فرایند اداری تبدیل وضعیت و جذب هیات علمی پیمانی

 [1] نظر به ضرورت آشنایی همکاران محترم درخصوص فرایند اداری تبدیل وضعیت و جذب هیات علمی پیمانی، خواهشمند است موارد زیر را مدنظر قرار دهند:

الف- جذب

- ارسال مدارک کامل مطابق بخشنامههای شماره 11715/94/ص و 12089/94/ص مورخ 12/7/94 و 18/7/94

فرایند انجام امور پس از ثبت نام در فراخوان هیات مرکزی جذب به شرح زیر میباشد:

1-     بررسی مدارک توسط دبیرخانه هیات اجرایی جذب

2-     اقدام جهت صدور صلاحیت عمومی توسط دبیرخانه هیات اجرایی جذب

3-     طرح پرونده در کمیتههای تخصصی (توسط اداره امور اعضای هیات علمی)

4-     صدور رای توانایی علمی توسط کارگروه علمی هیات اجرایی جذب

5-     صدور رای هیات اجرایی جذب

6-      ارسال مستندات به هیات مرکزی جذب و دریافت پاسخ

7-     ابلاغ رای به واحد سازمانی مربوطه

ب- تبدیل وضعیت

- ارسال مدارک کامل عمومی، علمی و فرهنگی مطابق بخشنامههای شماره 11715/94/ص و 12089/94/ص مورخ 12/7/94 و 18/7/94 به همراه احکام کارگزینی از بدو استخدام

فرایند انجام امور به شرح زیر میباشد.

1-     بررسی مدارک توسط دبیرخانه هیات اجرایی جذب

2-     اقدام جهت صدور صلاحیت عمومی توسط دبیرخانه هیات اجرایی جذب

3-     طرح پرونده در کمیتههای تخصصی (توسط اداره امور اعضای هیات علمی)

4-     صدور رای کمیسیون ماده یک (فرهنگی) توسط کارگروه مربوطه

5-     صدور رای توانایی علمی توسط کارگروه علمی هیات اجرایی جذب

6-      صدور رای هیات اجرایی جذب

7-     ارسال مستندات به هیات مرکزی جذب و دریافت پاسخ

8-     ابلاغ رای به واحد سازمانی مربوطه

تاکید میشود متقاضیان محترم صرفا برای پیگیری با دبیرخانه هیات اجرایی جذب تماس حاصل نمایند واز پیگیری در سایر بخشهای معاونت آموزشی و یا دفتر مرکزی جهاد پرهیز نمایند.

ضمناً بازه زمانی انجام فرایندهای مذکور در صورت تکمیل بودن مستندات بدلیل زمان بر بودن استعلام های خارج از جهاد دانشگاهی‏ معمولاً 2 تا 4 ماه میباشد.


 

[1]- طی شماره 16058/94/ص مورخ 30/9/1394 ابلاغ شد.