حداقل امتیاز لازم برای ارتقا مرتبه از استادیاری پژوهش به دانشیاری پژوهش

 [1] به استحضار می‌رساند به استناد مصوبه دویست و پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون مرکزی ارتقا مورخ 15/12/91 حداقل امتیاز لازم از گزارش‌های علمی طرح‌های پژوهشی و فناوری برای ارتقا مرتبه از استادیاری پژوهش به دانشیاری پژوهش 30 امتیاز تعیین گردید.

شایان ذکر است مصوبه فوق از تاریخ مذکور مشمول ماده 3 مقررات مربوط به نحوه ارتقای اعضای هیات علمی –موضوع ماده 9 آئین نامه – مجموعه مقررات جهاددانشگاهی می‌باشد.


 

[1]- طی شماره 914/92/ص مورخ 4/2/1392 ابلاغ شد.