دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده جذب

[1] تا تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل و حداکثر 3 ماه پس از تصویب و ابلاغ آن: تخصیص پست سازمانی به هریک از ردیف‌های الف تا ه‍ ماده 44 توسط دفتر طرح و برنامه تهیه و پس از تأیید معاون پشتیبانی و امور مجلس مبنای تعیین میزان درصد فوق‌العاده جذب بشرح ذیل قرار می‌گیرد.

-  درصد فوق‌العاده جذب رئیس واحد توسط رئیس جهاد دانشگاهی تعیین می‌گردد.

-  درصد فوق‌العاده جذب مدیران‌کل با پیشنهاد معاون ذیربط و موافقت رئیس جهاد دانشگاهی تعیین می‌گردد.

-  درصد فوق‌العاده جذب معاونان مدیران کل, رؤسای ادارات, مدیران گروه‌ها و سایر مشاغل در دفترمرکزی با پیشنهاد معاون ذیربط و موافقت معاون پشتیبانی و امور مجلس.

-  درصد فوق‌العاده جذب رؤسای ادارات, مدیران گروه‌ها و مراکز, مسئولین قسمتها و سایر مشاغل در واحدها به  پیشنهاد معاون ذیربط و موافقت رئیس واحد

تبصره: منظور از واحد, کلیه واحدها, پژوهشکده‌ها و مؤسسات و مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی که مشمول مقررات آیین‌نامه  استخدامی جهاد دانشگاهی هستند، می‌باشد.


 

[1]- مصوب هفتاد و ششمین جلسه هیأت امناء  مورخ 17/10/8