسی و مشاوره علمی

-   شرکت در سمینارها، کنفرانس‌ها، کارگاه های آموزشی و مجامع علمی و تخصصی

-   شرکت در شوراها و کمیسیون های تخصصی مصوب جهاد دانشگاهی یا سایر دستگاه‌ها و موسسات به نمایندگی از جهاددانشگاهی

-   طراحی و تدوین دوره‌های تخصصی پژوهشی و آموزشی و تدوین دانش فنی طرح ها و پروژه‌ها

-   راهنمایی و مشاوره پایان نامه‌های دانشجویی

-   نظارت براجرای طرح‌های پژوهشی

-   آموزش و ارزشیابی کارآموزان و کارورزان و سرپرستی و نظارت بر فعالیت‌های آنان

-   فعالیت در کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها تحقیقاتی و مراکز خدمات تخصصی

-   تدوین جزوات، کتب درسی و کمک آموزشی

-   داوری و ارزیابی فعالیت‌ها و آثار علمی و تخصصی

-   مدیر مسئولی، یا عضویت در تحریریه نشریات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی

-   مستندسازی فعالیت‌های علمی و تخصصی

-   عضویت در هیات مدیره انجمن‌های علمی و تخصصی

-   عضویت درکمیته علمی همایش‌ها و سمینارهای علمی و تخصصی

-   سخنرانی در مجامع علمی و دانشگاهی معتبر

-   همکاری موثر در اجرای امور فرهنگی مطابق با ماده 3 آیین‌نامه ارتقاء هیات علمی

 

این دستورالعمل مشتمل بر 10 بند در جلسه 216 مورخ 3/9/87 کمیسیون مرکزی ارتقاء‌ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب برای ترفیع پایه اعضای هیات علمی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

 

فرم ترفیع پایه اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی: [2]

 

بسمه تعالی

فرم ترفیع پایه سالانه اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی

 

اینجانب                             عضو هیات علمی در مرتبه           پایه       که آخرین ترفیع خود را در تاریخ                    دریافت نموده ام. براساس فعالیتهای آموزشی- پژوهشی، انتشاراتی، خدمات تخصصی و اجرایی به شرح زیر از تاریخ              تا               در پست سازمانی                       شماره         مشغول فعالیت بوده و تقاضای ترفیع پایه سالانه را دارم.

امضاء متقاضی

 

مندرجات فرم به شرح زیر مورد تایید اینجانب                     رئیس                   می باشد.

امضاء رئیس یا بالاترین مقام مجاز

 

 

1- فعالیت آموزشی ( تدریس،  راهنمایی و مشاوره پایان نامه)‌

ردیف

عنوان فعالیت آموزشی

مقطع تحصیلی

تعداد واحد

محل فعالیت آموزشی

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

2- فعالیت پژوهشی و خدمات تخصصی ( طرح، پروژه و فعالیت)

ردیف

عنوان

تاریخ شروع و پایان

مسئول/ همکار

کارفرما

محل اجرا

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3- فعالیت علمی انتشاراتی تالیف و ترجمه (کتاب، مقاله علمی)

ردیف

عنوان اثر

تالیف/ ترجمه

نوع اثر کتاب/ مقاله

نام ناشر / عنوان نشریه

سال انتشار

مسئول/ همکار

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4- ارایه مقاله در مجامع علمی داخلی و خارجی

ردیف

عنوان مقاله

نام مجمع علمی

وضعیت ارایه مقاله

تاریخ ارائه

سخنرانی

پوستر

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

5- ارزابی تخصصی طرح های پژوهشی کتاب، پایان نامه، مقاله علمی

ردیف

عنوان اثرارزیابی شده

کارفرما

نوع اثر

کتاب/پایان نامه  / مقاله

تاریخ ارزیابی

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

*ارایه مستندات ردیف های 1 الی 5 الزامی است.

 

6- عضویت در شوراها، کمیسیون ها، کمیته های علمی- تخصصی، هیات‌تحریریه نشریات علمی

ردیف

نام شورا/ کمیسیون/کمیته/هیات تحریریه

ملاحظات

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

* شرکت در شوراهای خارج از جهاد دانشگاهی به شرط نمایندگی جهاددانشگاهی قابل پذیرش و ارایه حکم ضروری‌است.

 

7-  همکاری و مشاوره با نهادهای فرهنگی و تشکل های فرهنگی دانشجویی وارائه مشاوره فرهنگی به دانشجویان

ردیف

عنوان فعالیت

نحوه همکاری

تاریخ و مدت همکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- تدوین کتاب، مقاله و جزوه فرهنگی – تربیتی

ردیف

عنوان اثر

تدوین- تالیف

نوع اثرکتاب،       ‌مقاله،‌جزوه

سال و ترم تحصیلی

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر : سایر فعالیت های علمی، آموزشی و فرهنگی که در این فرم آورده نشده است را با ذکر نام و به همراه مستندات ضمیمه نمایید.

 

نتیجه بررسی ترفیع پایه عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

تقاضا ترفیع پایه خانم / آقای                                          عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد / پژوهشکده                         در جلسه کمیته ترفیعات مورخ              بررسی  شده و با توجه به عملکرد سالانه ایشان از تاریخ                      لغایت تاریخ

موافقت بعمل آمد O ،  لذا ترفیع پایه نامبرده با رعایت سایر مقررات بلامانع است.

موافقت نشد O ، علت عدم موافقت:  عدم‌کسب امتیاز لازم O  نقص مدارک O  کامل نبودن فرم O                                                                                                دبیر کمیسیون

 

 

 

 


 

[1]- این دستورالعمل مصوب دویست شانزدهمین جلسه مورخ 3/9/87 کمیسیون مرکزی ارتقاء‌ که  طی بخشنامه شماره  36022/60/29د مورخ 5/12/87 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ شده است.

[2] - این فرم مصوب دویست و بیست و یکمین جلسه مورخ 27/2/88 کمیسیون مرکزی ارتقا که طی بخشنامه شماره 6244/60/30 مورخ 3/3/88 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.