مراحل جذب اعضای هیات علمی

[1] با عنایت به اهتمام در انسجام فعالیت‌ها بویژه جذب اعضای هیأت علمی، کلیه مراحل جذب اعضای هیأت علمی در تمامی حوزه‌ها می‌بایستی از مسیر هیأت اجرایی جذب دفتر مرکزی جهاددانشگاهی انجام شود.


 

 [1] - این بخشنامه طی شماره 8912/90ص مورخ 27/6/90 به واحدهای جهاددانشگاهی ابلاغ گردیده است.