نحوه محاسبه سوابق داخل و خارج اعضاء هیأت‌علمی

[1] با عنایت به افزایش تقاضای احتساب سوابق اعضای هیأت‌علمی و پراکندگی موجود در ارسال سوابق به کمیسیون مرکزی ارتقاء، با توجه به مصوبه جلسه 151 کمیسیون مورخ 9/11/80  اعلام می‌دارد که از این پس سوابق هر یک از اعضای هیأت‌علمی فقط برای یکبار مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین مقتضی است اعضای هیأت‌علمی نسبت به جمع‌آوری و ارسال سوابق داخل و خارج از جهاد دانشگاهی خود بصورت یک‌جا اقدام نمایند.


 

[1]- طی بخشنامه شماره 21226/60/22د مورخ 14/11/80 به واحدهای جهاد دانشگاهی  ابلاغ گردیده است.