تمدید مدت دوره رسمی آزمایشی هیأت ‌علمی ممیزی شده

[1] به رئیس جهاد دانشگاهی اجازه داده می‌شود، مدت دوره رسمی ـ آزمایشی آن تعداد از اعضای ‌هیأت‌علمی جهاد دانشگاهی را که توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممیزی شده و در مدت قانونی مقرر (سه تا پنج سال) موفق به تبدیل وضعیتبه رسمی ـ‌ قطعی نشده‌اند، برحسب مورد به مدت یکسال تمدید نماید.


 

[1]- مصوبه هشتاد و نهمین جلسه هیأت ‌امناء مورخ 31/3/84 که طی بخشنامه شماره 8330/53/26 د مورخ 11/4/1384 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.